Перспективи традиційних та інноваційних методів викладання гістології, цитології та ембріології

Анотація

Вимоги до професійної підготовки й особистісних якостей лікаря постійно підвищуються, оскільки головними характеристиками випускника медичного вишу стають його компетентність і мобільність. Це насамперед зумовлює зміщення акценту щодо вивчення морфологічних дисциплін на власне процес пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності самого здобувача освіти.
The requirements for professional training and personal qualities of a doctor are constantly increasing today, since the main characteristics of a graduate of a medical university are his competence and mobility. This, first of all, leads to a shift in the emphasis on the study of morphological disciplines, to the actual process of cognition, the effectiveness of which depends entirely on the cognitive activity of the student himself.

Опис

Ключові слова

гістологія, цитологія та ембріологія, методи викладання, histology, cytology and embryology, teaching methods

Бібліографічний опис

Перспективи традиційних та інноваційних методів викладання гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Є. В. Стецук, Н. В. Борута [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 287–288.