Якість життя жінок, що здійснюють догляд за пацієнтами із судинною деменцією і хворобою Альцгеймера

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «Видавничий дім Медкнига»

Анотація

Під час надання допомоги пацієнтам із судинною деменцією та хворобою Альцгеймера в доглядачів виникають психоемоційне напруження, преморбідні форми емоційного напруження, психічна й психосоціальна дезадаптація, донозологічні стани, невротичні прояви тощо. Для вивчення специфіки якості життя в жінок, які здійснюють догляд за пацієнтами із судинною деменцією та хворобою Альцгеймера, для визначення в подальшому таргетних мішеней диференційованої психосоціальної реабілітації даного контингенту пацієнтів було обстежено 78 жінок-доглядальниць. Отримані дані довели, що в доглядальниць найбільше страждає сфера психологічного (емоційного) благополуччя та сфера загального сприйняття життя. Погіршення ЯЖ у сферах громадської і службової підтримки, соціо-емоційної підтримки та особистісної реалізації залежить від навколишнього мікросоціального середовища, а не від самої жінки-доглядальниці. Найменше погіршення ЯЖ встановлено у сферах духовної реалізації, фізичного благополуччя та працездатності. Встановлено, що жінки-доглядальниці пацієнтів із судинною деменцією та хворобою Альцгеймера мають дві основні тенденції: показники якості є найвищими в жінок, які доглядають пацієнтів тривалий час (понад рік), та період догляду припадає на стадію клінічно виражених проявів хвороби (стадії помірної деменції). Загалом найвищі показники якості життя притаманні жінкам-доглядальницям, які мають психоемоційну та соціальну підтримку, широке коло спілкування, а найнижчі — які перебувають в умовах максимальної ізоляції із суспільством.
78 female caregivers were examined for study the specifics of the quality of life of women who care for patients with vascular dementia and Alzheimer’s disease, to determine, in the future, the targets of differentiated psychosocial rehabilitation of this contingent of patients. The study was conducted using clinical-psychopathological and psychodiagnostic methods. As a result of the study, it was established that two main trends play a decisive role in the deterioration of the quality of life of women who care for patients with vascular dementia and Alzheimer’s disease: the quality indicators are highest in women who care for patients for a long time (more than a year) and the period of care falls on the stage of clinically pronounced manifestations of the disease (moderate dementia stage). In general, the highest indicators of the quality of life belong to female caregivers who have psycho-emotional and social support, a wide circle of communication, and the lowest — those who are in conditions of maximum isolation from society. The specified regularities should be taken into account when providing outpatient care for patients with vascular dementia and Alzheimer’s disease, as well as their family members, the development of which constitutes the perspective of this work.

Опис

Ключові слова

доглядач, якість життя, дезадаптація, судинна деменція, хвороба Альцгеймера, caregiver, quality of life, maladaptation, vascular dementia, Alzheimer’s disease

Бібліографічний опис

Ісаков Р. І. Якість життя жінок, що здійснюють догляд за пацієнтами із судинною деменцією і хворобою Альцгеймера / Р. І. Ісаков // Практикуючий лікар. – 2022. – Т. 11, № 4. – С. 53–56.