Кореляційний зв'язок між довжиною зубних рядів і топографоанатомічними показниками суглобового диска (меніска) в пацієнтів із дисфункційними станами СНЩС за даними МРТ

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Хвороби СНЩС виявляють у 37%-67% осіб, які звертаються до стоматологів. Серед них прояви дисфункції СНЩС, які виникають унаслідок внутрішніх розладів, а саме при вивихах менісків, займають одне з чільних місць. Мета: дослідження взаємозв’язків довжини мезіодистальних розмірів оклюзійних поверхонь зубів і структурних елементів скронево-нижньощелепного суглоба при його внутрішніх розладах. Методика дослідження. У роботі використані результати магніто-резонансної томографії, вимірювання довжини зубного ряду і суми мезіодистальних розмірів коронок верхньої і нижньої щелеп за модифікованою авторами методикою Nance, для аналізу взаємозв’язків усередині груп використовувався критерій Тау-b Кенделла. Результати дослідження. У результаті пошуку кореляцій виявлено такі взаємозв’язки: 1) між сумою мезіодистальних розмірів коронок зубів верхньої щелепи та анатомічними змінами правого диска СНЩС - слабкий взаємозв’язок; між сумою мезіодистальних розмірів коронок зубів верхньої щелепи і топографічними змінами лівого диска при відкритому роті СНЩС -зворотний слабкий взаємозв’язок; 2) між довжиною зубного ряду верхньої щелепи і топографічними змінами правого диска при закритому роті СНЩС - слабкий взаємозв’язок; між довжиною зубного ряду верхньої щелепи і топографічними змінами лівого диска при закритому роті СНЩС - слабкий взаємозв’язок; між довжиною зубного ряду верхньої щелепи і топографічними змінами лівого диска при відкритому роті СНЩС - зворотний слабкий взаємозв’язок; 3) між сумою мезіодистальних розмірів коронок зубів нижньої щелепи й анатомічними змінами правого диска СНЩС - взаємозв’язок слабкий; 4) між довжиною зубного ряду нижньої щелепи і топографічними змінами правого диска при закритому роті СНЩС - слабкий взаємозв’язок; між довжиною зубного ряду нижньої щелепи і топографічними змінами лівого диска при закритому роті СНЩС - слабкий взаємозв’язок. У результаті пошуку кореляцій авторами виявлено статистично достовірний (р<0,05) взаємозв’язок між сумою мезіодистальних розмірів коронок зубів верхньої та нижньої щелеп, довжиною зубного ряду (виміряного в мезіодистальній площині по оклюзійній поверхні зубів) верхньої і нижньої щелеп, а також анатомічними і топографічними змінами дисків СНЩС праворуч та ліворуч при закритому і відкритому роті. Отже, на топографоанатомічні співвідношення елементів СНЩС впливають не лише вертикальні, а й горизонтальні показники структурних елементів ЗЩС; Болезни ВНЧС обнаруживают в 37%-67% лиц, которые обращаются к стоматологам. Среди них проявления дисфункции ВНЧС, которые возникают в результате внутренних расстройств, а именно при вывихах менисков, занимают одно из ведущих мест. Цель: исследование взаимосвязей длины мезиодистальных размеров окклюзионных поверхностей зубов и структурных элементов ВНЧС при его внутренних расстройствах. Методика исследования. В работе использованы результаты магнито-резонансной томографии, измерения длины зубного ряда и суммы мезиодистальных размеров коронок верхней и нижней челюстей по модифицированной авторами методике Nance, для анализа взаимосвязей внутри групп использовался критерий Тау-b Кенделла. Результаты исследования. В результате поиска кореляций обнаружены такие взаимосвязи: 1) между суммой мезиодистальных размеров коронок зубов верхней челюсти, а также анатомическими изменениями правого диска ВНЧС - слабая взаимосвязь; между суммой мезиодистальных размеров коронок зубов верхней челюсти, а также топографическими изменениями левого диска при открытом рте ВНЧС — обратная слабая взаимосвязь; 2) между длиной зубного ряда верхней челюсти и топографическими изменениями правого диска при закрытом рте ВНЧС - слабая взаимосвязь; между длиной зубного ряда верхней челюсти и топографическими изменениями левого диска при закрытом рте ВНЧС - слабая взаимосвязь; между длиной зубного ряда верхней челюсти и топографическими изменениями левого диска при открытом рте ВНЧС - обратная слабая взаимосвязь; 3) между суммой мезиодистальных размеров коронок зубов нижней челюсти а также анатомическими изменениями правого диска ВНЧС - взаимосвязь слабая; 4) между длиной зубного ряда нижней челюсти и топографическими изменениями правого диска при закрытом рте ВНЧС - слабая взаимосвязь; между длиной зубного ряда нижней челюсти и топографическими изменениями левого диска при закрытом рте ВНЧС - слабая взаимосвязь. В результате поиска ко еляций авторами найдена статистически достоверная (р<0,05) взаимосвязь между суммой мезиодистальных размеров коронок зубов верхней и нижней челюстей, длиной зубного ряда верхней и нижней челюстей, а также анатомическими и топографическими изменениями дисков ВНЧС справа и слева при закрытом и открытом рте, Таким образом, на топографоанатомические соотношения элементов ВНЧС влияют не только вертикальные, но и горизонтальные показатели структурных элементов ЗЧС; Objective is to investigate the interconnections of the mesiodistal dimensions of occlusal surfaces of teeth and structural elements of the temporomandibular joint with its internal disorders. The results of the MRI, measurements of the length of the tooth row and the mesiodistal size of the crowns of the upper and lower jaws according to our modified Nance method, the Tay-b Kendell criterion was used to analyze the interconnections within the groups. A statistically significant (p<0,05) relationship between the sums of mesiodistal sizes of crowns of the teeth of the upper and lower jaws, the length of the tooth row (measured in the mesiodistal plane on the occlusal surface of the teeth) of the upper and lower jaws, as well as with anatomical and topographical changes of the articular disks on the right and left sides with closed and opened mouth were found. Thus, there is an effect not only of the vertical but also of the horizontal characteristics of the structural elements of the TMJ on the topographic-anatomical interrelation of the elements of the TMJ.

Опис

Ключові слова

суглобовий диск, коэффициент кореляции, correlation coefficient, коефіцієнт кореляції, магніто-резонансна томографія, скронево-нижньощелепний суглоб, MRI, temporomandibular joint, articular disk, магнитно-резонансная томография, височно-нижнечелюстной сустав, суставной диск

Бібліографічний опис

Лунькова Ю. С. Кореляційний зв'язок між довжиною зубних рядів і топографоанатомічними показниками суглобового диска (меніска) в пацієнтів із дисфункційними станами СНЩС за даними МРТ / Ю. С. Лунькова, О. Б. Тумакова, В. М. Новіков // Український стоматологічний альманах. – 2017. – № 3. – С. 22–25.