Корекція похідними 2-оксоіндолінів порушень метаболічних процесів у печінці при гострому стресі

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

В експериментах на білих щурах-самцях досліджено вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (сполуки 18 і 1407 у дозі 12 мг/кг) та референс-препарату мексидолу (100 мг/кг) на обмін амінокислот, пуринів і білірубіну у щурів при гострому стресі. Показано, що гострий імобілізаційний стрес через 1 годину після завершення дії стресорного фактора викликає збільшення в сироватці крові вмісту сечовини, сечової кислоти, креатиніну і порушує обмін білірубіну. Превентивне застосування похідних 2-оксиіндоліну і мексидолу вірогідно корегувало метаболічні порушення при стресі. При цьому речовина 18 за ефективністю не поступалась мексидолу. В экспериментах на белых крысах-самцах исследовано влияние производных 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты (соединения 18 и 1407 в дозе 12 мг/кг) и референс-препарата мексидола (100 мг/кг) на обмен аминокислот, пуринов и билирубина у крыс при остром стрессе. Показано, что острый иммобилизационный стресс через 1 час после завершения действия стресорного фактора вызывает увеличение в сыворотке крови содержания мочевины, мочевой кислоты, креатинина и нарушает обмен билирубина. Превентивное применение производных 2-оксииндолина и месидола достоверно корегувало метаболические нарушения при стрессе. При этом вещество 18 по эффективности не уступало мексидолу. In experiments on white rats-males influence of derivates of 2-xoindolin-3-glioxilic acids (connections 18 and 1407 in a dose 12 mgs/kg) and референс-препарата of mexidol (100 mgs/kg) is investigational on the exchange of amino acid, purins and biliubin for rats at sharp stress. It is rotined that the sharp immobilized stress in 1 hour after completion of action of stressoric factor causes an increase in the whey of blood of maintenance of urea, urinary acid, kreatinine and violates the exchange of biliubin. Preventive application of 2-xoindolin of derivates and mexidol for certain correction metabolic violations at stress. Thus matter 18 mexidol did not yield on efficiency.

Опис

Ключові слова

похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, гострий стрес, метаболічні зміни, производное 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты, острый стресс, метаболические изменения, derivatives of 2-oxoindolin-3-glioxilic acids, acute stress, metabolic changes

Бібліографічний опис

Луценко Р. В. Корекція похідними 2-оксоіндолінів порушень метаболічних процесів при гострому стресі / Р. В. Луценко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, вип. 4(32). – С.102–105.