Бактеріальний пасаж та антибіотикочутливість збудників гнійно-септичних ускладнень у пацієнтів з тяжким перебігом гострого панкреатиту

Ескіз недоступний

Дата

2023-05-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Гострий панкреатит останнім часом займає провідну позицію в структурі ургентних абдоміналь-них захворювань, а смертність при гнійно-септичних ускладненнях сягає 70%. При цьому, на етапі інфікування, прогнозування специфічного збудника, у пацієнтів з гострим тяжким панкреатитом вважається малоймовірним, через різні можливі механізми проникнення збудників інфекції в парапанкреатичні рідинні скупчення. Водночас антибіотикопрофілактика на початку захворювання є обов’язковою, тому призначення антибактеріальних препаратів у даної категорії пацієнтів має бути зваженою, і з думкою, що лікування може бути тривалим, і потребуватиме не однієї ротації останніх. Тому метою роботи було проаналізувати зміну видового спектру мікроорганізмів – збудників гнійно-септичних ускладнень при гострому тяжкому панкреатиті в динаміці його лікування. Проаналізовано результати 174 бактеріальних посівів у пацієнтів, які лікувалися в хірургічному від-діленні КП «ПОКЛ імені М.В. Скліфосовського ПОР» з 2015 по 2018 роки, з діагнозом «гострий тяж-кий панкреатит». 87 бактеріальних посівів було виконано при первинному хірургічному втручанні (39 – після первинного дренування під контролем УЗД і 38 – під час первинно відкритого хірургічно-го втручання), 87 – в динаміці лікування. Встановлено, що при первинному дренуванні парапакреа-тичних рідинних скупчень у 71,4% аеробна флора не виявлялася, тоді як при повторному бактеріа-льному посіві – ріст мікрофлори виявляли уже у 77,6% пацієнтів. При відкритому хірургічному втру-чанні патологічна флора виявлялася майже у всіх пацієнтів як в первинному бактеріальному пасажі, так і в повторному. Встановлено, що видовий спектр при первинному і повторному бактеріально-му пасажі значно відрізнявся: у першому випадку спостерігали переважання грам-позитивної флори (S.epidermidis, Streptococcus spp, Enterococcus spp.) тоді як при повторному відмічали значний при-ріст внутрішньолікарняних штамів та грам-негативної флори (E. Coli, Proteus spp, Acinetobacter spp.), а також виявлено приріст S. аureus майже в 3 рази – що суттєво впливає на вибір антибактеріального препарату в динаміці лікування. Виявлено значне зниження чутливості мультирезистентних штамів збудників інфекції у повторних бактеріальних дослідженнях до антибіотиків резе-рву, таких як меропенем та тигациклін майже на 20%.
Introduction: Acute pancreatitis has emerged as a leading urgent abdominal condition, with a high mortality rate of up to 70% in cases of purulent-septic complications. The identification of specific causative agents during the infection stage of acute severe pancreatitis is challenging due to the various mechanisms by which pathogens can infiltrate parapancreatic fluid collections. However, early antibiotic prophylaxis is essential in the management of this patient population, considering the potential need for prolonged treatment involving multiple antibiotic rotations. This study aims at analyzing the changes in the microbial species spectrum responsible for purulent-septic complications in acute severe pancreatitis during the course of treatment.Methods: We investigated 174 bacterial cultures obtained from patients diagnosed with acute severe pancreatitis who were treated at the Surgical Department of M.V. Sklifosovsky Poltava Regional Hospital between 2015 and 2018. Among these cultures, 87 were obtained during the initial surgical intervention (39 after initial ultrasound-guided drainage and 38 during the initial open surgical intervention), and 87 were obtained during the course of treatment.Results: Among patients who underwent primary drainage of parapancreatic fluid collections, no aerobic flora was detected in 71.4% of cases, but subsequent bacterial cultures revealed microbial growth in 77.6% of patients. In patients who underwent open surgical intervention, pathological flora was detected in nearly all cases, both during the primary bacterial passage and in subsequent cultures. The species spectrum differed significantly between the primary and repeated bacterial passages. The initial cultures showed a predominance of gram-positive flora (S. epidermidis, Streptococcus spp., Enterococcus spp.), while repeated cultures demonstrated a notable increase in hospital-acquired strains and gram-negative flora (E. coli, Proteus spp., Acinetobacter spp.), along with a nearly three-fold increase in S. aureus. These findings have significant implications for selecting appropriate antibacterial agents throughout the treatment course. Notably, a substantial decrease in the sensitivity of multidrug-resistant strains to reserve antibiotics such as meropenem and trigecycline, by approximately 20%, was observed in subsequent bacterial studies.Conclusion: The microbial spectrum and antibiotic sensitivity of pathogens causing purulent-septiccomplications in acute severe pancreatitis undergo dynamic changes during the course of treatment. These findings underscore the importance of conducting repeated bacterial cultures and adjusting antibiotic therapy accordingly to optimize treatment outcomes.

Опис

Ключові слова

повторний бактеріальний пасаж, антибіотикорезистентність, гострий тяжкий панкреатит, первинний бактеріальний пасаж, repeated bacterial passage, antibiotic resistance, acute severe pancreatitis, primary bacterial passage

Бібліографічний опис

Черкун О. Ю. Бактеріальний пасаж та антибіотикочутливість збудників гнійно-септичних ускладнень у пацієнтів з тяжким перебігом гострого панкреатиту / О. Ю. Черкун // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82). – С. 83–86.