Особливості анатомічної будови шлунку білих щурів

Анотація

Травний тракт людини і білих щурів має більше схожих рис, ніж відмінностей. Дослідження видових особливостей будови шлунку білих щурів необхідне для поповнення сучасних морфологічних відомостей стосовно можливості вивчення перебігу та моделювання деяких патологічних станів. Метою роботи було детальне вивчення анатомічних особливостей шлунка білих щурів. Після вивчення анатомічних особливостей шлунка білих щурів можна виділити дно, тіло і пілоричний відділ. Наявність двох різних за характером травних процесів (бактеріального – в передшлунку і ферментативного – в залозистому відділі), згідно з нашими даними, не є достатньо обґрунтованим, з огляду на те, що в його порожнині відсутнє виражене розмежування між беззалозистим (передшлунок) і залозистим (власне шлунок) відділами. Нами запропоновано замінити назву передшлунок на «фундальний відділ», а залозисту зону називати «гастральним відділом»; Пищеварительный тракт человека и белых крыс имеет больше сходных черт, чем различий. Исследование видовых особенностей строения желудка белых крыс необходимо для пополнения современных морфологических сведений о возможности изучения течения и моделирования некоторых патологических состояний. Целью работы было детальное изучение анатомических особенностей желудка белых крыс. После изучения анатомических особенностей желудка белых крыс можно выделить дно, тело и пилорический отдел. Наличие двух разных по характеру пищеварительных процессов (бактериального - в преджелудках и ферментативного - в железистом отделе), согласно нашим данным, не является достаточно обоснованным, учитывая то, что в его полости отсутствует выраженное различие между безжелезистым (передшлунок) и железистым ( собственно желудок) отделами. Нами предложено заменить название передшлунок на «фундальный отдел», а железистую зону называть «гастральном отделом»; The digestive tract of man and white rats has more similar features than differences. The study of the specific features of the stomach structure in white rats is necessary for replenishing modern morphological data regarding the possibility of studying the course and modeling of some pathological conditions. The purpose of the work was to study the anatomical features of the white rats’ stomach. After studying the anatomical features of the white rats’ stomach, one can identify the bottom, the body and the pyloric sections. The presence of two different types of digestive processes (bacterial - in the forestomach and enzymatic - in the glandular portion), according to our data, is not sufficiently substantiated, given that in its cavity there is no pronounced distinction between glandless (forestomach) and glandular (actually the stomach) portions. We suggested to replace the name of the forestomach with the "fundus section", and the glandular zone - with "gastric section".

Опис

Ключові слова

білі щури, шлунок, фундальний відділ, гастральний відділ, травлення, белые крысы, желудок, фундальный отдел, гастральный отдел, пищеварение, white rats, stomach, fundus section, gastric section, digestion

Бібліографічний опис

Гринь В. Г. Особливості анатомічної будови шлунку білих щурів / В. Г. Гринь, Ю. П. Костиленко, А. І. Ячмінь // Світ медицини та біології. – 2019. – № 1 (67). – С. 133–137.