Аспекти формування лінгвістичної компетентності студентів закладів вищої медичної освіти в умовах дистанційного навчання

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз аспектів формування лінгвістичної компетентності студентів-медиків та здійснено теоретичне обґрунтування сутнісних характеристик. У дослідженні виявлено, що важливим напрямком процесу освітньо-професійного становлення студентів-медиків є лінгвістична складова підготовки. Визначено поняття лінгвістична компетентність майбутніх медиків. Дистанційне навчання ідентифіковане як форма едукації, що забезпечує інтерактивну взаємодію викладача і студента, на базі використання традиційних та сучасних інформаційних технологій в процесі вивчення лінгвістичних дисциплін.
В статье проведен теоретический анализ аспектов формирования лингвистической компетентности студентов-медиков и осуществлено теоретическое обоснование сущностных характеристик. В исследовании выявлено, что важным направлением процесса образовательнопрофессионального становления студентов-медиков является лингвистическая составляющая подготовки. Определено понятие лингвистическая компетентность будущих медиков. Дистанционное обучение идентифицировано как форма едукации, что обеспечивает интерактивное взаимодействие преподавателя и студента, на базе использования традиционных и современных информационных технологий в процессе изучения лингвистических дисциплин.
The article analyzes the aspects of the formation of linguistic competence of medical students and provides a theoretical justification of the essential characteristics. The study found that an important area of the process of educational and professional development of medical students is the linguistic component of training. The concept of linguistic competence of future physicians is defined. Distance learning has been identified as a form of education that provides interactive interaction between teacher and student, based on the use of traditional and modern information technology in the study of linguistic disciplines.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація навчального процесу, лінгвістична компетентність, професійна підготовка, студент-медик, дистанційне навчання, засоби едукації, интенсификация учебного процесса, лингвистическая компетентность, профессиональная подготовка, студент-медик, средства едукации, дистанционное обучение, professional training, intensification of educational process, linguistic competence, medical student, means of education, distance learning

Бібліографічний опис

Некрашевич Т. В. Аспекти формування лінгвістичної компетентності студентів закладів вищої медичної освіти в умовах дистанційного навчання / Т. В. Некрашевич // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 301–305.