Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 98
 • Документ
  Застосування ТРВЗ-технологій (теорії розв’язання винахідницьких завдань) під час вивчення хірургічної стоматології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Ткаченко, Павло Іванович; Резвіна, Катерина Юріївна; Зарудська, Т. А.
  Останнім часом все більш актуальним стає питання творчого розвитку особистості. У нашій країні відбуваються зміни, що зумовлюють необхідність виховання покоління, зорієнтованого на розв'язання складних інтелектуальних проблем. Навчальні заклади України дбають про творчий потенціал кожного студента та в подальшому - нашого суспільства в цілому. Удосконалювати навчальний процес з хірургічної стоматології, підвищувати ефективність обсягу та форм роботи, керуючись лише застарілими методиками, на сьогодні стає неможливим. Це питання є актуальним на сьогодення, оскільки під час занять досить часто визначається, що студенти мислять готовими схемами та дають відповіді на поставлені запитання досить стисло та неповно, не бажаючи систематизувати та дослідити отримані навички та знання.
 • Документ
  Психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця з вищою освітою медичного профілю
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Треумова, Світлана Іванівна; Петров, Євген Євгенович; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Борисова, Зінаїда Олексіївна; Шуть, Світлана Володимирівна
  Психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця це, насамперед, питання особистісного розвитку, формування світогляду, клінічного, критичного мислення, мотивації до навчання, готовності до майбутньої професійної діяльності. Необхідно, щоб протягом навчання відбулися суттєві зміни в структурі самосвідомості, завершився процес самовизначення. Слід сформувати прагнення застосовувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професії та визначити професійну направленість. Необхідно розвити бажання вдосконалювати свою кваліфікацію, погляди, переконання після закінчення вищого навчального закладу. За роки навчання студент має стати зрілою, самодостатньою людиною. Зростає значення формування гармонійно- розвинутої суспільно-активної особистості - спеціаліста. Без достатньої позитивної мотивації неможливо досягти результатів у розвитку становлення фахівця. Слід зазначити, що провідною метою української освіти є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж всього життя.
 • Документ
  Художній переклад у контексті міжкультурної комінікації
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Зданюк, Т. В.
  У статті розглядається проблема художнього перекладу, актуальність якої зумовлена розвитком національної літератури та культури. Спілкування у багатомовному суспільстві не уявляється без перекладу. Велика наукова та культурна цінність перекладу в сучасному світі виходить із розуміння мови як найважливішого засобу людських відносин. Художній переклад плідно збагачує культури, надаючи людям ширший доступ до найкращого з культури кожного народу. У статті виявлено важливу роль художнього перекладу, який відбувається у процесі взаємодії та збагаченні літератур народів. Художня література - це сфера людської творчості, яка не може розвиватися у вузькому, замкнутому колі, не спілкуючись з іншими літературами, не опановуючи і не переосмислюючи все найкраще, що накопичується в історії культури. Тому процес взаємодії літератур різних народів є об'єктивною закономірністю. Відкриття та плідні новаторські пошуки однієї літератури стають надійним орієнтиром для інших літератур та допомагають їм у національному розвитку. Ось чому міжкультурне збагачення є об’єктивною потребою нашого часу. Воно знаходить своє практичне вираження у всіх сферах культурного життя. Розквіт багатонаціональної культури став потужною рушійною силою для духовного розвитку суспільства.
 • Документ
  Осмислення фронтирної тематики у творчості бітників
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Дюрба, Д. В.
  Категорія художнього простору є невід’ємним компонентом структури тексту художнього твору. У ХХ ст. явище простору як таке набуло кардинального переосмислення. Художній простір може реалізуватися у різних варіаціях, залежно від задуму письменника. Для американської літератури надзвичайно важливим є феномен фронтиру. Внаслідок процесів, що історично відбувалися на території Америки, фронтирний простір є вагомою ментальною складовою культури США. Бітники зверталися до тематики фронтиру через те, що вона історично несе в собі культ волі і демократії, фронтир для них - національний архетип, метафора свободи. Важливим елементом фронтирної тематики є дорога, подорож як шлях. Метафора дороги для бітників - це або її мета, пошук цінностей, або вона сама, тобто дорога заради дороги, що і вирізняє трактування і сприйняття образу дороги бітніками.
 • Документ
  Cучасні педагогічні технології у навчанні іноземних мов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Добринчук, О. О.
  У статті розглядається проблема пошуку нових прийомів і способів підвищення мотивації до навчання іноземних мов. Однією з цих форм є сучасні педагогічні технології, впровадження яких сприяє ефективному вивченню мови. У статті пропонуються визначення поняттям «педагогічна технологія» і «SMART- освіта», які здатні забезпечити високий рівень навчання, що буде відповідати завданням і можливостям сучасного світу, дозволить пристосовуватися та забезпечить перехід від книжкового контенту до активного онлайн-контенту за допомогою єдиного загального сховища навчальних матеріалів в системі інформаційних технологій.
 • Документ
  Основні підходи до розробки освітніх програм
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Іщенко, О. Я.
  У статті розглядаються основні підходи до розробки освітніх програм. Ці підходи включають розуміння основних принципів створення такої програми, а саме: присвоєння її елементам кредитів ЄКТС, складання профілю програми; формування у самих викладачів професійно-педагогічної компетентності, вміння використовувати теоретичні знання, розуміти роль національних і галузевих рамок кваліфікації, професійних і освітніх стандартів. Автор робить акцент на відповідальності кожного викладача, який повинен знати, як визначаються результати навчання і як формуватимуться освітні програми. В статті пропонуються основні стадії розробки освітньої програми, а також подається типова структура профілю програми.
 • Документ
  Особливості організацій навчального процесу під час дистанційного навчання на кафедрі латинської мови та медичної термінології ХНМУ
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Дерев’янченко, Н. В.
  Стаття описує досвід кафедри латинської мови та медичної термінології ХНМУ у проведенні практичних занять під час пандемії. Наголошується на пріоритетному значенні матеріально-технічного оснащення навчальних аудиторій. Описується, як організовані синхронний і асинхронний формати дистанційного навчання. Окреслено основні компоненти дистанційних курсів з навчальної дисципліни, створених на платформі Moodle. Зазначено, що для контролю рівня знань ефективним є використання мобільних додатків. Серед проблемних питань акцентовано увагу на різному рівні цифрової грамотності науково-педагогічних працівників, а також здобувачів освіти.
 • Документ
  Розмаїття методів фасилітації та застосування їх на онлайн-практиці навчання латинської мови та медичної термінології у вищій школі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Гуцол, М. І.
  У статті розглядаються проблеми розвивального навчання, яке поєднує професійну підготовку і особистісний розвиток індивідуальності майбутніх медиків. Фасилітація — це інструмент, який допомагає полегшити процес спільного прийняття рішення. Особливо корисним інструмент стає під час онлайн навчання і є дієвою продуктивною технологією в управлінні педагогічними методами у вищій школі. Її основний зміст вкладається у положення- висловлювання фасилітатора. Викладач-фасилітатор перетворює процес комунікації у зручний і легкий для всіх її учасників, допомагає групі зрозуміти загальну мету й підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цієї мети у процесі дискусії, не захищаючи при цьому жодну з позицій.
 • Документ
  Основні напрями використання ІКТ в умовах дистанційного навчання
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Калинюк, Т. В.
  Проаналізовано основні підходи до трактування понять «технологія», «інформаційні технології», «інформаційно-комунікаційні технології». Встановлено головні чинники застосування ІКТ у навчальному процесі. Визначено основні напрями використання ІКТ для навчання іноземних мов у дистанційних умовах.
 • Документ
  Структура и границы тематического поля современной французской стоматологической терминологии
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Капитула, Л. С.
  У статті розглянуто сучасний стан тематичного поля французької стоматології, встановлені його межі і виявлені структурні відносини, які організують його внутрішню будову.
 • Документ
  Термінознавчий профіль у безперервному професійному розвитку лікарів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Касьянова, О. М.; Каруник, К. Д.
  Безперервний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я включає, поза провідною спеціалізацію, курси мовної підготовки, які сприяють суттєвому удосконаленню мовної культури, мовної компетентності та оволодінню усталеною українською медичною термінологією, зафіксованою в галузевих словниках, утім недостатньо поширеною й застосованою самими медпрацівниками.
 • Документ
  Світові парадигмальні зміни та виклики до медичної освіти України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Кірик, Т. В.
 • Документ
  Інтерактивні технології як альтернативні моделі оволодіння клінічними дисциплінами в умовах дистанційного навчання
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Ковальова, О. М.; Іванченко, С. В.
  Розглянуто перспективи використання інтерактивних методів та новітніх технологій у процесі викладання клінічних дисциплін у закладах вищої освіти. Проаналізовано стан, проблеми і перспективи розвитку дистанційної освіти як нової форми навчання ХХІ століття в умовах глобальної пандемії COVID-19 . Описано досвід впровадження нової технології навчання, як одного із методів активного оволодіння навичками лікаря в умовах обмеження контактів з хворими.
 • Документ
  Постать українського перекладача Івана Бабича крізь призму лінгвістичної персонології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Король, Л. Л.
  Дослідження життєдіяльності талановитого, однак незаслужено забутого представника української школи художнього перекладу, педагога, громадського діяча Івана Бабича з позицій лінгвістичної персонології дозволило окреслити деякі екстралінгвістичні чинники впливу на формування його мовної особистості. Розкрито специфіку міжкультурного посередництва, провідником якого був митець літературного перекладу, який, з одного боку, поширював засадничі цінності європейської культури в Україні, а з другого пропагував національну культуру, вкраїнське слово на терені франкомовних країн. Саме в такому контексті розглянуто мовну особистість та літературно-перекладацьку діяльність І. Бабича.
 • Документ
  Storytelling at the time of quarantine
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Gutor, L.; Sodomora, P.
 • Документ
  Дистанційне навчання: психологічні аспекти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Горецька, А. М.; Рибалко, А. І.; Завгородня, Н. І.
  У статті розглядаються психологічні особливості забезпечення освітнього процессу в умовах дистанційного навчання, наведено особистісні особливості людини, які слід враховувати при розробці навчально-методичних матеріалів з урахуванням психологічних бар’єрів спілкування, наведенно основні відмінності та переваги дистанційної освіти від традиційних форм навчання.
 • Документ
  О транслитерировании латинских дифтонгов «au» и «eu» в контексте афористики и медицинских терминов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Гончарова Н. А.
  У статті обговорюється проблема вибору оптимальних варіантів сучасної транслітерації латинських дифтонгів «au» та «eu» при укладанні збірок латинських афоризмів та при передачі даних дифтонгів у російськомовній медичній лексиці.
 • Документ
  Розвиток іншомовної комунікативної професійної компетенції у студентів вищої медичної школи
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Волкова Г. К.
  Актуальність підвищення рівня кваліфікації випускників закладів вищої медичної освіти зумовлена підвищенням їх потреб в загально суспільній, науковій та професійній самореалізації, пошуком шляхів підвищення ефективності організації навчального процесу, обумовленої технологізацією. Компетентністна професійно зорієнтована модель навчання майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю інокультурній комунікації на завершальному етапі додипломного навчання у вищій школі забезпечує різнобічну мовленнєву діяльність, спроможність фахівця відповідати новим запитам сучасної науки і практики, мати відповідний потенціал для практично-комунікативного розв’язання життєвих і професійних проблем в процесі пошуку власних потреб в соціумі; гарантує результативність професійно зорієнтованoї мовної підготовки майбутніх фахівців. Просунутий курс англійської мови медичного спрямування містить 2 модулі: курс загальної англійської мови рівня Intermediate (5 курс) та курс медичної англійської мови просунутого рівня Medical English (6 курс). На кожному курсі в групах передбачається проведення практичних і консультативних занять, дистанційного навчання. Протягом курсу навчання студенти розвивають ряд кваліфікаційних характеристик загального та професійного характеру, необхідних у діяльності освіченого спеціаліста в галузі медицини: здатність до вибору стратегії спілкування; вправність у користуванні інформаційними і комунікаційними технологіями; навички міжособистісної взаємодії; майстерність ефективної взаємодії з пацієнтом в іншомовному середовищі; володіння іноземною мовою на варіативно-адаптивному рівні під час міжособистісної взаємодії у професійному середовищі; хист використовувати іноземну мову спеціальності на належному рівні, дотримуючись норм та правил поведінки у професійної діяльності.
 • Документ
  Komunikacja codzienna polskich nauczycieli edukacji elementarnej - krotki przeglad kategorii tematycznych na przykladzie dyskusji na portalach internetowych
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Wojciechowska, J.
  Artykul wskazuje na charakterystycznq indeksykalnosc we wspolczesnym dyskursie polskich nauczycieli edukacji elementarnej. Dokonano krotkiej analizy kategorii tematycznych na przykladzie codziennych rozmow, jakie toczq nauczyciele na internetowych portalach. Wskazano jednoczesnie na istot§ socjolektu wraz z zasobami wiedzy zespolu ludzi, ktorych Iqczy zawodowa przynaleznosc.
 • Документ
  Педагогічні засади формування креативності майбутнього педагога гуманітарного профілю
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Власюк, І. В.
  Стаття присвячена дослідженню проблеми підвищення результативності процесу навчання, обумовленого вимогами сучасності, що змінилися, та прагнення перебороти протиріччя між основною метою освіти — підготовкою майбутніх педагогів гуманітарного профілю й збільшенням їх завантаженості; між вимогами сучасної педагогічної думки, що розглядає навчальний предмет як засіб розвитку студента, і орієнтацією викладача на методи й засоби, характерні для репродуктивного навчання; між потребою в розробці нових технологій навчання, що забезпечують глибоке засвоєння знань студентами, і недостатньою готовністю викладача до їхньої реалізації. В роботі доведено, що засвоєння базового ядра навчальної програми для майбутніх фахівців вищої освіти та зменшення рівня реактивної тривожності студентів можна домогтися, якщо навчальна інформація буде подаватися у вигляді інтелект-карт; студенти будуть уміти представляти будь-який навчальний матеріал у згорнутому вигляді з використанням невербальних засобів вираження; створювати на парах творчий, доброзичливий клімат.