Біохімія – фундаментальна дисципліна в підготовці студента-медика

Анотація

Біологічна хімія в системі вищих навчальних закладів України є фундаментальною біологічною дисципліною. Для майбутнього лікаря дуже важливим є розуміння механізмів патогенезу найважливіших захворювань людини. Біохімія допомагає розвинути необхідні якості для розуміння даної проблеми. Це можливо завдяки розкриття хімічних, фізико-хімічних, молекулярних закономірностей функціонування живих систем; Биологическая химия в системе высших учебных заведений Украины является фундаментальной биологической дисциплиной. Для будущего врача очень важно понимание механизмов патогенеза важнейших заболеваний человека. Биохимия помогает развить необходимые качества для понимания данной проблемы. Это возможно благодаря раскрытию химических, физико-химических, молекулярных закономерностей функционирования живых систем; Biological chemistry in the system of higher educational institutions of Ukraine is a fundamental biological discipline. An understanding of the mechanisms of pathogenesis of the most important human diseases is very important for the future physician. Biochemistry helps develop the necessary qualities to understand this problem. This is possible due to the disclosure of chemical, physico-chemical, molecular regularities of the functioning of living systems.

Опис

Ключові слова

підготовка лікарів, біологічна хімія, кредитно-модульна система навчання, подготовка врачей, биологическая химия, кредитно-модульна система обучения, preparation of doctors, biological chemistry, credit-module system of training

Бібліографічний опис

Біохімія – фундаментальна дисципліна в підготовці студента-медика / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [та ін.] //«Хімія, екологія та освіта» : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет конференції. – Полтава, 2013. – С. 145–148.