Розвиток творчої особистості в процесі підготовки майбутніх лікарів

Анотація

Основною метою викладачів вищої медичної школи є підготовка майбутніх лікарів, як творчих особистостей, бо тільки людина з творчим підходом до своєї спеціальності може досягти високих результатів в своїй професійній діяльності. Мета навчання полягає не стільки в безперервному накопиченні знань, скільки у формуванні здатності самостійно ці знання знаходити, зосвоювати та оновлювати, ефективно використовувати у професійній діяльності, тобто на орієнтації розуміння проблеми, на узагальненні, систематизації, самостійній аналітичній роботі студента. На досягнення цього і спрямована організація навчального процесу при проведенні практичних занять, лекцій, клінічних конференцій ; The lecturers main goal is to prepare future doctors , as creative people , because only a person with creative approach to his profession can achieve good results in his career. The purpose of education is not so much in a continuous accumulation as in the formation of their own ability that knowledge to find, learn and upgrade, effectively use in professional activities, i.e. orientation of understanding the problem, summaring, systematization, self-analytical work of the student. To reaching this goal is aimed the organization of the educational process in the course of workshops, lectures, clinical conferences.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Новак О. В. Розвиток творчої особистості в процесі підготовки майбутніх лікарів / О. В. Новак, О. А. Шапошник // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі і інфрасткрути. – 2012. – С. 183–187.