Вивчення акцентологічної специфіки прислівників при підготовці спеціалістів медичної галузі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається проблема лінгвопрогностики наголошування прислівників російської мови у медичному дискурсі. Комунікативна спрямованість професії лікаря обумовлює важливість володіння культурою мовлення як в письмовій, так і в усній формах. Опанування усної форми мовлення визнається найбільш проблемною сферою у викладанні та вивченні нерідної мови. Прислівники допомагають увиразнити мовлення, точніше передати інформацію про ознаки дії. При вивченні наголосу прислівників слід приділяти увагу ритмічному та акцентологічному аспектам. Пізнання інокомунікантами свободи наголосу, його нефіксованості у мотивованих прислівників ускладнено тим, що прислівники як частина мови знаходяться у процесі становлення. Тому далеко не всі прислівники можуть утворювати групи, що характеризуються чіткими орфографічними та орфоепічними правилами. Розглядаються певні закономірності у наголошуванні прислівників, які утворилися від злиття прийменників з основами різних відмінкових та числових форм. Демонструється рухомий характер наголосу для передачі лексико-граматичних та граматичних значень російських прислівників як додатковий граматичний спосіб творення синтетичних форм компаративну та суперлативу. Запропоновані мікротексти медико-біологічного спрямування з лексемами з різних груп мотивованих прислівників призначені для укладання підручників та посібників з російської мови як іноземної для підвищення ефективності формування вторинної мовної свідомості іноземних студентів-медиків. Запропонована лінгвопрогностика спрямована на попередження помилок у мовленні, на зосередження на ортологічних складнощах у процесі навчання професійного мовлення. Стверджується, що оволодіння різними ритмічними моделями та їхніми імпульсами не повинно обмежуватися початковим етапом вивчення російської мови. Набуття навичок правильного акцентного оформлення слів можна досягнути лише за організації системної концентрично налаштованої навчальної діяльності.
The article considers the problem of linguistic prognosis of emphasizing the Russian adverbs in medical discourse. The communicative orientation of the medical profession determines the importance of mastering the culture of speech in both written and oral forms. Mastering the oral form of speech is recognized as the most problematic area in the teaching and learning of non-native language. Adverbs help to express speech, more accurately convey information about the signs of action. When studying the emphasis of adverbs, attention should be paid to rhythmic and accentological aspects. Adverbs as part of language are in the process of formation that is why the knowledge of foreign communicators of freedom of emphasis, its non-fixation in motivated adverbs is complicated by this fact. Therefore, not all adverbs can form groups characterized by clear spelling and orthoepic rules. Certain regularities in the emphasis of adverbs, which were formed from the merging of prepositions with the bases of different singular and numerical forms, are considered. The moving nature of the accent for the transfer of lexical-grammatical and grammatical meanings of Russian adverbs as an additional grammatical way of creating synthetic forms of comparative and superlative is demonstrated. The proposed microtext of medical and biological orientation with tokens from different groups of motivated adverbs are designed to compile textbooks and manuals on Russian as a foreign language to increase the effectiveness of the formation of secondary language consciousness of foreign medical students. The proposed linguistic prognosis is aimed at preventing errors in speech, focusing on orthological difficulties in the process of learning professional speech. It is argued that the mastery of various rhythmic patterns and their impulses should not be limited to the initial stage of learning the Russian language. Acquisition of skills of correct accent design of words can be achieved only by organizing a system of concentrically tuned learning activities.

Опис

Ключові слова

наголос, ритмічна модель, прислівник, лінгвопрогностика, усне мовлення, мова як іноземна, stress, rhythmic model, adverb, linguistic prognostics, oral speech, language as a foreign language

Бібліографічний опис

Тукова Т. В. Вивчення акцентологічної специфіки прислівників при підготовці спеціалістів медичної галузі / Т. В. Тукова // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 21, т. 1. – С. 95–101.