Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубів

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Патологічна рухомість зубів є провідним симптомом пародонтиту, а також може мати травматичний ґенез (вивих, забій зубів, рухомість після використання ортодонтичних апаратів), викликає функціональні та морфологічні порушення єдності зубного ряду, а у фронтальній ділянці порушує функцію відкушування та викликає косметичний дефект. Для обґрунтування тактики шинування фронтальних зубів, розробки показань та протипоказань до шинуючих конструкцій було додатково оглянуто 73 пацієнти із наявністю у порожнині рота 75 раніше виготовлених конструкцій адгезивних шин. Шинування зубів у зазначених пацієнтів проведено стоматологами клінік м. Полтави, м. Чернівці, Полтавської та Чернівецької області за різними методиками протягом 2010-2015 рр. Серед них 24 (32,0%) шинуючі конструкції виготовлено за неінвазивною методикою шинування, 51 (68,0%) – за інвазивною. При огляді раніше виготовлених конструкцій оцінювали порушення крайового прилягання адгезивної шини або її відрив від поверхні зубів, що шиновані. Крайове прилягання шини оцінювали візуально, за допомогою стоматологічного зонду, індикаторів карієсу та діагностичного світловода фотополімеризаційної лампи LuxDent при зеленому спектрі світла. При розміщенні армуючого елемента адгезивної шини з орального боку зубів, що шинують, якими пацієнти користувались близько одного року у 32,0% виявлено порушення її крайового прилягання, у 29,3% – естетичні недоліки та порушення дикції, а у 28,0% – погіршення гігієни ротової порожнини. Серед пацієнтів, яким адгезивне шинування зубів було проведено більше року, у 50,7% випадків зареєстровано погіршення гігієни ротової порожнини, у 46,7% – зміщення зубів вестибулярно, у 40,0% – порушення крайового прилягання шини, у 24,0% – естетичний недолік та порушення дикції, у 22,7% – сколювання ділянок пломбувального матеріалу, у 16,0% – наявність дефектів міжзубних проміжків, у 8,0% – відрив окремих зубів від конструкції, у 6,7% – тріщини шини, у 4,0% – сколи коронкової частини зубів. До причин, які призводили до ускладнень адгезивного шинування можна віднести: недотримання рекомендацій, наведених в інструкціях фірм-виробників при роботі з армуючими матеріалами і композитами, необґрунтоване введення в конструкцію адгезивних шин зубів з ІІІ ступенем рухомості, виготовлення шин пацієнтам з незадовільною гігієною порожнини рота, проведення шинування при аномалійно розташованих зубах (віялоподібне розходження зубів, скупченість зубів, вестибулярні і оральні нахили) без попередньої ортодонтичної підготовки, проведення адаптації адгезивної шини до міжзубних проміжків за допомогою рибальського волосіння, флосів, стоматологічного зонду без використання гумових клинців тощо; Патологическая подвижность зубов является одним из ведущих симптомов пародонтита, а также может быть травматического генеза (вывих, ушиб зубов, подвижность после использования ортодонтических аппаратов), вызывает функциональные и морфологические нарушения единства зубного ряда, а во фронтальном участке имеет косметический дефект и нарушает функцию откусывания пищи. Для анализа ошибок и осложнений ранее проведенного адгезивного шинирования по различным методикам, как этап обоснования и тактики шинирования фронтальных зубов, разработки показаний и противопоказаний к шинирующим конструкциям, было осмотрено 73 пациента с 75 изготовленными конструкциями адгезивных шин. Шинирование зубов у них проведено стоматологами клиник городов Полтавы, Черновцы, Полтавской и Черновицкой областей в течение 2010-2015 гг. Среди них 24 (32,0%) конструкции были изготовлены по неинвазивной методике, 51 (68,0%) – по инвазивной. При осмотре ранее изготовленных конструкций оценивали нарушение краевого прилегания адгезивной шины или ее отрыв от поверхности зубов, шинирования. Краевое прилегание шины оценивали визуально, с помощью стоматологического зонда, индикаторов кариеса и диагностического световода фотополимеризационной лампы LuxDent при зеленом спектре света. При размещении армирующего элемента адгезивной шины с оральной стороны зубов, которыми пациенты пользовались около года, в 32,0% случаев выявлены нарушения ее краевого прилегания, в 29,3% – эстетические недостатки и нарушение дикции, а в 28,0% – ухудшение гигиены полости рта. Среди пациентов, которым адгезивное шинирование зубов было проведено более года, установлены такие осложнения. В 50,7% случаев пациенты не соблюдали гигиену полости рта, в 46,7% имело место смещения зубов вестибулярно, в 40,0% выявлено нарушение краевого прилегания шины, в 24,0% – эстетический недостаток и нарушение дикции, в 22,7% – сколы участков пломбировочного материала, в 16,0% – наличие дефектов межзубных промежутков, в 8,0% – отрыв отдельных зубов от конструкции, в 6,7% – трещины шины, а в 4,0% – сколы коронковой части зубов. Среди причин, которые приводили к осложнениям адгезивного шинирования можно выделить: несоблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях фирм-производителей при работе с армирующими материалами и композитами, необоснованное введение в конструкцию адгезивных шин зубов с ІІІ степенью подвижности, изготовление шин пациентам с неудовлетворительной гигиеной полости рта, проведение шинирования при аномально расположенных зубах (веерообразные различия зубов, скученность зубов, вестибулярные и оральные наклоны) без предварительной ортодонтической подготовки, проведение адаптации адгезивной шины в межзубных промежутках с помощью рыболовной лески, флосов, стоматологического зонда без использования резиновых клиньев и тому подобное; Pathological mobility of teeth is one of the leading symptoms of periodontitis, and can also be traumatic genesis (dislocation, tooth contusion, mobility after using orthodontic devices); causes functional and morphological disruption of the unity of the dentition, and in the frontal area has a aesthetic defect and disrupts the function of biting of food. In order to analyse mistakes and complications of splinting the frontal teeth of previously performed adhesive splinting using various methods, 73 patients with 75 manufactured designs of adhesive tires were examined. Shinning of teeth was carried out by dentists of the dental care offices in Poltava, Chernivtsi, Poltava and Chernivtsi regions during 2010-2015. Among them 24 (32.0%) structures were made by non-invasive technique, 51 (68, 0%) – by invasive. When inspecting previously made structures, the violation of the edge adhesion of the adhesive tire or its detachment from the tooth surface, splinting was assessed. The marginal fit of the tire was assessed visually, with the help of a dental probe, caries indicators and a diagnostic light guide of a LuxDent photopolymerization lamp with a green spectrum of light. When placing the reinforcing element of the adhesive tire from the oral side of the teeth, which the patients used for about a year, in 32.0% of cases, violations of its marginal fit were detected, in 29.3% – aesthetic deficiencies and violation of diction, and in 28.0% – deterioration of hygiene oral cavity. Among the patients who had an adhesive tooth splinting for more than a year, such complications were established. In 50.7% of cases, depravation of oral hygiene was noted. 46.7% had vestibular teeth displacement, 40.0% had an abnormal fit of the tire, 24.0% had an aesthetic flaw and violation of diction, at 22,7% – chipped sections of the filling material, 16.0% – the presence of defects between the teeth, 8.0% – the detachment of the teeth from the design, in 6.7% – the cracks of the tire, and 4.0% – chipped of crown part of the teeth. Reasons, led to the complications of adhesive splinting are: non-compliance the recommendations given in the instructions of manufacturers during working with reinforcing materials and composites, unreasonable introduction into the design of adhesive tooth tires with the third degree of mobility, the manufacture of tires for patients with low level of oral hygiene, carrying out splinting with abnormally located teeth (fan-shaped differences in teeth, crowding of teeth, vestibular and oral inclinations) without orthodontic preparation, adaptation of the adhesive tire to the interdental spaces with the help of fishing line, flosses, dental probe without the use of rubber wedges and the like.

Опис

Ключові слова

патологічна рухомість зубів, адгезивне шинування, помилки та ускладнення, патологическая подвижность зубов, адгезивное шинирование, ошибки и осложнения, abnormal mobility of teeth, adhesive splinting, errors and complications

Бібліографічний опис

Бєлікова Н. І. Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубів / Н. І. Бєлікова // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1, т. 1 (142). – С. 351–355.