Формування й розвиток «Soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти як важлива складова їх успішної самореалізації

Анотація

Розглянуто важливість формування й розвитку «soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти. Проаналізовано індивідуальні, комунікативні й управлінські якості, виділено шість найзатребуваніших із них. Запропоновано включення в навчальний процес різноманітних тренінгів і семінарів із розвитку «soft skills».
The article considers the importance of formation and development of "soft skills" in students of higher medical educational institutions. Individual, communicative and managerial qualities are analyzed, six of the most popular ones are selected. The inclusion of various trainings and seminars on the development of "soft skills" in the educational process is proposed.

Опис

Ключові слова

навички, якості, компетенції, «hard skills», «soft skills», індивідуальні якості, комунікативні якості, управлінські якості, гнучкість, уміння працювати в команді, навички міжособистісних стосунків, здібність адаптуватись, навички спілкування, креативність, уміння розв’язувати проблемні ситуації, skills, qualities, competencies, "hard skills", "soft skills", individual qualities, ability to work in a team, communicative qualities, interpersonal skills, managerial qualities, creativity, flexibility, ability to solve problem situations, ability to adapt, communication skills

Бібліографічний опис

Формування й розвиток «Soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти як важлива складова їх успішної самореалізації / В. В. Ряднова, Н. М. Безега, І. М. Безкоровайна [та ін.] // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 223–224.