Оцінка антиоксидантних властивостей медгерму при гострому експериментальному гепатиті

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Значну роль у патогенезі гепатитів має значне порушення окисно-відновлених процесів. Збалансованість між перекисним окисненням, з одного боку, і антиоксидантною системою, з іншого, є необхідною умовою для підтримання нормальної життєдіяльності клітини. Сучасний арсенал ефективних препаратів гепатозахисної дії не такий вже й великий, тому розробка нових гепатопротекторів залишається актуальною проблемою фармакології. Мета роботи - вивчення антиоксидантних властивостей Медгерму при гострому експериментальному гепатиті. Матеріал та методи дослідження. Досліди проводилися на щурах-самцях масою 180-220 г. Гострий токсичний гепатит у щурів викликали шляхом внутрішньочеревинного введення D-галактозаміну з розрахунку 400 мг/кг (ЛД50). Експериментальні тварини були розподілені на 4 групи: I група (n = 10) - інтактні тварини, яким протягом усього часу спостереження внутрішньочеревинно вводився 0,9% розчин натрію хлориду (контрольна група); II група (n = 40) - тварини, які отримували тільки D-галактозамін; III група (n = 40) - щури, яким внутрішньочеревинно вводили Медгерм дозою 0,4 мг/кг за 7 діб до введення і 7 діб після введення D-галактозаміну. IV група (n = 40) - щури, яким в такому ж режимі внутрішньочеревинно вводили препарат порівняння Ессенціале Н дозою 5 мг/кг. Дослідження показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи проводилися в 1, 3 і 7-у добу після введення гепатотоксину в сироватці крові і супернатанті гомогената тканини печінки. Стан процесів перекисного окислення ліпідів у тварин з галактозаміновим гепатитом оцінювали за вмістом у крові і тканини печінки кінцевих продуктів ліпідпероксидації, що реагують з 2-тіобарбітурової кислотою (ТБК-реактанти). Стан основних компонентів антиоксидантної системи оцінювали за рівнем глутатіону відновленого і за активністю каталази і супероксиддисмутази. Результати та їх обговорення. Встановлено, що Медгерм збільшував резистентність печінки до гепатотоксиканту про що свідчать зменшення рівня продуктів перекисного окислення ліпідів та зберігав вміст/активність ключових показників антиоксидантної системи на першу добу гепатиту. Крім того у щурів, які на тлі гострого токсичного гепатиту одержували профілактично-лікувальною схемою Медгерм протікання захворювання було більш легким ніж у тварин, які не одержували цей препарат. Висновки і перспективи подальших досліджень. Медгерм має гепатопротекторні властивості, в основі яких ймовірно лежить позитивний вплив на стан перекисного окислення ліпідів і основних компонентів антиоксидантної системи.
Значительную роль в патогенезе гепатитов имеет значимые нарушения окислительно-восстановленных процессов. Сбалансированность между перекисным окислением, с одной стороны, и антиоксидантной системой, с другой, является необходимым условием для поддержания нормальной жизнедеятельности клетки. Современный арсенал эффективных препаратов гепатозащитного действия не так уж велик, поэтому разработка новых гепатопротекторов остается актуальной проблемой фармакологии. Цель работы - изучение антиоксидантных свойств Медгерма при остром экспериментальном гепатите. Материал и методы исследования. Опыты проводились на крысах-самцах массой 180-220 г. Острый токсический гепатит у крыс вызывали путем внутрибрюшинного введения D-галактозамина из расчета 400 мг/кг (ЛД50). Экспериментальные животные были разделены на 4 группы: I группа (n = 10) - интактные животные, которым в течение всего времени наблюдения внутрибрюшинно вводился 0,9% раствор натрия хлорида (контрольная группа) II группа (n = 40) - животные, которые получали только D- галактозамин; III группа (n = 40) - крысы, которым внутрибрюшинно вводили Медгерм дозой 0,4 мг/кг за 7 суток до введения и 7 суток после введения D-галактозамина. IV группа (n = 40) - крысы, которым в та- ком же режиме внутрибрюшинно вводили препарат сравнения Ессенциале Н дозой 5 мг/кг. Исследование показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы проводились в 1, 3 и 7 день после введения гепатотоксина в сыворотке крови и супернатанте гомогената ткани печени. Состояние процессов перекисного окисления липидов у животных с галактозаминовым гепатитом оценивали по содержанию в крови и ткани печени конечных продуктов липидпероксидации, реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-реактанты). Состояние основных компонентов антиоксидантной системы оценивали по уровню глутатиона восстановленного и по активности каталазы и супероксиддисмутазы. Результаты и их обсуждение. Установлено, что Медгерм увеличивал резистентность печени к гепатотоксиканту о чем свидетельствуют снижение уровня продуктов перекисного окисления липидов и уменьшал расходование ключевых компонентов антиоксидантной системы в первые сутки гепатита. Кроме того, у крыс, на фоне острого токсического гепатита получавших профилактически-лечебной схемой Медгерм, течение заболевания было более легким, чем у животных, не получавших этот препарат. Выводы и перспективы дальнейших исследований. Медгерм имеет гепатопротекторные свойства, в основе которых вероятно лежит положительное влияние на состояние перекисного окисления липидов и основных компонентов антиоксидантной системы.
Disruption in redox processes plays a significant role in the pathogenesis of hepatitis. A balance between peroxidation, on the one hand, and the antioxidant system, on the other, is a prerequisite for maintaining normal cell activity. The modern arsenal of effective hepatoprotective drugs is not so wide therefore, the development of new hepatoprotectors is one of the topical issues in pharmacology. The purpose of the work is study the antioxidant properties of medgerma in acute experimental hepatitis. Material and methods. The experiments were performed on male rats weighing 180-220 g. Acute toxic hepatitis in rats was induced by intraperitoneal administration of D-galactosamine in a dosage of 400 mg / kg (LD50). The experimental animals were divided into 4 groups: group I (n = 10) included intact animals that were injected 0.9% sodium chloride solution (control group) intraperitoneally, II group (n = 40) involved the animals receiving only Dgalactosamine; group III (n = 40) included rats, which received were administered Medmerg intraperitoneally in a dose of 0.4 mg / kg 7 days before D-galactosamine administration and 7 days after D-galactosamine administration. Group IV (n = 40) included rats, which received the comparison medicine, Essentiale® N, in at a dosage of 5 mg / kg in the same mode. The assessment of lipid peroxidation indices and the antioxidant system indices were carried out on days 1, 3, and 7 after the administration of hepatotoxin in the blood serum and the liver tissue homogenate supernatant. The condition of lipid peroxidation processes in the animals with galactosamine hepatitis was assessed by the content of lipid peroxidation end products in the blood and liver tissue that react with 2-thiobarbituric acid (TBA reactants). The condition of the main components of the antioxidant system was evaluated by the level of reduced glutathione and by the activity of catalase and superoxide dismutase. Results and discussion. It has been established that medgerm enhances the liver resistance to hepatotoxicant, as evidenced by a decrease in the level of lipid peroxidation products and the consumption of main components of the antioxidant system on the first day of hepatitis. Moreover, in the rats, which received Medgerm according to prevention scheme under acute toxic hepatitis, the course of the disease was milder than in the animals that did not receive this therapy. Conclusions and prospects for further research. Medgerm possesses hepatoprotective properties, which underlay positive effects on the state of lipid peroxidation and the main components of the antioxidant system.

Опис

Ключові слова

германійорганічні сполуки, купрум, Медгерм, гострий токсичний гепатит, антиоксидантний захист організму, германийорганические соединения, медь, Медгерм, острый токсический гепатит, антиоксидантная защита организма, organic germanium compounds, copper, medgerm, acute toxic hepatitis, antioxidant defence of the body

Бібліографічний опис

Тимчишин О. Л. Оцінка антиоксидантних властивостей медгерму при гострому експериментальному гепатиті / О. Л. Тимчишин, В. В. Годован, Н. В. Кресюн // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 1 (69). – С. 59–66.