Морфологічні зміни в деяких органах під впливом харчових добавок

Анотація

Харчові добавки досить широко використовуються у різних країнах світу. До них відносяться емульгальтори, антиоксиданти, барвники, коригувальні речовини. В Україні для використання в харчовій промисловості дозволено близько 500 речовин, які маркують літерою "Е" та відповідним числом і схвалені Європейською спільнотою. Харчові добавки розділяються на добавки природного походження та хімічно синтезовані. Для безпечного використання кожна речовина повинна пройти експериментальні чи клінічні дослідження і мати доказову базу щодо відсутності канцерогенності, гострої та хронічної токсичності, тератогенності, мутагенності та гонадотропних властивостей. На сьогоднішній день не всі харчові добавки або їх сполуки вивчені на достатньому рівні стосовно впливу на організм людини. Згідно аналізу сучасних зарубіжних та відчизняних джерел було виділено ті речовини, які використовуються у широкій сфері харчових технологій та не мають чітких показників кількості їх використання: глутамат натрію, понсо-4R та нітрит натрію. Проаналізовано дані впливу довготривалого споживання глутамату натрію, який має токсичний вплив на слинні залози, тканини зубів, печінки, підшлункової, товстої кишки, жіночої та чоловічої репродуктивної системи. Окремо проведено аналіз досліджень щодо комбінованого впливу глутамату натрію, понсо-4R та нітриту натрію на печінку та органи ротової порожнини. Результати дослідження свідчать про виникнення жирової та гідропічної дистрофії гепатоцитів, появи «темних гепатоцитів» та зростання відносної кількості стромального компонента. Відмічаються зміни і в слинних та білкових слизових залозах порожнини рота. Таким чином, проаналізувавши експериментальні дослідження сучасних науковців, розуміємо, що не всі харчові добавки, що дозволені до використання в Україні, є цілком безпечні. Як окремі речовини, так і їх комбінації призводять до суттєвих морфологічних змін різних органів та систем. Вплив харчових добавок на жіночу та чоловічу репродуктивну системи залишається одним із найменш досліджених сфер. Тому виникає необхідність подальших досліджень з метою мінімізації ушкоджень та порушень функцій статевих органів, що безпосередньо впливають на фертильність.
Food additives are quite widely used in different countries worldwide. They include emulsifiers, antioxidants, dyes, and corrective substances. In Ukraine, about 500 substances are allowed to be use in the food industry; they are labelled with the letter "E" and the corresponding number and even are approved by the European Community. Food additives are divided into additives of natural origin and chemically synthesized. For safe use, each substance must undergo experimental or clinical studies and have an evidence base for the absence of carcinogenicity, acute and chronic toxicity, teratogenicity, mutagenicity and gonadotropic properties. To date, not all food additives or their compounds have been studied sufficiently in relation to their impact on the human body. According to the analysis of modern foreign and domestic sources, those substances used in the wide field of food technologies and not having clear indicators on permissible dosage were selected: monosodium glutamate, ponso-4R and sodium nitrite. Data on the effects of long-term consumption of monosodium glutamate, which has a toxic effect on salivary glands, dental tissues, liver, pancreas, colon, female and male reproductive systems, were analyzed. A separate analysis of studies on the combined effect of monosodium glutamate, ponso-4R and sodium nitrite on the liver and organs of the oral cavity was carried out. The results of the study indicate the occurrence of fatty and hydropic dystrophy of hepatocytes, the appearance of "dark hepatocytes" and an increase in the relative amount of the stromal component. Changes are also seen in the salivary and protein mucous glands of the oral cavity. Thus, having analyzed the experimental studies of modern scientists, we have found out that not all food additives allowed to be used in Ukraine are completely safe. Both individual substances and their combinations lead to significant morphological changes in various organs and systems. The impact of dietary supplements on the female and male reproductive systems is remaining one of the least studied areas. Therefore, there is a need for further research in order to minimize disorders of the functions of the reproductive system and infertility.

Опис

Ключові слова

харчові добавки, вплив, морфологічні зміни, яєчко, печінка, food supplements, influence, morphological changes, testicle, liver

Бібліографічний опис

Морфологічні зміни в деяких органах під впливом харчових добавок / В. І. Бабенко, І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко, С. А. Проскурня // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 201–205.