Особливості організації студентської наукової роботи на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Участь здобувачів вищої освіти у роботі студентської наукової групи та організація наукової студентської роботи об’єднує в собі практико-експертні, теоретично-дослідницькі та інноваційно наукові розділи. В статті розглянуті основні складові навчального та пізнавального процесів, що є ключовими моментами у зацікавленості здобувачів вищої освіти до вивчення «Судової медицини». Важливим критерієм інтересу до предмету протягом останніх років залишається постійно зростаюча кількість учасників студентської наукової групи.
The participation of students of higher education in the work of the student scientific group and the organization of scientific student work unite practical-expert, theoretical-research and innovative scientific sections. The article examines the main components of educational and cognitive processes, which are key points in the interest of higher education seekers in the study of "Forensic Medicine". An important criterion of interest in the subject in recent years has been the constantly growing number of participants in the student scientific group.

Опис

Ключові слова

судова медицина, студентська наукова група, сприяння науковому інтересу, кафедра патологічної анатомії та судової медицини, судово-медичні експертні дослідження, forensic medicine, student research group, promotion of scientific interest, department of pathological anatomy and forensic medicine, forensic medical expert research

Бібліографічний опис

Особливості організації студентської наукової роботи на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини / В. В. Черняк, І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко, Г. М. Мустафіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 202–208.