Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонады

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Патогенез розвитку вторинної глаукоми у пацієнтів з регматогенним відшаруванням сітківки після хірургічного лікування з використанням силіконової тампонади залишається недостатньо вивченим. Метою дослідження було вивчення змін гідродинаміки ока на протязі першого місяця силіконової тампонади при хірургії регматогенного відшарування сітківки. В групу спостереження увійшли 66 пацієнтів, з діагнозом регматогенне відшарування сітківки. Всім пацієнтам проводилась трьохпортова вітректомія 23-гейч. Використовувалось силіконове масло вязкістю 1300Сс (Baush&Lomb). Пацієнтам проводилось стандартне офтальмологічне обстеження, що включало в себе візометрію, рефрактометрію, безконтактну біометрію, біомікроскопію, непряму офтальмоскопію, реєстрацію гідродинамічних показників. При силіконових тампонадах, виконаних при відшаруванні сітківки на еметропічних очах в перший місяць після операції, відбуваються зміни показників гідродинаміки, які нормалізуються до кінця місяця після медикаментозної терапії. На міопічних очах порушення гідродинаміки виражено в більшій мірі і до кінця місяця нормалізується тільки у частини хворих. Через 2 тижні після операції внутрішньоочний тиск вище 21 мм рт.ст. був відмічений у 59% випадків в групі з міопією високого ступеню і у 41% в групі з еметропічною рефракцією. Через місяць, на фоні гіпотензивної крапельної терапії, внутрішньоочний тиск вище 21 мм рт.ст. відмічено в 40% випадків, а вище 31 мм рт.ст. - в 13% випадків. Силіконова тампонада, як елемент в хірургії регматогенного відшарування сітківки, викликає розвиток гіпертензії, переважно на очах з короткозорістю, навіть в умовах крапельної терапії.
Патогенез развития вторичной глаукомы у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки после хирургического лечения с применением силиконовой тампонады остается недостаточно изученным. Целью исследования было изучение изменений гидродинамики глаза в течении первого месяца силиконовой тампонады при хирургии регматогенной отслойке сетчатки. В группу наблюдения вошли 66 пациентов, с диагнозом регматогенная отслойка сетчатки. Всем пациентам проводилась трехпортовая витрэктомия 23-гейч. Использовалось силиконовое масло вязкостью 1300Сс (Baush&Lomb). Пациентам проводилось стандартное офтальмологическое исследование, включающее визометрию, рефрактометрию, бесконтактную биометрию, биомикроскопию, непрямую офтальмоскопию, регистрацию гидродинамических показателей. При силиконовых тампонадах, выполненных при отслойке сетчатки на эмметропических глазах в первый месяц после операции происходят изменение показателей гидродинамики, которые нормализуются к концу месяца после медикаментозной терапии. На миопических глазах нарушение гидродинамики выражено в большей степени и концу месяца нормализуется только у части больных. Через 2 недели после операции ВГД выше 21 мм рт.ст. было отмечено в 59% случаев в группе с миопией высокой степени и у 41% в группе с эмметропической рефракцией. Через месяц на фоне гипотензивной капельной терапии внутриглазное давление выше 21 мм рт.ст. отмечено в 40% случаев, а выше 31 мм рт.ст. - в 13% случаев. Силиконовая тампонада как элемент в хирургии регматогенной отслойке сетчатки вызывает развитие гипертензии преимущественно в глазах с близорукостью даже в условиях капельной терапии.
The pathogenesis of the secondary glaucoma in patients with rhegmatogenous retinal detachment after surgery using silicone tamponade poorly understood. At present, ophthalmohypertension occurs in 35% of all vitrectomies in the first 48 hours. When using silicone oil as a tamponizing agent, an increase in IOP can occur, as in the early and in the late postoperative periods. There are several hypotheses of the causes of the violation of intraocular pressure - silicone blockade of outflow tracts, changes in the trabecula, displacement of the iris-lens diaphragm. In all cases, the cause of an increase in IOP is a violation of the outflow of intraocular fluid. Aim: to study hydrodynamic changes during the first month of silicone tamponade with rhegmatogenous retinal detachment surgery. Object and methods. The study group included 66 patients with rhegmatogenous retinal detachment. All patients underwent vitrectomy of three-port 23-Goychay. The silicone (Baush&Lomb) of viscosity 1300Ss. Patients underwent standard ophthalmic examination including visometry, refractometery, biomicroscopy, indirect ophthalmoscopy, registration hydrodynamic parameters. The results are showed that during first month after the surgery in the emmetropic eyes there was a change of hydrodynamics parameters that were normalized by the end of the month after the drug therapy. At the end of the month in the myopic eyes a distorted hydrodynamics was normalized only in part of patients. Two weeks postoperatively IOP above 21 mm Hg was observed in 59% in the group with high myopia, and in 41% in the group with emetropy. One month of hypotensive treatment the intraocular pressure above 21 mm Hg was found in 40% cases and above 31 mm Hg - in 13% of cases. According to electronic tonography with silicone tamponades performed for retinal detachment, during the first month there is a decrease in the production of intraocular fluid and a deterioration in its outflow. On the emmetropic eyes in the first month after the operation, the changes in the hydrodynamic parameters are normalized by the end of the month after drug therapy. Silicon tamponade as an element in retinal detachment surgery induces the development of hypertension mostly in eyes with myopia even under conditions of adequate treatment.

Опис

Ключові слова

вторинна глаукома, відшарування сітківки, силіконове масло, вторичная глаукома, отслойка сетчатки, силиконовое масло, secondary glaucoma, retinal detachment, silicone oil

Бібліографічний опис

Сергиенко В. В. Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонады / В. В. Сергиенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, т. 1 (137). – С. 214–218.