Динаміка змін електроміографічних показників жувальних м’язів під час ортопедичної реабілітації пацієнтів із патологічним стиранням твердих тканин зубів при використанні покривних протезів

Анотація

Патологічне стирання твердих тканин зубів це процес, що швидко протікає, супроводжується змінами у зубних та навколозубних тканинах, а також порушенням функцій жувальних м’язів і СНЩС. За даними різних авторів розповсюдженість патологічного стирання твердих тканин зубів коливається від 4 % до 57 % у більш молодому віці і сягає 91 % у осіб похилого віку. Труднощі ортопедичної реабілітації такої категорії пацієнтів зумовлені поєднаними морфофункціональними порушеннями. Тому можливість об’єктивно оцінити стан жувальних м'язів є досить важливою для подальшої побудови тактичних дій лікаря і складання плану лікування. Метою дослідження є визначення функціонального стану власне жувальних м’язів за допомогою електроміографічних досліджень у осіб з генералізованою формою патологічного стирання, яка поєднується з дефектами зубних рядів різної локалізації, до лікування та у віддалені терміни після лікування порівняно з нормою. З метою клінічної оцінки якості результатів протезування нами була набрана клінічна група спостереження та група контролю. Усім пацієнтам клінічної групи були виготовлені конструкції покривних протезів. Для досягнення мети нами була використана методика електроміографічного запису біопотенціалів жувальних м'язів під час виконання жувальної функції у визначені терміни. Отримані в роботі результати свідчать про те, що через 1 рік користування конструкціями показник амплітуди при вольовому стисненні становить 602,92±5,98 мкВ, що наближається до норми (641,58±10,01 мкВ) і майже в три рази більше, ніж до протезування (191,16±9,16 мкВ). Подібна картина спостерігається і при довільному жуванні: амплітуда наближається до норми (643,92±9,11 мкВ) і становить 628,54±5,77 мкВ у порівнянні з результатами до протезування (203,86±9,21 мкВ). Оцінка інтегрального показника електроміографічного дослідження (коефіцієнт «К») характеру нервово-рефлекторної діяльності жувальних м’язів у пацієнтів, що користувались покривними протезами, показала тенденцію до позитивної динаміки зміни цього показника (1,02±0,01 в нормі проти 1,31±0,06 через 1 місяць, 1,20±0,04 через 6 місяців та 1,06±0,02 через 1 рік).
Pathological abrasion of teeth is a fast process, accompanied by changes in the dental tissues and tissues of periodontium, as well as a violation of the functions of the masticatory muscles and TMJ (temporomandibular joint). According to different authors, the prevalence of pathological abrasion of hard dental tissues ranges from 4% to 57% at a younger age and reaches 91% in the elderly age. The difficulties of prosthetic rehabilitation of this category of patients are caused by combined morpho-functional disorders. Therefore, the ability to assess the condition of the masticatory muscles is quite important for the further development of the doctor's actions and the preparation of a treatment plan. The aim of the study was to determine the state of the masticatory muscles using electromyographic studies in individuals with a generalized form of pathological abrasion, namely, with those forms which are combined with defects of dental rows of different localization before treatment and in the distant periods after treatment compared to the norm. For clinical assessment of the quality of prosthetic results, we recruited a clinical observation group and a control group. All patients of the clinical group were made constructions of removable partial fixed dentures. To achieve the aim, we used the electromyographic recording of the masticatory muscles’ biopotentials during the masticatory movements in the specified time. The results of our research work indicate that after 1 year of use of the above-mentioned dentures, the amplitude indicator during voluntary compression is 602.92±5.98 μV, which is close to the norm (641.58±10.01 μV) and almost three times more, before using this type of dentures (191.16±9.16 μV). A similar pattern is observed during voluntary chewing: the amplitude approaches the norm (643.92±9.11 μV) and is 628.54±5.77 μV compared to the results before using dentures (203.86±9.21 μV). The integral indicator of electromyographic research (coefficient "K") which shows the neuro-reflex activity of the masticatory muscles in patients who used removable partial fixed dentures evidenced a tendency towards positive dynamics of changes in this indicator (1.02±0.01 in the norm versus 1.31 ±0.06 after 1 month, 1.20±0.04 after 6 months and 1.06±0.02 after 1 year).

Опис

Ключові слова

електроміографія, покривні протези, патологічне стирання твердих тканин зубів, electromyography, removable partial fixed dentures, pathological abrasion of teeth

Бібліографічний опис

Динаміка змін електроміографічних показників жувальних м’язів під час ортопедичної реабілітації пацієнтів із патологічним стиранням твердих тканин зубів при використанні покривних протезів / Г. М. Баля, В. С. Кузь, О. В. Шеметов [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 4. – С. 40–47.