Вплив комбінованої інгаляційної терапії на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з тривожними розладами

Анотація

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) залишається однією з актуальних проблем сучасної пульмонології завдяки зростанню поширеності та смертності пацієнтів. Важливе значення мають системні прояви захворювання, серед яких чільне місце займають психологічні розлади. Ступінь тяжкості тривожно-депресивних розладів та якості життя пацієнтів має тісний прямий кореляційний з ступенем тяжкості ХОЗЛ. Призначення фіксованої комбінації флютиказону пропіонату та сальметеролу у високих дозах дозволяє зменшити тяжкість клінічної симптоматики на тлі покращення показників психологічного стану та якості життя пацієнтів. Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) остается одной из актуальных проблем современной пульмонологии благодаря росту распространенности и смертности пациентов. Важное значение имеют системные проявления заболевания, среди которых важное место занимают психологические расстройства. Степень тяжести тревожно-депрессивных расстройств и качества жизни пациентов имеет тесную прямую корреляционную связь со степенью тяжести ХОЗЛ. Назначение фиксированной комбинации флютиказона пропионата и сальметерола в высоких дозах позволяет уменьшить тяжесть клинической симптоматики на фоне улучшения показателей психологического состояния и качества жизни пациентов. Anxiety disorders and depression is one of the major comorbidities of COPD that significantly worsens the prognosis, course of the disease, quality of life and compliance to the therapy. Social importance of the disease and its prevalence, study of quality of life (QOL) in these patients is very important. In recent years, much attention has been paid to such components of QOL as impact of symptoms on mood and activity, attitude to the disease, self-reported general health, level of physical, social, mental well-being, limiting of social functions, intellectual and emotional condition. The aim of the study was to establish the effect of pharmacological control of COPD on the course of comorbid anxiety and depression and quality of life of patients.

Опис

Ключові слова

хронічне обструктивне захворювання легень, тривожні розлади, якість життя, комбінована терапія, хроническое обструктивное заболевание легких, тревожные расстройства, качество жизни, комбинированная терапия, chronic obstructive pulmonary disease, anxiety disorders, quality of life, combination therapy

Бібліографічний опис

Гопко О. Ф. Вплив комбінованої інгаляційної терапії на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з тривожними розладами / О. Ф. Гопко, Н. П. Приходько, І. Г. Криворучко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – С. 121–124.