Oral health and special features of dental morbidity in children with cerebral palsy

Анотація

Для сучасного етапу розвитку дитячої стоматологічної допомоги у світі характерна підвищена увага до проблем забезпечення кваліфікованою медичною лікувально-профілактичною допомогою дітей із обмеженими фізичними можливостями. В даний час найбільш поширеним неврологічним захворюванням, що діагностується у дітей в ранньому віці, є дитячий церебральний параліч (ДЦП). Полісиндромний характер даної патології визначає різноманіття клінічних проявів, в тому числі високий ризик виникнення стоматологічної патології. При ДЦП ушкоджуються кіркові, підкіркові, ство- лові структури головного мозку. Порушуються функції організму: функції м'язів, рухів, прийому їжі тощо, вплив яких на формування зубощелепних аномалій загальновідомий, як і поєднання морфологічних порушень розвитку зубощелепної системи з міофункціональними порушеннями, які роблять зубощелепно-лицевий комплекс нестійким до фізіологічних навантажень. Наприклад, формування рухового стереотипу, становлення у здорової дитини мовних функцій мають закономірності. Якщо у здорової дитини лепет вже достатньо сформований і вдосконалюється функція дихання, то у дітей з ДЦП у цей період відзначаються порушення тонусу м'язів артикуляції, обмеження довільних рухів язика і губ, оральні синкінезії, утруднення процесу годування. З цього випливає, що моторні порушення при ДЦП стосуються не лише кінцівок і тулуба, а й щелепно-лицьової ділянки. При цьому у дітей із ДЦП уповільнено формування рухових функцій, порушено координацію тонких, диференційо- ваних рухів, що призводить до неможливості правильного догляду за порожниною рота у таких дітей. Мета дослідження. Вивчення особливостей клінічних проявів дитячого церебрального паралічу в порожнині рота у дітей. Методи дослідження. Аналіз та узагальнення літературних даних, систематизація інформації про виявлені зміни стану порожнини рота у дітей з ДЦП. Наукова новизна. Вивчення та систематизація причинно-наслідкових зв′язків розвитку основних стоматологічних захворювань та їх залежність від вираженості неврологічної симптоматики дозволить розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів, що призведе до поліпшення якості життя дітей з ДЦП. Висновки. У дітей, які страждають на ДЦП, відзначається стійка тенденція до підвищення частоти та інтенсивності каріозних уражень, помірно виражені запальні явища в пародонті. Найбільш важка зубощелепна патологія найчастіше спостерігається у дітей, які мають мовленнєві порушення. Діти з ДЦП мають підвищений ризик розвитку стоматологічних хвороб, що зумовлюється характером основного й супутніх захворювань, і тому потребують особливої уваги з боку лікаря-стоматолога щодо своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів із врахуванням перебігу неврологічного захворювання.
The current stage of development of children's dental care in the world is characterized by increased attention to the problems of providing qualified medical treatment and preventive care to children with disabilities. Currently, the most common neurological disease diagnosed in children at an early age is cerebral palsy (CP). The polysyndromic nature of this pathology determines the variety of clinical manifestations, including a high risk of dental pathology. Cortical, subcortical, stem structures of the brain are damaged with cerebral palsy. The functions of the body are disturbed: the functions of muscles, movements, food intake, etc. the influence of these symptoms on the formation of dentoalveolar anomalies is well known, as well as the combination of morphological disorders in the development of the dentoalveolar system with myofunctional disorders. The above-mentioned factors make the dentofacial complex unstable to physiological stress. For example, the formation of a motor stereotype, and the formation of speech functions in a healthy child have their patterns. If in a healthy child babble is already sufficiently formed and the respiratory function is improving, then in children with cerebral palsy during this period there are violations of the tone of the articulatory muscles, restriction of voluntary movements of the tongue and lips, oral synkinesis, difficulty in the feeding process, and reflexes of oral automatism are expressed. That is why the motor disorders in cerebral palsy affect not only the limbs and trunk but also the maxillofacial region. At the same time, in children with cerebral palsy, the formation of motor functions is delayed and impaired, and coordination of fine, differentiated movements are impaired, which proves the complexity of oral care in such children. The aim of the study. Our study is devoted to special features of the clinical manifestations of cerebral palsy in the oral cavity of children. Materials and methods. Analysis and generalization of literary data, systematization of information about the changes in the oral cavity in children with cerebral palsy. Scientific novelty. The study and systematization of the cause-and-effect relationships of the development of the main dental diseases and their dependence on the severity of neurological symptoms. This information allows to development of a complex of therapeutic and preventive measures, which will lead to an improvement in the quality of life of children with cerebral palsy. Conclusions. There is a sustainable trend toward an increase in the frequency and intensity of carious lesions and moderately pronounced inflammation in the periodontium in children with cerebral palsy. The most severe dentoalveolar pathology is most often observed in children with speech disorders. Children with cerebral palsy have an increased risk of dental disease. It is determined by the main and accompanying diseases, and therefore requires special attention from the dentist regarding the timely implementation of treatment and preventive measures, considering the course of the neurological disease.

Опис

Ключові слова

діти, карієс, дитячий церебральний параліч, гінгівіт, зубощелепні аномаліЇ, children, cerebral palsy, caries, gingivitis, dental anomalies

Бібліографічний опис

Oral health and special features of dental morbidity in children with cerebral palsy / A. I. Maksymenko, O. V. Sheshukova, I. O. Kuz, O. A. Pysarenko // Вісник стоматології. – 2022. – № 4 (121). – С. 86–91.