Порівняльна характеристика якості життя хворих, що перебувають на програмному та перитонеальному діалізі з урахуванням наявності цукрового діабету 2-го типу

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Нирково-замісна терапія (НЗТ) накладає значний вплив на якість життя пацієнта, негативно впливаючи на його соціальне, психологічне та фінансове благополуччя. Життя хворих з хронічною хворобою нирок реорганізується та пристосовується до змін, що випливають із характеру захворювання та методів його лікування. Більше того, пацієнти залежать від діалізного апарату та медичного персоналу. НЗТ також передбачає обмеження у фізичних навантаженнях, способі харчування та режимі прийому рідини. Метою дослідження було порівняти показники якості життя хворих, що перебувають на програмному та перитонеальному діалізу, та визначити прихильність до лікування даних пацієнтів з урахуванням наявності цукрового діабету 2-го типу. Дослідження проведене на базі центру нефрології та діалізу Комунального Підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». У дослідженні взяли участь 114 хворих, з яких 44 пацієнти, що перебувають на програмному гемодіалізі, 21 – перитонеальному та 49, які склали контрольну групу – пацієнти з ХХН І-ІІ стадій. Гемодіалізним хворим проводився стандартний бікарбонатний гемодіаліз три рази на тиждень по 4 години. У свою чергу дослідна група (пацієнти діалізної терапії) була розподілена на дві підгрупи: 20 хворих (ГД1) з ЦД 2-го типу, 24 – без ЦД (ГД2). Група перитонеального діалізу також була розподілена на дві підгрупи: 6 хворих – ПД1, 15 – ПД2. Контрольну групу також було розподілено на дві підгрупи: 26 хворих з ЦД (КГ1), та 23 – без ЦД (КГ2). Для визначення показників якості життя використовували шкалу SF-36. За даними проведених нами досліджень, середні показники фізичного функціонування, рольового функціонування дещо вищі у пацієнтів ГД1 та ГД2 по відношенню до пацієнтів груп ПД1 та ПД2, хоча показники інтенсивності болю та загального здоров’я вищі у пацієнтів на ПД. Фізичне функціонування відображає ступінь фізичної активності, що обмежує виконання фізичних навантажень. Між ГД2 та КГ2 р<0,001, тоді як ГД1 та КГ1 р≥0,05 відповідно. ПД1 та КГ1 р≤0,005, ПД2 та КГ2 р<0,001. Рольове фізичне функціонування вказує на вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність. У ГД1 та КГ1, ГД2 та КГ2, ГД1 та ПД1 статистично значимої різниці не виявлено, р<0,05. Достовірно значима різниця у ПД2 та КГ2 (р>0,05). Фізичне та рольове фізичне функціонування у хворих на ПД частково зниженні внаслідок кількості сеансів на день, які відбуваються кожні 6 годин. По шкалі інтенсивності болю у ГД1 та КГ1 простежується статистично достовірна різниця р<0,01. Достовірно значима різниця у ПД1 та КГ1 (р<0,05). У ГД2 та КГ2 також є статистично достовірна різниця, що складає р<0,05, ПД2 та КГ2 р<0,05. Шкала «загальне здоров’я» характеризує стан хворих на даний момент та подальшу перспективу. Виявлено достовірно значиму різницю як і в ГД1 з КГ1 так і ПД1 з КГ1 р≤0,005 та р<0,005, ГД2 та КГ2, а також ПГ2 і КГ2 р<0,001. Цікаво те, що показники наступних 4 шкал, що відображають психологічне здоров’я вищі у пацієнтів ПД, аніж у ГД. По шкалі «життєва активність» простежується статистично достовірна різниця між ГД1 та ПД1, р<0,05, ГД2 та ПД2, р<0,05, ГД1 та КГ1, ПД1 та КГ1 р<0,001 та ГД2 та КГ2, ПД2 та КГ2 р<0,01. По шкалі «соціальне функціонування» статистично значима різниця у ГД1 та КГ1 та ПД1 та КГ1 р<0,05. Між діалізними групами статистично значимої різниці не виявлено, р>0,05. За шкалою «рольове емоційне функціонування» не виявлено достовірності, р>0,05 у групах ГД2 та КГ2, ПД2 та КГ2. Між діалізними групами статистично значимої різниці не виявлено, р>0,05. Шкала «психологічне здоров’я» характеризує наявність ознак тривоги та/чи депресії, ознаки позитивних емоцій. Простежується статистично значима різниця як і ГД1 з КГ1 так і ГД2 з КГ2, р=0,01 та р<0,01 відповідно. У хворих з ПД1 та КГ1 р<0,001, ПД2 та КГ2 також р<0,001. Між діалізними групами статистично значимої різниці не виявлено, р>0,05, але середні показники у хворих, що перебувають на ПД вищі, аніж у хворих на ГД. Подальше дослідження показників ЯЖ при первинному обстеженні хворих, яких переводять на нирковозамісну терапію, оцінка ступеню прихильності до лікування, а також ознаки тривожно-депресивних розладів дасть змогу лікарям та медичному персоналу попередити або зменшити негативні наслідки, які можуть виникнути при проведенні нирково-замісної терапії.
Renal replacement therapy (RRT) has a significant effect on the patient’s quality of life, adversely affecting his social, psychological and financial well-being. The lives of patients with chronic kidney disease are reorganized and adapted to the changes arising from the nature of the disease and methods of treatment. Moreover, patients depend on the dialysis machine and medical staff. RRT also involves restrictions on exercise, diet, and fluid intake. The aim of the study was to compare the quality of life of patients on program and peritoneal dialysis, and to determine the adherence to the treatment of these patients, taking into account the presence of type 2 diabetes. The study was conducted on the basis of the Center for Nephrology and Dialysis at the Poltava Regional Clinical Hospital. M.V. Sklifosovsky. The study involved 114 patients, of whom 44 were on programmed hemodialysis, 21 – peritoneal and 49, who were in the control group – patients with stage I-II CKD. Hemodialysis patients underwent standard bicarbonate hemodialysis three times a week for 4 hours. In turn, the experimental group (patients on dialysis) was divided into two subgroups: 20 patients (HD1) with diabetes mellitus (DM), 24 – without DM (HD2). The peritoneal dialysis group was also divided into two subgroups: 6 patients – PD1, 15 – PD2. The control group was also divided into two subgroups: 26 patients with DM (KG1) and 23 – without DM (KG2). The SF-36 scale was used to determine quality of life indicators. According to our research, the average indicators of physical functioning, role functioning are slightly higher in patients with HD1 and HD2 compared to patients in groups PD1 and PD2, although the intensity of pain and general ISSN 2077-4214. Вісник проблем біології і медицини – 2022 – Вип. 1 (163) 161 КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА health is higher in patients with PD. Physical functioning reflects the degree of physical activity, which limits the performance of physical activity. Between HD2 and KG2 p<0.001, while HD1 and KG1 p≥0.05, respectively. PD1 and KG1 p≤0.005, PD2 and KG2 p<0.001. Role physical functioning indicates the influence of physical condition on daily role activities. No statistically significant difference was found in HD1 and KG1, HD2 and KG2, HD1 and PD1, p>0.05. Significantly significant difference in PD2 and KG2 (p<0.05). Physical and role physical functioning in patients with PD is partially reduced due to the number of sessions per day that occur every 6 hours. On the scale of bodily pain in HD1 and KG1 there is a statistically significant difference p<0.01. Significantly significant difference in PD1 and KG1 (p<0.05). HD2 and KG2 also have a statistically significant difference of p<0.05, PD2 and KG2 p<0.05. The general health scale characterizes the current state of patients and the future. Significantly significant differences were found in both HD1 with KG1 and PD1 with KG1 p≤0.005 and p<0.005, HD2 and KG2, as well as PG2 and KG2 p<0.001. Interestingly, the following 4 scales reflecting mental health are higher in patients with PD than in HD. The scale “vitality” shows a statistically significant difference between HD1 and PD1, p<0.05, HD2 and PD2, p<0.05, HD1 and KG1, PD1 and KG1 p<0.001 and HD2 and KG2, PD2 and KG2 p<0.01. On the scale of “social functioning” statistically significant difference in НD1 and KG1 and PD1 and KG1 p<0.05. No statistically significant difference was found between dialysis groups, p>0.05. On the scale of “role emotional functioning” no reliability was found, p>0.05 in groups HD2 and KG2, PD2 and KG2. No statistically significant difference was found between dialysis groups, p>0.05. The mental health scale characterizes the presence of signs of anxiety and / or depression, signs of positive emotions. There is a statistically significant difference between both HD1 with KG1 and HD2 with KG2, p = 0.01 and p<0.01, respectively. In patients with PD1 and KG1 p<0.001, PD2 and KG2 also p<0.001. No statistically significant difference was found between the dialysis groups, p>0.05, but the average values in patients with PD are higher than in patients with HD. Further study of QOL in the initial examination of patients transferred to renal replacement therapy, assessment of adherence to treatment, as well as signs of anxiety and depressive disorders will allow doctors and medical staff to prevent or reduce the negative effects that may occur during renal replacement therapy

Опис

Ключові слова

якість життя, гемодіаліз, перитонеальний діаліз, нирково-замісна терапія, quality of lifey, hemodialysis, peritoneal dialysis, renal replacement therapy

Бібліографічний опис

Рустамян С. Т. Порівняльна характеристика якості життя хворих, що перебувають на програмному та перитонеальному діалізі з урахуванням наявності цукрового діабету 2-го типу / С. Т. Рустамян, І. П. Катеренчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 1 (163). – C. 157–161.