Активність маркерних ферментів поляризації макрофагів у ротовій рідині дітей з цукровим діабетом I типу в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту

Анотація

Вступ. Локальні зміни в тканинах пародонта при цукровому діабеті характеризуються посиленням продукції активних форм кисню і прозапальних цитокінів, в основі якої лежить накопичення продуктів глікування і їх активна взаємодія з рецепторами. Одну з центральних ролей у розвитку запалення відіграють макрофаги, набуваючи, залежно від мікрооточення, або прозапального М1, або протизапального М2 фенотипу. Мета. Визначення активностсті NO-синтази та аргінази в ротовій рідині у дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет І типу, в динаміці під впливом схеми лікування хронічного катарального гінгівіту. Об’єкт і методи дослідження. В дослідженнях взяли участь 56 дітей із цукровим діабетом І типу і 26 дітей без супутніх соматичних захворювань. Було проведено визначення активності NO-синтази (NOS), активності аргінази, індексу РМА в модифікації Parma (1960). Результати дослідження та їх обговорення. Призначення розробленого нами лікувального комплексу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні цукрового діабету І типу призводить до зміни поляризації макрофагів ротової рідини в сторону переважання М2 поляризації через 1 місяць, про що свідчить підвищен- ня активності аргіназ на фоні статистично достовірного зниження активності iNOS. Через 1 рік поляризація макрофагів змінюється в сторону переважання М1 поляризації, про що говорить зниження активності аргіназ на фоні відсутності змін в активності iNOS. Висновки. Розроблена нами схема лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, ефективно нормалізує зміни поляризації макрофагів ротової рідини, котрі викликані впливом хронічного катарального гінгівіту, як місцевого патогенетичного фактору.
The local changes in periodontal tissues in persons with diabetes mellitus are characterized by increased production of reactive oxygen species and proinflammatory cytokines. The accumulation of glycation products and their active interaction with receptors lies in above-mentioned processes. One of the central roles in the development of inflammation is played by macrophages, acquiring, depending on the microenvironment, and pro-inflammatory M1 or anti-inflammatory M2 phenotype. The aim of the study was to determine the NO-synthase and arginase activity in oral fluid in children with type 1 diabetes mellitus under the influence of the treatment scheme for chronic catarrhal gingivitis. Materials and methods. The study involved 56 children with type 1 diabetes mellitus and 26 non-diabetic children. The activity of NO synthase (NOS), arginase activity, PMA index in the Parma modification (1960) was determined. Results. The using of our treatment scheme in children with chronic catarrhal gingivitis and type 1 diabetes mellitus lead to a change in the polarization of oral macrophages towards the predominance of M2 polarization after 1 month. It is evidenced by increased arginase activity and a statistically significant decrease in iNOS. The polarization of macrophages changed to the predominance of M1 polarization activity after 1 year. It is also evidenced by the decrease in arginase activity, and absence of changes in the activity of iNOS. Conclusions. We have developed a scheme for the treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with type 1 diabetes mellitus. It normalizes the polarization of oral macrophages caused by exposure to chronic catarrhal gingivitis as a local pathogenetic factor.

Опис

Ключові слова

цукровий діабет І типу, аргіназа, гінгівіт, макрофаги, NO-синтаза, type 1 diabetes mellitus, gingivitis, macrophages, NO-synthase, arginase

Бібліографічний опис

Активність маркерних ферментів поляризації макрофагів у ротовій рідині дітей з цукровим діабетом I типу в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту / І. О. Кузь, О. В. Шешукова, О. Є. Акімов, В. О. Костенко, А. І. Максименко, О. А. Писаренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 4 (162). – С. 315–319.