Нові можливості комп’ютерної томографії в антропометричних дослідженнях черепа

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

В останні роки бурхливого розвитку набуває функціонально-стереотаксична нейрохірургія, інтерстиціальна лазерна термотерапія, ендоваскулярні, екстра назальні малоінвазивні оперативні втручання, навігаційні системи, імплантологія, пластична хірургія, нейротрансплантологія, анатомо-функціональною точкою прикладання яких є головний мозок і мозковий відділ черепа. Метою зазначених технологій є лікування багатьох недугів, серед яких: новоутворення, травми, паркінсонізм, м’язова дистонія, розсіяний склероз, важкі больові синдроми, епілепсія, крововиливи, лор-захворювання та ін. Такі дослідження порівняно з традиційними можуть виявляти значно більше розмаїття індивідуальних анатомічних особливостей і дозволяють формувати повні діапазони анатомічних відмінностей з виділенням крайніх і проміжних форм; В последние годы бурного развивается функціонально-стерео- таксическая нейрохирургия, интерстициальная лазерная термотерапия, эндоваскулярные, экстра назальные малоинвазивные оперативные вмешательства, навигационные системы, имплантология, пластическая хирургия, нейротрансплантология, анатомо-функциональной точкой приложения которых является головной мозг и мозговой отдел черепа. Целью указанных технологий является лечение многих болезней, среди которых: новообразования, травмы, паркинсонизм, мышечная дистония, рассеянный склероз, тяжелые болевые синдромы, эпилепсия, кровоизлияния, лор-заболевания и др. Такие исследования по сравнению с традиционными могут проявлять значительно больше разнообразия индивидуальных анатомических особенностей и позволяют формировать полные диапазоны анатомических различий с выделением крайних и промежуточных форм; In recent years, the rapid development becomes functional and stereotactic neurosurgery, interstitial laser thermotherapy, endovascular, extra nasal Minimally invasive surgery, navigation systems, implants, plastic surgery, neyrotransplantolohiya, anatomical and functional point of application of which is brain and brain skull. The purpose of these technologies is the treatment of many ailments, including: tumors, trauma, Parkinson's, muscular dystonia, multiple sclerosis, severe pain syndromes, epilepsy, hemorrhage, ENT diseases and others. Such studies over traditional can detect a much greater diversity of individual anatomical features and allow the full range of anatomical shape differences with the release of extreme and intermediate forms.

Опис

Ключові слова

ком’ютерна томографія, череп, головний мозок, дослідження, комъютерних томография, череп, головной мозг, исследования, computed tomography, skull, brain, studies

Бібліографічний опис

Шепітько В. І. Нові можливості комп’ютерної томографії в антропометричних дослідженнях черепа / В. І. Шепітько // Світ медицини та біології. – 2014. – № 2 (44). – С. 203–208.