Методичний підхід до викладання принципів транскрипційної регуляції запалення як типового патологічного процесу на кафедрі патофізіології

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Запалення – це типовий патологічний процес, який розвивається внаслідок ушкодження спрямований на усунення ушкоджуючого агента та на відновлення цілісності організму. Здобувачі освіти ІІ (магістерського) рівня вперше стикаються із поняттям «запалення» на кафедрі патофізіології підчас вивчення І модуля «Загальна патофізіологія». У базових підручниках із дисципліни «Патофізіологія» вичерпно наведена інформація стосовно запалення, як типового патологічного процесу, наведені загально прийняті стадії цього процесу, проте наведено обмежену кількість даних щодо участі специфічних транскрипційних факторів у регуляції запалення. Це створює певні труднощі для здобувачів освіти при вивченні додаткової літератури та засвоєнні лекційного матеріалу. Розуміння механізмів транскрипційної регуляції запалення допоможе здобувачам освіти правильно діагностувати стадії цього процесу та планувати раціональне втручання в його перебіг. Це підвищить якість медичної освіти та, в віддаленій перспективі, якість медичних послуг. Метою даної роботи є розробка методичного підходу до викладання принципів транскрипційної регуляції запалення на кафедрі патофізіології. Шляхом аналізу літературних джерел показана певна антагоністичність між NF-kB та Nrf-2 на етапі альтерації. Переважання Nrf-2 зменшить інтенсивність вторинної альтерації, у той час, як переважання NF-kB її збільшить. На етапі ексудації в регуляцію запалення додається ще один важливий транскрипційний фактор – АР-1. Його роль залежить від стимуляції клітин тими чи іншими регуляторними агентами. Для забезпечення оптимальних умов для відновлення ушкодженої ділянки, має бути зменшена активація NF-kB, збільшена активація Nrf2 та АР-1 має бути активований через р38. Методичний підхід до викладання принципів транскрипційної регуляції запалення на кафедрі патофізіології має включати: наголос на важливості специфічних транскрипційних факторів у регуляції клітинних процесів; схематично-обґрунтований взаємозв’язок та функціональний антагонізм транскрипційних факторів NF-kB та Nrf-2 на етапі альтерації; дискусію щодо неоднозначної ролі транскрипційного фактора АР-1 в підтриманні та припиненні ексудації; докази необхідності переважання активації Nrf-2 та АР-1 для повноцінного відновлення ушкодженої тканини підчас проліферації.
Inflammation is a typical pathological process that develops as a result of an injury and aimed at eliminating the damaging agent and restoring the integrity of the body. Students of the II (Master) level first encounter the concept of "inflammation" at the Department of Pathophysiology when studying the module I "General Pathophysiology". Basic textbooks on the discipline "Pathophysiology" comprehensively provide information on inflammation as a typical pathological process and distinguish generally accepted stages of this process, though a limited amount of data on the participation of specific transcription factors in the regulation of inflammation is represented. This causes difficulty for medical students when studying additional literature and learning lecture material. Understanding the mechanisms of transcriptional regulation of inflammation will help students to correctly diagnose the stages of this process and thus plan rational intervention to manage it. This can contribute to the quality of medical education and, in the long term, the quality of medical services.

Опис

Ключові слова

запалення, здобувачі освіти, транскрипційні фактори, pathophysiology, teaching, students

Бібліографічний опис

Акімов О. Є. Методичний підхід до викладання принципів транскрипційної регуляції запалення як типового патологічного процесу на кафедрі патофізіології / О. Є. Акімов // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 1 (77). – С. 101–104.