Організація студентського гуртка як форма наукової діяльності студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

В статті розглянуті етапи формуванні майбутнього спеціаліста, зокрема залучення найкращих представників до науково-дослідної роботи кафедр через студентський науковий гурток. Така діяльність дає можливість студентам підготувати повноцінну наукову роботу, що активізує навчально-виховний процес, сприяє їх професійному зростанню, допомагає поєднати творчий підхід, набуті теоретичні знання та практичні навички.
The article discusses the stages of formation of a future specialist, in particular, the involvement of the best representatives in the research work of the departments through the student scientific circle. Such activity gives students the opportunity to prepare a full-fledged scientific work, which activates the educational process contributes to their professional growth, helps to combine a creative approach, acquired theoretical knowledge and practical skills.

Опис

Ключові слова

науково-дослідна робота, студентський науковий гурток, студент, research work, student scientific circle, student

Бібліографічний опис

Організація студентського гуртка як форма наукової діяльності студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології / Є. В. Стецук, В. І. Шепітько, Н. В. Борута [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 299–304.