Підготовка майбутніх лікарів в контексті екологічного виховання

Ескіз недоступний

Дата

2022-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Екологічне виховання, формування екологічної культури, екологічного мислення і екологічної свідомості майбутніх лікарів має грунтуватися на бережному ставленні до природи, як до унікальної цінності і базуватися на принципах добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права, а також на поєднанні раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою. Свідоме ставлення майбутніх лікарів до навколишнього середовища, розуміння взаємозв’язку між екологічними проблемами і станом здоров’я пацієнтів, розуміння закономірностей взаємозв’язку між розвитком хвороб та станом екології, а також проведення заходів по профілактиці розвитку хвороб, пов’язаних з впливом шкідливих екологічних чинників на організм людини, мають займати пріоритетне місце в освіті і підготовці майбутніх фахівців.
Ecological education, formation of ecological culture, ecological thinking and ecological consciousness of future doctors should be based on a careful attitude to nature, as a unique value and based on the principles of goodness and beauty, reason and consciousness, patriotism and universalism, scientific knowledge and compliance with environmental law, as well as on the combination of the rational and the emotional in the relationship between man and nature. Conscious attitude of future doctors to the environment, understanding understanding of the relationship between environmental problems and the state of health of patients regularities of the relationship between the development of diseases and the state of ecology, as well as conducting measures to prevent the development of diseases associated with the influence of harmful environmental factors on the human body, should occupy a priority place in the education and training of the future specialists.

Опис

Ключові слова

здобувачі освіти, екологічне виховання, лікар, education seekers, doctor, environmental education

Бібліографічний опис

Павленко С. А. Підготовка майбутніх лікарів в контексті екологічного виховання / С. А. Павленко, О. В. Павленкова, А. І. Сидорова // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 137.