Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційно-анестезіологічного ризику

Анотація

Наведені результати порівняння ступеня операційного стресу за різних видів хірургічного втручання з приводу гострого холециститу (ГХ) шляхом визначення вмісту кортизолу, пролактину та глюкози до, під час і після операції у 50 пацієнтів. Встановлено, що найбільше (у 5,3 разу) та найбільш тривале (понад 24 год) підвищення під час операції рівня кортизолу у сироватці крові спостерігали у пацієнтів, яким виконано відкриту холецистектомію (ВХЕ), мінімальне (у 2,2 разу) та найменш тривале (до 1 год) — при здійсненні черезшкірного черезпечінкового дренування (ЧЧД) жовчного міхура (ЖМ) під контролем ультразвукового дослідження (УЗД). При виконанні лапароскопічної холецистектомії (ЛХЕ) відзначали найбільш виражене інтраоперац ійне підвищення рівня пролактину (у 3,6 разу) та більш швидке його зниження (протягом 24 год) у порівнянні з таким при здійсненні ВХЕ (протягом 72 год). При ЧЧД спостерігали мінімальне інтраопераційне збільшення вмісту пролактину (у 2,3 разу) та його тривалість (протягом 1 год) після операції. Це свідчило про те, що при виконанні ЧЧД ЖМ стимуляція передньо ї частки гіпофіза значно менша, ніж під час ЛХЕ та ВХЕ. SUMMARY The results of comparison between the operation stress degree in various kinds of surgical interventions, performed for an acute cholecystitis, using determination of cortizol, prolactin and glucose content before the operation, intraoperatively and postoperatively in 50 patients, are adduced. There was established, that the largest (in 5.3 times) and the most durable (more than 24 hours) intraoperative raising of the cortizol level in the blood serum was noted in patients, to whom open cholecystectomy (OCH) was done, and the minimal (in 2.2 times) and the least durable (up to 1 hour) — while performing transcutaneous transhepatic draining (TTD) of gallbladder under ultrasonographic control. While performance of laparoscopic cholecystectomy (LCH) there was noted the most pronounced intraoperative raising of prolactin level (in 3.6 times) and more rapid its lowering (during 24 hours) in comparison with such while the OCH performance (during 72 hours). In TTD there was observed the minimal intraoperative inhancing of the prolactin level (in 2.3 times) and its duration (during 1 hour) postoperatively. The above mentioned have witnessed, that while TTD of gallbladder performance stimulation of the anterior hypophysis is significantly lesser, than while LCH and OCH.

Опис

Ключові слова

гострий холецистит, холецистектомія, операційний стрес, черезшкірне черезпечінкове дренування жовчного міхура під контролем ультразвукового дослідження, acute cholecystitis, cholecystectomy, оperational stress, transcutaneous transhepatic draining of gallbladder under ultrasonographic control

Бібліографічний опис

Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційно-анестезіологічного ризику / М. В. Безручко, С. В. Малик, С. П. Кравченко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 22–25.