Peculiarities of studying and teaching the discipline human anatomy in english in the medical high school

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

The introduction of effective methods of solving problems by teaching morphological disciplines to international students to form their professional competencies remains relevant today. This is due to the high level of necessity for medical education in many countries worldwide, a sufficient level of teaching in Ukrainian higher education institutions and attractive learning conditions. An indisputable step for a comprehensive integration process at the university is the combination and complementarity of educational and scientific processes. Requirements for the training of doctors include the organization of a scientific control system in the learning process. In Ukraine, the essence of modernization of the educational process is most reflected in the Concept of distance education, which due to such a global phenomenon as the Internet, covered broad sections of society and became the essential factor in its development. It has been proved that the efficiency of the educational process can be achieved due to favorable conditions for the work of students, solving problems related to the introduction of various means of their activation and motivation, development of comprehensive measures of educational and control types. However, the training of English-speaking specialists causes some difficulties, namely: mastering the methods of practical classes, presenting lectures and studying anatomical nomenclature in English, forming a high level of spoken English, creating and improving the teaching base, purchasing modern English textbooks and preparation of foreign students for the licenseintegrated exam «Step-1». Despite all the peculiarities, the training of English-speaking doctors is the right step of any domestic higher medical institution and reflects global practice
Одним з актуальних питань вищого медичного закладу на сьогодні є забезпечення та удосконалення викладання морфологічних дисциплін іноземним здобувачам освіти. Причинами цього є високий рівень потреби у медичній освіті у багатьох країнах, достатній рівень викладання в українських закладах вищої освіти та привабливі умови навчання. Полтавський державний медичний університет (ПДМУ) також активно співпрацює з різними міжнародними організаціями, постійно налагоджує зв’язки з вузами інших держав та впроваджується у міжнародний освітній простір. Значна роль в усьому світі приділяється вивченню фундаментальних дисциплін, оскільки саме вони створюють базис для знань, які студенти набувають на клінічних кафедрах. В цілому, навчання на кафедрі анатомії людини не має істотних відмінностей при порівнянні вітчизняної та англомовної форми навчання, тобто об’єм інформації, вимоги до студентів та методики навчання аналогічні. В основі навчального процесу на кафедрі анатомії людини лежить методологічний принцип, що передбачає проведення практичних занять та лекцій у рамках навчального плану, відповідно до робочої навчальної програми та силабусу. Після закінчення вивчення будь-якого анатомічного розділу проводиться підсумкове заняття, а після завершення вивчення дисципліни студенти складають семестрову підсумкову атестацію у вигляді іспиту. Збільшення набору студентів англомовної форми навчання поставило непросте завдання – освоїти методику проведення практичних занять та подання лекційного матеріалу англійською мовою, підвищення результативності навчальної діяльності з метою забезпечення високого рівня знань з предмету. Також необхідним є формування високого рівня розмовної англійської мови у викладачів, створення та удосконалення навчальнометодичної бази, закупка сучасних англомовних підручників, а також підготовка іноземних студентів до складання ліцензійно-інтегрованого іспиту «Крок‑1». Незважаючи на всі особливості, підготовка англомовних лікарів є правильним кроком будь-якого вітчизняного вищого медичного закладу і є відображенням загальносвітової практики.

Опис

Ключові слова

educational process, distance education, higher education seeker, morphology, anatomy, навчальний процес, дистанційна освіта, англомовний здобувач освіти, анатомія

Бібліографічний опис

Peculiarities of studying and teaching the discipline human anatomy in english in the medical high school = Особливості вивчення і викладання дисципліни «Анатомія людини» англійською мовою у медичному вузі / V. H. Hryn, N. L. Svintsytska, V. P. Bilash [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т. 1 (164). – C. 317–325.