Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методів вибілювання зубів та оцінка їх ефективності

Ескіз недоступний

Дата

2023-04-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Дворник А.В. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методів вибілювання зубів та оцінка їх ефективності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 – «Стоматологія» – Полтавський державний медичний університет МОЗ України, 2023. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науковопрактичного завдання сучасної стоматології – клініко-експериментальне обґрунтування вибору оптимальних методів вибілювання зубів та оцінка їхньої ефективності на основі експериментальних досліджень хімічного складу твердих тканин зубів, клінічних і лабораторних методів дослідження.
Dvornyk A.V. Clinical and experimental justification of the choice of teeth whitening methods and evaluation of their effectiveness. – Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 221 - "Dentistry" - Poltava State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, 2023. The dissertation is devoted to the solution of an actual scientific and practical task of modern dentistry - clinical and experimental justification of the choice of optimal methods of teeth whitening and evaluation of their effectiveness based on experimental studies of the chemical composition of hard tissues of teeth, clinical and laboratory research methods.

Опис

Ключові слова

вибілювання зубів, емаль, дентин, дисколорити, флюороз, гігієнічні індекси, гіперестезія, емалева резистентність, гідроксиапатит, професійна гігієна, ротова рідина, в’язкість, рН, щільність кісткової тканини, КТ-дослідження, teeth whitening, enamel, dentin, discolorite, fluorosis, hygienic indexes, hyperesthesia, enamel resistance, hydroxyapatitis, professional hygiene, oral fluid, viscosity, pH, bone density, CT-research

Бібліографічний опис

Дворник А. В. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методів вибілювання зубів та оцінка їх ефективності : дис. … доктора філософії : спец. 221 «Стоматологія» / А. В. Дворник ; Полтавський державний медичний університет. – Полтава, 2023. – 193 с.

Зібрання