Організація СРС та контролю при викладанні ІМПС на базі платформи MS Teams

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Статтю присвячено дослідженню форм організації самостійної, індивідуальної роботи студентів та методів контролю при викладанні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в умовах дистанційної та змішаної форм навчання. У роботі запропоновано нові форми реалізації самостійної, індивідуальної роботи студентів та методи поточного й підсумкового контролю (створені на базі платформи MS Teams) для студентів-медиків закладів вищої освіти, спираючись на існуючий досвід викладання в умовах пандемії і на особистий досвід кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету.
The article is devoted to the study of the forms of organization of students’ independent and individual work and methods of control when teaching the discipline «Foreign language for specific purposes» in distance and mixed forms of education. The new forms of implementation of students’ individual work and methods of current and final control (created on the basis of MS Teams) for medical students of higher educational institutions are proposed, relying on the existing teaching experience during the pandemic and on the individual experience of the Department of Foreign Languages of Zaporizhzhia State Medical University.

Опис

Ключові слова

самостійна робота студента, іноземна мова за професійним спрямуванням, студент-медик, дистанційна освіта, students' individual work, foreign language for specific purposes, medical student, distance learning

Бібліографічний опис

Гордієнко О. В. Організація СРС та контролю при викладанні ІМПС на базі платформи MS Teams / О. В. Гордієнко, А. В. Шевкун // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 95–101.