Вплив андрогенів на імунні клітини

Анотація

Увага дослідників останнім часом прикута до ролі тестостерону в регуляції імунних клітин та його впливу на перебіг аутоімунних захворювань та захворювань запального характеру. Розуміння регульованих тестостероном клітинних і молекулярних шляхів та ролі андрогенів у стимулюванні тканинно-специфічних відмінностей у сприйнятливості до запалення може сприяти розробці інноваційних стратегій лікування різних захворювань в залежності від статі. Метою нашого дослі- дження було проаналізувати новітні дослідження щодо впливу андрогенів на імунокомпетентні клітини. Статеві відмінності у функціях імунної системи обумовлені генетично та опосередковані дією чоловічих та жіночих статевих гормонів. Вроджені мієлоїдні імунні клітини експресують рецептори статевих гормонів і чутливі до статевих гормонів. Андрогени, включаючи дигідротестостерон і тестостерон, пригнічують активність імунних клітин. Вплив тестостерону знижує активність NK-клітин, поверхневу експресію TLR4 на макрофагах, синтез прозапальних продуктів, включаючи TNF-α та синтазу оксиду азоту, утворення лейкотрієну в нейтрофілах. Андрогени також впливають на індукуючи стимули, що регулюють активність моноцитів-макрофагів. Тестос- терон контролює активацію комплемента. Андрогени чинять пригнічуючи дію на експресію прозапальних цитокинів, знижують продукцію простогландина Е2 в моноцитах. Наявність андрогенних рецепторів є важливим фактором для регулювання диференціації нейтрофілів. Андрогенні рецептори регулюють, насамперед, перехід між проліферацією попередників (мієлобластів, промієлоцитів та мієлоцитів) та дозріванням нейтрофілів (метамієлоцитів, паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів). Кількість і активність клітин, пов'язаних з вродженим імунітетом, різняться між статями. Самці мають більший відсоток природних кілерів (NK), ніж самки. Фагоцитарна активність нейтрофілів і макрофагів у жінок вища, ніж у чоловіків. Антигенпрезентуючі клітини у жінок ефективніше представляють пептиди, ніж у чоловіків. Статеві відмінності також спостерігаються у вроджених лімфоїдних клітинах, які є лімфоцитами, що регулюють низку імунних відповідей тканин шляхом продукування ефекторних цитокінів.
I recent years, much attention of researchers has been paid to the role of testosterone in the regulation of immune cells and its influence on the course of autoimmune diseases and inflammatory diseases. Better understanding of testosterone-regulated cellular and molecular pathways and the role of androgens in stimulating tissue-specific differences in inflammation susceptibility can lead to the development of innovative treatment strategies for a variety of diseases depending on gender. The aim of this study is to analyze the latest research on the effect of androgens on immunocompetent cells. Sex differences in the functions of the immune system are genetically determined and mediated by the action of male and female sex hormones. Myeloid immune cells express sex hormone receptors and are sensitive to sex hormones. Androgens, including dihydrotestosterone and testosterone, inhibit the activity of immune cells. Effects of testosterone restricts the activity of NK cells, the surface expression of TLR4 on macrophages, the synthesis of proinflammatory products, including TNF-α and nitric oxide synthase, and the formation of leukotriene in neutrophils. Androgens also affect inducing stimuli that regulate the activity of monocyte-macrophages. Testosterone controls complement activation. Androgens have a suppressive effect on the expression of proinflammatory cytokines, reduce the production of prostaglandin E2 in monocytes. The presence of androgen receptors is important factor in regulating neutrophil differentiation. Androgen receptors regulate, first of all, the transition between the proliferation of precursors (myeloblasts, promyelocytes and myelocytes) and the maturation of neutrophils (metamyelocytes, band and segmented neutrophils). The number and activity of cells associated with innate immunity differ between the sexes. Males have a higher natural killer (NK) percentage than females. Phagocytic activity of neutrophils and macrophages in women is higher than in men. Antigen-presenting cells in women are more efficiently presented by peptides than in men. Sex differences are also observed in innate lymphoid cells, which are lymphocytes that regulate a number of tissue immune responses by producing effector cytokines.

Опис

Ключові слова

андрогени, імунні клітини, тестостерон, androgens, testosterone, immune cells

Бібліографічний опис

Вплив андрогенів на імунні клітини / Р. В. Мартиненко, Є. В. Стецук, В. І. Шепітько [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. ‒ 2021. ‒ Т. 21, вип. 4 (76). ‒ С. 184–188.