Профілактика карієсу тимчасових зубів із застосуванням сорбенту «Ентеросгель»

Анотація

Протягом 2 років у 105 дітей вивчалась ефективність способу профілактики карієсу тимчасових зубів із використанням полоскань рота водною суспензією сорбенту “Ентеросгель” та оцінювався його вплив на деякі показники гомеостазу порожнини рота. Запропонований спосіб має виразну карієспрофілактичну ефективність: редукція карієсу за 2 роки склала 57,6%, приріст карієсу зменшився у 2,4 раза. Профілактичні заходи позитивно вплинули на стан гігієни, швидкість секреції, рН, мінералізуючий потенціал, активність лізоциму ротової рідини, призвели до зменшення кількості мікроорганізмів у зубній бляшці. Отримані дані обгрунтовують необхідність використання розробленого способу екзогенної профілактики карієсу в практичній стоматології. В течение 2 лет у 105 детей изучалась эффективность способа профилактики кариеса временных зубов с использованием полосканий рта водной суспензией сорбента "Энтеросгель" и оценивалось его влияние на некоторые показатели гомеостаза полости рта. Предложенный способ имеет выраженную кариеспрофилактическую эффективность: редукция кариеса за 2 года составила 57,6%, прирост кариеса уменьшился в 2,4 раза. Профилактические мероприятия положительно повлияли на состояние гигиены полости рта, скорость секреции, рН, минерализирующий потенциал, активность лизоцима ротовой жидкости, снизили количество микроорганизмов в зубной бляшке. Полученные данные обосновывают необходимость использования разработанного способа экзогенной профилактики кариеса в практической стоматологии. During the period of 2 years the effectiveness to prevent caries of temporary teeth by rinsing the mouth with “Enterosgel” sorbent aqueous suspension and its influence on certain indices of oral cavity homeostasis was studied on 105 children. This measure is of marked caries protective effectiveness, so the caries reduction for the above mentioned period has amounted 57.6%, the increasing of caries has lowered in 2.4 times. The preventive measures have had a positive effect on the oral hygiene, secretion rate, pH, mineralising potential, lysozyme activity of oral fluid, as well as have reduced the number of microorganisms in dental plaque. The data obtained have proved the importance to introduce the developed method od exogenous caries prevention into dental practice.

Опис

Ключові слова

профілактика карієсу, тимчасові зуби, діти, сорбент "Ентеросгель", профилактика кариеса, временные зубы, дети, сорбент "Энтеросгель", caries prevention, temporary teeth, children, sorbent “Enterosgel”

Бібліографічний опис

Левченко Н. В. Профілактика карієсу тимчасових зубів із застосуванням сорбенту «Ентеросгель» / Н. В. Левченко, Л. І. Амосова, І. Ю. Ващенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2007. – Т. 7, № 3 (19). – С. 32–35.