Особливості перебігу хронічного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку

Ескіз недоступний

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.37 – нефрологія.– Інститут нефрології АМН України, Київ, 2006. Дисертація присвячена вивченню морфологічних передумов розвитку інфекційного запального процесу в нирках, особливостей клінічного перебігу та діагностики ХХН: необструктивного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку. Проведено вивчення первинної медичної документації 1575 хворих, із них 184 - ≥60 років, гістометричний порівняльний аналіз тканинних структур нирки у різних вікових групах, вивчення вікових характеристик структурно-функціонального стану нирок хворих на ХХН: необструктивний пієлонефрит. Виявлено прогресивне зростання з віком тяжкості захворювання та пряму залежність між тривалістю захворювання та тяжкістю ХХН: необструктивного пієлонефриту. Встановлено, що вікова перебудова у нирковій тканині, розпочинаючись на мікроциркуляторному рівні, порушує нормальні трофічні процеси, створюючи умови для хронізації інфекційного запального процесу в нирках, розвитку артеріальної гіпертензії та ниркової недостатності. Виходячи з достовірного порушення з віком ниркової гемодинаміки, для роздільної оцінки функціонального стану нирок у хворих похилого і старечого віку запропоновано допплерографічне визначення імпульсних показників та хвилинного об’єму кровотоку в нирках. Запропоновано включити до обов’язкових заходів щодо профілактики прогресування ХХН: необструктивного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку: корекцію артеріального тиску, функціональних уродинамічних і гемодинамічних порушень, активності інфекційного запального процесу в нирках.
Dissertation for the academic degree of a Candidate of Medical Sciences on the speciality 14.01.37 – Nephrology.– The Institute of Nephrology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006. The dissertation is devoted to investigation of morphologic backgrounds for development of infectious inflammatory process in kidneys, the peculiarities of clinical course and diagnostics of chronic kidney disease (CKD): non-obstructive pyelonephritis in aged and old patients. The investigation included the analysis of primary medical documentation of 1575 patients, from which 184 were ≥60 years old, hystometrical comparative analysis of kidney elements in different age groups, the study of structurally-functional kidney state in patients with CKD: non-obstructive pyelonephritis. The progressive increase of disease severity with age and direct relation between disease duration and severity of CKD: non-obstructive pyelonephritis was revealed. It was determined, that age reconstruction in renal tissue, beginning at microcirculatory level, damages normal trophic processes and creates a background for chronization of infectious inflammatory process in kidneys, development of arterial hypertension and renal insufficiency. On the principle of reliable age-dependent impairment of renal hemodynamics, for the separate estimation of functional kidney status in aged and old patients Doppler ultrasound evaluation of impulse rates and minute renal flow was conducted. The following was proposed to include to obligatory measures for the prophylaxis of CKD: non-obstructive pyelonephritis progressing: the correction of arterial pressure, functional urodynamical and hemodynamical impairments, activity of infectious inflammatory process in kidneys.

Опис

Ключові слова

похилий і старечий вік, допплерографічний моніторинг, хронічна хвороба нирок, необструктивний пієлонефрит, морфологічні передумови, особливості клінічного перебігу, certain and old age, dopplerographic monitoring, chronic kidney disease, non-obstructive pyelonephritis, morphologic backgrounds, the peculiarities of clinical course

Бібліографічний опис

Пустовойт Г. Л. Особливості перебігу хронічного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.37 «Нефрологія» / Г. Л. Пустовойт. – Київ, 2007. – 23 с.