Роль комплексного застосування назальної іригаційної та антигістамінної терапії в лікуванні алергічного риніту в дітей

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпровський державний медичний університет, Донецький національний медичний університет, Заславський О.Ю.

Анотація

Алергічний риніт є одним з найпоширеніших захворювань у дітей віком від 6 до 14 років. Призначення сучасних препаратів для лікування алергічного риніту передбачає безперервне тривале їх застосування, що базується на результатах рандомізованих контрольованих досліджень. Власне для того, щоб зменшити медикаментозне навантаження в даної категорії пацієнтів, рекомендується розширити можливість застосування засобів для назальної іригаційної терапії. Мета дослідження: вивчення ефективності проведення іригаційної терапії із застосуванням ізотонічного розчину з морською водою ПШИК у комбінації з пероральним застосуванням антигістамінного засобу 3-го покоління Едем у комплексному лікуванні сезонного алергічного риніту/ринокон’юнктивіту. Матеріали та методи. У дослідження було залучено 48 пацієнтів віком від 6 до 12 років із підтвердженим діагнозом: алергічний риніт/ринокон’юнктивіт сезонний, період загострення. Учасники дослідження були розподілені на дві групи: 28 дітей — основна група (І) і 20 дітей — група контролю (ІІ). Ключова ціль дослідження полягала у вивченні ефективності комплексної терапії за допомогою ПШИК і Едем сиропу порівняно з групою дітей, яким не проводилась іригаційна терапія і застосовувалась антигістамінна терапія препаратом 2-го покоління лоратадин сироп. Результати. Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що всі діти завершили участь у дослідженні. Первинним критерієм ефективності проведеного лікування стала оцінка клінічних симптомів алергічного риніту/ринокон’юнктивіту за шкалою DSS. Для кожної групи початок терапевтичного ефекту визначався як час від початку лікування до моменту отримання статистично значимих змін, що зберігались до наступного візиту. Отримані результати демонструють позитивну динаміку практично в усіх інформаційних блоках опитувальника PRQLQ, окрім категорії «Інші симптоми», що, на нашу думку, пов’язано з неспецифічністю даних симптомів щодо алергічного риніту. Висновки. Отримані під час дослідження дані є надзвичайно важливими, адже вони наочно демонструють не лише ефективність, але й безпечність як застосування ізотонічного розчину з морською водою ПШИК для назальної іригаційної терапії, так і антигістамінної терапії препаратом Едем у комплексному лікуванні пацієнтів з алергічним ринітом.
Allergic rhinitis is one of the most common diseases among children aged 6 to 14. The use of modern drugs to treat allergic rhinitis is focused on their continuous longterm use based on randomized controlled trials. Therefore, it is recommended to expand the possibility of using nasal irrigation therapy to reduce the medication-related burden in this category of patients. The purpose of our work was to study the effectiveness of irrigation therapy using PSHYK, an isotonic solution with sea water, in combination with the oral administration of Edem syrup, the third-generation antihistamine, for the comprehensive treatment of seasonal allergic rhinitis/rhinoconjunctivitis. Materials and methods. The study involved 48 patients aged 6 to 12 years with a confirmed diagnosis of seasonal allergic rhinitis/rhinoconjunctivitis, exacerbation period. The study participants were divided into two groups: 28 children — the main group (I) and 20 children — the control group (II). The fundamental goal was to study the effectiveness of the comprehensive therapy using PSHYK and Edem syrup compared with a group of children who did not take irrigation therapy and who received antihistamine therapy with the second-generation loratadine syrup. Results. Analyzing the obtained results, it should be noted that all children completed their participation in the study. Evaluation of clinical symptoms of allergic rhinitis/rhinoconjunctivitis according to the DSS scale was the primary criterion of the treatment effectiveness. For each group, the onset of the therapeutic effect was determined by the time from the treatment start to the moment of obtaining statistically significant changes that persisted until the next visit. The obtained results demonstrate positive dynamics in almost all information blocks of the PRQLQ questionnaire, except for the “Other symptoms” category, which, in our opinion, is due to the non-specificity of these symptoms concerning allergic rhinitis. Conclusions. The data obtained during the study are essential because they demonstrate the effectiveness and safety of the use of PSHYK, an isotonic solution with sea water, as nasal irrigation therapy and antihistamine therapy with Edem in the comprehensive treatment of patients with allergic rhinitis.

Опис

Ключові слова

діти, алергічний риніт, ринокон’юнктивіт, ізотонічний розчин, іригаційна терапія, children, allergic rhinitis, rhinoconjunctivitis, isotonic solution, irrigation therapy

Бібліографічний опис

Роль комплексного застосування назальної іригаційної та антигістамінної терапії в лікуванні алергічного риніту в дітей / Т. О. Крючко, О. Я. Ткаченко, В. В. Щербак, Д. О. Климко, М.О. Олійніченко, В. В. Клишта // Здоров’я дитини. – 2023 – Т. 18, № 1. – С. 45–51.