Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

У статті надаються дані епідеміологічного обстеження стоматологічної захворюваності в осіб літнього і похилого віку. За методикою ВООЗ вивчений карієсологіческій статус у осіб старших вікових груп м.Полтави і Полтавської області. Визначено відмінності в величинах поширеності та інтенсивності карієсу в залежності від місця проживання і вікових особливостей. Проведений аналіз дозволяє отримати більш точне уявлення про потребу пенсіонерів в стоматологічних лікувально-профілактичних заходах; В статье даются данные эпидемиологичес кого обследования стоматологической заболеваемости у лиц пожилого и старческого возраста. По методике ВОЗ изучен кариесологический статус у лиц старших возрастных групп г. Полтавы и Полтавской области. Определены различия в величинах распространенности и интенсивности кариеса в зависимости от места проживания и возрастных особенностей. Проведенный анализ позволяет получить более точное представление о нуждаемости пенсионеров в стоматологических лечебно- профилактических мероприятиях; In the article information of epidemiology inspection of stomatology morbidity is given at the persons of elderly and senile age. On a method WHO is studied carious status at the persons of senior groups of ages Poltava and Poltava area. Distinctions are certain in the sizes of prevalence and intensity of caries depending on the place of residence and features of ages. The conducted analysis allows to get more exact presentation at necessary pensionaries in the treatment-preventive measures of stomatologies.

Опис

Ключові слова

карієс зубів, епідеміологія, геріартрія, кариес зубов, эпидемиология, гериартрия, caries, epidemiology, geriartry

Бібліографічний опис

Ніколішин А. К. Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку / А. К. Ніколішин, А. В. Зайцев // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 2, Т. 2. – С. 30–35.