Клінічна ефективність та особливості перебігу післяопераційного періоду при застосуванні остеопластичних матеріалів у пацієнтів після видалення ретенованих третіх молярів

dc.contributor.authorБамбуляк, А. В.
dc.contributor.authorКузняк, Н. Б.
dc.contributor.authorЛопушняк, Л. Я.
dc.contributor.authorБойчук, О. М.
dc.contributor.authorДмитренко, Р. Р.
dc.contributor.authorBambuliak, A. V.
dc.contributor.authorKuzniak, N. B.
dc.contributor.authorLopushniak, L. Ya.
dc.contributor.authorBoichuk, O. M.
dc.contributor.authorDmytrenko, R. R.
dc.date.accessioned2022-04-06T11:51:36Z
dc.date.available2022-04-06T11:51:36Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті наведено порівняльний аналіз клінічної ефективності застосування остеопластичних матеріалів, зокрема композиції на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини та збагаченої тромбоцитами плазми, при заповненні кісткових дефектів під час проведення операції видалення ретенованих третіх молярів. Критеріями ефективності проведеного лікування на етапі раннього післяопераційного періоду у досліджуваних була оцінка ступеня вираженості больового синдрому, колатерального набряку та гіперемії слизової оболонки ротової порожнини після проведеного хірургічного втручання. Мета. З’ясувати клінічну ефективність застосування остеопластичних матеріалів та визначити доцільність використання тканинних еквівалентів кісткової тканини на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини для загоєння кісткових дефектів у пацієнтів після видалення ретенованих третіх молярів. Об’єкт та методи дослідження. Дослідження проводилося на базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна. Операція видалення ретенованих третіх молярів була проведена 72 пацієнтам. При цьому, 31,94% досліджуваних аугментацію кісткового дефекту після оперативного втручання проведено із застосуванням остеопластичного матеріалу «Колапан–Л» (група А); 41,67% пацієнтів – за допомогою комбінації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини+«Колапан–Л»+збагаченої тромбоцитами плазми (група Б) та у 26,39% хворих загоєння рани відбувалося під кров’яним згустком (група В). Оцінку післяопераційного больового синдрому проводили по цифровій рейтинговій шкалі (Numerical Rating Scale, NRS) з урахуванням суб’єктивних больових проявів у пацієнтів. Також проводили візуальну оцінку ступеня вираженості колатерального набряку та гіперемії слизової оболонки ротової порожнини після операції. Для визначення ступеня вираженості колатерального набряку використовували бальну систему. Для оцінки перебігу після- операційного періоду у пацієнтів усіх груп дослідження щоденно, впродовж перебування в стаціонарі, заповнювали протокол, у якому відображали найбільш вагомі дані об’єктивного та суб’єктивного характеру. Під час ранкових перев’язок з’ясовували скарги хворих, загальний та локальний статус: наявність апетиту, якість сну, біль у рані, післяопераційний набряк, гематома, гіперемія слизової оболонки порожнини рота, наявність виділень з рани, підвищеної температура тіла, тип загоєння рани. Встановлено, що на заключному етапі післяопераційного спостереження у пацієнтів, в яких кістковий дефект заповнювався комбінацією препарату «Колапан–Л» з мультипотентними мезенхімальними стромальними клітинами жирової тканини та збагаченої тромбоцитами плазмою, відсутність больового синдрому відзначали у 89,31% осіб, що у 1,2 раза р1<0,05 та у 1,3 раза р2<0,05 було більше ніж у хворих груп А та В. Колатеральний набряк був відсутній у 98,47% прооперованих групи Б, що перевищувало у 1,2 раза, р1<0,05 кількість таких осіб групи А, де кістковий дефект аугментувався препаратом «Колапан–Л» та у 1,4 раза більше, р1<0,01, р1>0,05 показників групи В, де загоєння кісткового дефекту відбувалося без застосування остеопластичних матеріалів. Відсутність гіперемії слизової оболонки ротової порожнини визначали у 92,37% хворих груп Б, що було у 1,3 та 1,4 раза більше відносно значень, отриманих у групах А і В, р1<0,05, р2<0,01.uk_UA
dc.description.abstractThe article presents a comparative analysis of the clinical effectiveness of bone augmentation materials, in particular, compositions including multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue and plateletenriched plasma, used to fill bone defects during the operation of third molars extraction. The criteria for the effectiveness of treatment at the stage of the early postoperative period in the participants included the assessment of the pain intensity, collateral oedema and hyperaemia of the oral mucosa after the surgery. The aim of the study is to determine the clinical efficiency of osteoplastic materials and to determine the feasibility of using tissue equivalents of bone tissue based on multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue for healing of bone defects in patients with impacted third molars. Methods and participants. The study was conducted on the basis of the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery of Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine. Extraction of impacted third molars surgery was performed on 72 patients. After the tooth extraction, 31.94% of them underwent bone augmentation by osteoplastic material “Colapan–L” (group A); 41.67% of patients had bone augmentation with a combination of multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue+”Colapan–L”+platelet-rich plasma (group B), and in the rest, 26.39% of patients, wound healing occurred under a blood clot (group C). Postoperative pain syndrome was assessed using the Numerical Rating Scale (NRS) based on patients' subjective feeling of pain. Visual assessment of the severity of collateral oedema and hyperaemia of the oral mucosa after surgery was also performed. A scoring system was used to determine the severity of collateral oedema. To assess the state of the postoperative period in patients of all study groups, a protocol was completed daily during the hospital stay period that reflected the most important data of an objective and subjective nature. During the procedure of morning dressings, we analyzed patients' complaints and evaluated general and local status: presence of appetite, quality of sleep, wound pain, postoperative oedema, hematoma, and hyperaemia of the oral mucosa, presence of secretions from the wound, body temperature, and type of wound healing. The study has demonstrated that at the final stage of postoperative follow-up the 89.31% of patients who received a combination of “Colapan–L” with multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue and platelet-rich plasma reported no pain that is 1.2 times p1<0.05 and 1.3 times p2<0.05 higher than in the patients of groups A and B. Collateral oedema was absent in 98.47% of the group B patients that exceeded 1.2 times p1<0.05 the number of such individuals in group A, where the bone defect was augmented with the osteoplastic material “Colapan–L”, and in 1.4 times higher, p1<0.01, p1>0.05 that the indicators of group B, where the healing of the bone defect developed without osteoplastic materials. The absence of hyperaemia of the oral mucosa was found in 92.37% of the patients in groups B, which was 1.3 and 1.4 times higher than the values obtained in groups A and B, p1<0.05, p2<0.01.uk_UA
dc.identifier.citationКлінічна ефективність та особливості перебігу післяопераційного періоду при застосуванні остеопластичних матеріалів у пацієнтів після видалення ретенованих третіх молярів / А. В. Бамбуляк, Н. Б. Кузняк, Л. Я. Лопушняк [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 135–142.uk_UA
dc.identifier.doi10.31718/2077–1096.21.3.135
dc.identifier.issn2077-1096 (print)
dc.identifier.issn2077-1126 (online)
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17939
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectвидалення ретенованих третіх молярів,uk_UA
dc.subjectгіпереміяuk_UA
dc.subjectостеопластичний матеріалuk_UA
dc.subjectколатеральний набрякuk_UA
dc.subjectбольовий синдромuk_UA
dc.subjectthird molars impactionuk_UA
dc.subjectbone augmentation material, pain syndrome,uk_UA
dc.subjectcollateral oedemauk_UA
dc.titleКлінічна ефективність та особливості перебігу післяопераційного періоду при застосуванні остеопластичних матеріалів у пацієнтів після видалення ретенованих третіх молярівuk_UA
dc.title.alternativeEffects of bone augmentation materials on peculiarities of postoperative period in patients after impacted third molar extraction and their clinical efficiencyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Bambylyak_Klinichna_efektivnist.pdf
Розмір:
990.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.3 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: