Вплив токсичної нейропатії на протеїназно-інгібіторний потенціал в органах порожнини рота щурів

Анотація

Метою нашого дослідження було вивчити вплив токсичної нейропатії на протеїназно-інгібіторний потенціал тканин пародонта та слинних залоз тварин. Нами встановлено, що за умов введення паклітакселу в органах ротової порожнини змінюється протеїназно-інгібіторний потенціал: в тканинах пародонта – за декомпенсаторним типом, в слинних залозах – за компенсаторним.
Целью нашего исследования было изучить влияние токсической нейропатии на протеиназно-ингибиторный потенциал тканей пародонта и слюнных желез животных. Нами установлено, что при введении паклитаксела в органах ротовой полости изменяется протеиназно-ингибиторный потенциал в тканях пародонта - по декомпенсаторному типу, в слюнных железах - по компенсаторному.
The aim of our research was to study the effect of toxic neuropathy on the ability of periodontal tissues and salivary glands of animals to inhibit proteinases. We found that the injection of paclitaxel into the oral cavity changes the potential for inhibition of proteinases in the periodontal tissues - by the decompensatory type, in the salivary glands - by the compensatory type.

Опис

Ключові слова

токсична нейропатія, пародонт, слинні залози, протеїнази, інгібітори протеїназ, токсическая нейропатия, пародонт, слюнные железы, протеиназы, ингибиторы протеиназ, toxic neuropathy, periodontal, salivary glands, proteinases, proteinase inhibitors

Бібліографічний опис

Вплив токсичної нейропатії на протеїназно-інгібіторний потенціал в органах порожнини рота щурів // А. Котвицька, К. Тихонович, Т. Криворучко [та ін.] // Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України : тези доповідей VIІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи, 13–15 травня 2020 р. – Одеса : УкрНДІ медицини транспорту, 2020. – Т. 1. – С. – 120–121.