Проблеми екології та медицини, Том 27, N 5-6

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Analysis of behavioral factors and level of anxiety of schoolchildren in the conditions of the Russian-Ukrainian war
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Zhdan, V. M.; Holovanova, I. A.; Wang, Sh.; Obrevko, N. O.; Korneta, O. M.; Bіelikova, I. V.; Kaidashev, I. P.; Haque, U.; Khorosh, M. V.; Popovich, I. Yu.; Ждан, Вячеслав Миколайович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Ванґ, Ш.; Обревко, Н. О.; Корнета, О. М.; Бєлікова, Інна Володимирівна; Кайдашев, Ігор Петрович; Хак, У.; Хорош, Максим Вікторович; Попович, Іван Юрійович
  Background. The mental health of Ukrainian children is of great concern. The current study aims to investigate the behavioral factors and level of anxiety of schoolchildren aged 11-17 years old in Kremenchuk in the conditions of war. Method: A total of 114 children took part in the survey in 2022. In addition, a total of 156 children filled out questionnaires on behavioral factors in 2021, and 114 children filled out questionnaires on behavioral factors in 2022. Of note, children’s questionnaires were available to their parents, who were able to correct children’s answers on the state of health and lifestyle. The level of situational and personal anxiety, and the dynamics of behavioral factors of students were assessed. The scale of personal and situational anxiety by Spielberger and Khanina was used to assess situational and personal anxiety. Result. The mean age of the respondents in 2021 was 13.8±1.7 years (max = 17; min = 11), with 78 (68.4%) women and 36 (31.6%) men. In addition, 20 (17.5%) participants were internally displaced persons. Of note, internally displaced persons (IDPs) had a 5.4 times greater chance of situational anxiety than the local schoolchildren (odds ratio, OR=5.4, 95% confidence interval, CI: 1.66-9.39, p=0.045). Additionally, the level of personal anxiety in women is 6.6 times higher than in men (OR=6.66, 95% CI: 2.79-15.92, p =0.028). Furthermore, eating junk food was associated with higher odds of situational anxiety in war conditions (OR=3.11, 95% CI: 1.37-7.03, p=0.035). Conclusion. The mental health and sleep health among children living in Kremenchuk are worrisome. The current study indicates the high psychological burden on Ukrainian children, especially IDPs. Constant mental health care during the initial period of resettlement is urgently needed. Мета: Збереження психічного здоров’я дитячого населення України привертає велике увагу. Метою даного дослідження є дослідження поведінкових факторів та рівня тривожності школярів 11-17 років м. Кременчука в умовах війни. Матеріали і методи: Дані збирали шляхом проведення анкетування, участь у якому взяли школярів 11-17 років. У 2021 році 156 дітей заповнили анкети щодо поведінкових факторів, а у 2022 році – 114 дітей. Анкета складалася з двох частин: демографічні і поведінкові фактори; стандартна анкета, побудована на основі шкали особистісної та ситуативної тривожності Спілбергера-Ханіна. Зауважимо, що анкети дітей були доступними для їхніх батьків, які мали змогу відкоригувати відповіді дітей щодо стану здоров’я та способу життя. Результати: Середній вік респондентів у 2021 році становив 13,8±1,7 років (max = 17; min = 11), з них 78 (68,4%) дівчат і 36 (31,6%) хлопців. Крім того, 20 (17,5%) учасників були внутрішньо переміщеними особами. Слід зазначити, що внутрішньо переміщені особи мали в 5,4 рази більше шансів ситуативної тривоги, ніж місцеві школярі (співвідношення шансів, ВШ=5,4, 95% довірчий інтервал, ДІ: 1,66-9,39, p=0,045). Крім того, рівень особистісної тривожності у дівчат у 6,6 разів був вищий, ніж у хлопців (ВШ=6,66, 95% ДІ: 2,79-15,92, p=0,028). Крім того, вживання шкідливої їжі було пов’язане з вищими шансами ситуативної тривоги в умовах війни (ВШ=3,11, 95% ДІ: 1,37-7,03, p=0,035). Висновки: Дане дослідження свідчить про високе психологічне навантаження на українських дітей, особливо ВПО. Таким чином, постійний догляд за психічним здоров'ям протягом початкового періоду переселення є вкрай необхідним.
 • Документ
  Визначення міРНК у клінічних дослідженнях хронічного періодонтиту: систематичний огляд літератури
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-12-29) Лазарєва, Ксенія Анатоліївна; Скрипников, Петро Миколайович; Шнайдер, Станіслав Аркадійович; Удальцова, Кристина Олександрівна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Існує перелік обмежень для точної клінічної оцінки активності хронічного періодонтиту (ХП). Пошук нових механізмів патогенезу призводить до вибору відповідних субстратів тестування та методів дослідження. Сьогодні відома про ряд міРНК, які беруть участь у підтриманні здорового стану чи захворювань періодонту. Мета – аналіз наукових джерел літератури, присвячених дослідженням ролі міРНК при хронічному періодонтиті з використанням різних методів дослідження для з’ясування перспектив подальших досліджень.Матеріали та методи. Систематичний огляд проведено з дотриманням вказівок PRISMA. Щоб ідентифікувати види міРНК і методи їх дослідження при ХП, використано базу даних PubMed. До огляду були включені статті за 5 років, опубліковані з 2019 року до 27 листопада 2023 року. Статті добирали за допомогою стратегії пошуку «chronic periodontitis miRNA». Результати. Ми виявили 35 міРНК, які були достовірно змінені при власне ХП, порівняно із здоровими яснами, і 15 з них корелювали з клінічними проявами ХП. Дослідження відрізнялися субстратами виділення РНК, якими бу-ли: кревікулярна рідина, слина, плазма крові, або екзосоми з цих субстратів, та біоптати ясен. Кінцевим м етодом ідетифікації міРНК у всіх дослідженняхбула зворотно-транскрипційна ПЛР у реальному часі. міРНК беруть участь практично в усіх клітинних процесах і є важливими для розвитку, диференціації і гомеостазу, опосередковано через пригнічення експресії генів, шляхом інгібування трансляції на етапі ініціації. Для деяких міРНК попередньо зʼясовано гени-мішені, які залучені у патогенез ХП.Висновок. Таким чином, серед досліджених міРНК є перспективні кандидати у якості мішеней для корекції з метою оптимізації лікування, особливо ті, для яких передбачено гени-мішені, залучені у патогенез ХП. Не виявлено жодного дослідження що вивчало б цілеспрямований вплив препаратів на міРНК при хронічному періодонтиті.