Визначення міРНК у клінічних дослідженнях хронічного періодонтиту: систематичний огляд літератури

Анотація

Існує перелік обмежень для точної клінічної оцінки активності хронічного періодонтиту (ХП). Пошук нових механізмів патогенезу призводить до вибору відповідних субстратів тестування та методів дослідження. Сьогодні відома про ряд міРНК, які беруть участь у підтриманні здорового стану чи захворювань періодонту. Мета – аналіз наукових джерел літератури, присвячених дослідженням ролі міРНК при хронічному періодонтиті з використанням різних методів дослідження для з’ясування перспектив подальших досліджень.Матеріали та методи. Систематичний огляд проведено з дотриманням вказівок PRISMA. Щоб ідентифікувати види міРНК і методи їх дослідження при ХП, використано базу даних PubMed. До огляду були включені статті за 5 років, опубліковані з 2019 року до 27 листопада 2023 року. Статті добирали за допомогою стратегії пошуку «chronic periodontitis miRNA». Результати. Ми виявили 35 міРНК, які були достовірно змінені при власне ХП, порівняно із здоровими яснами, і 15 з них корелювали з клінічними проявами ХП. Дослідження відрізнялися субстратами виділення РНК, якими бу-ли: кревікулярна рідина, слина, плазма крові, або екзосоми з цих субстратів, та біоптати ясен. Кінцевим м етодом ідетифікації міРНК у всіх дослідженняхбула зворотно-транскрипційна ПЛР у реальному часі. міРНК беруть участь практично в усіх клітинних процесах і є важливими для розвитку, диференціації і гомеостазу, опосередковано через пригнічення експресії генів, шляхом інгібування трансляції на етапі ініціації. Для деяких міРНК попередньо зʼясовано гени-мішені, які залучені у патогенез ХП.Висновок. Таким чином, серед досліджених міРНК є перспективні кандидати у якості мішеней для корекції з метою оптимізації лікування, особливо ті, для яких передбачено гени-мішені, залучені у патогенез ХП. Не виявлено жодного дослідження що вивчало б цілеспрямований вплив препаратів на міРНК при хронічному періодонтиті.
There is a list of limitations for accurate clinical assessment of chronic periodontitis (CP) activity. The search for new mechanisms of pathogenesis leads to the selection of appropriate test substrates and research methods. Today, a num-ber of miRNAs are known, which are involved in maintaining a healthy state or periodontal diseases.The aim of this systematic review was to analyze researches devoted to the role of miRNA in chronic periodontitis and various research methods to clarify the further study.Materials and methods. We followed PRISMA guidelines to conduct this systematic review. To identify the types of miRNAs, and their research methods in CP, PubMed database were systematically screened for medical literature. The articles published from 2019 up to November 27, 2023, were included. The articles were screened by using the search strategy as "chronic periodontitis miRNA".Results. We identified 35 miRNAs whose expression was significantly altered in chronic periodontitis (CP) compared to healthy gingiva. Fifteen of these miRNAs were correlated with the clinical manifestations of CP. The studies differed in the RNA-containing substrates, which included crevicular fluid, saliva, blood plasma, or exosomes from these substrates, as well as gingival biopsies. Real-time reverse transcription-PCR was the final method used for miRNA identification in all the studies.miRNAs are involved in almost all cellular processes and play a crucial role in development, differentiation, and homeo-stasis. They achieve these functions indirectly by suppressing gene expression, particularly through the inhibition of translation at the initiation stage. Target genes associated with the pathogenesis of chronic periodontitis (CP) have been previously identified for some miRNAs.Conclusion. Among the studied miRNAs, there are promising candidates to become targets for correction to optimize treatment, especially considering their predicted or known target genes involved in the pathogenesis of chronic periodon-titis. However, no study has been devoted to pharmacological corrections of altered miRNA expression in chronic perio-dontitis.

Опис

Ключові слова

мікроРНК, хронічний періодонтит, miRNA, chronic periodontitis, інтерлейкіни, гени-кандидати, interleukins, target genes

Бібліографічний опис

Визначення міРНК у клінічних дослідженнях хронічного періодонтиту: систематичний огляд літератури / К. А. Лазарєва, П. М. Скрипников, С. А. Шнайдер [ та ін.] // Проблеми екології та медицини. – 2023. – Т. 27, № 5–6. – С. 5–12.