Навчально-методичні видання. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Регуляторні та сенсорні системи організму людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шепітько, Володимир Іванович; Пелипенко, Лариса Борисівна; Борута, Наталія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Волошина, Олена Валеріївна
  Навчальний посібник включає матеріал розділів серцево-судинної, імунної та органів кровотворення, ендокринної, нервової, органів чуття, шкіри та її похідних. Дані розділи поділені на теми, що вивчаються на практичних заняттях, кожна з тем відповідає навчальній програмі та тематичному плану з дисципліни, містить відповіді на основні питання, що виносяться на розгляд здобувачів вищої освіти. Навчальний посібник «Регуляторні та сенсорні системи організму людини» відповідає змісту типової навчальної програми з дисципліни, надасть допомогу здобувачам, що навчаються за ОПП «Медицина» ОПП «Педіатрія» та ОПП «Стоматологія» у якісному та у повному засвоєнні матеріалу з гістології, цитології та ембріології.
 • Документ
  Special histology of the digestive system in figures and diagrams
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Skotаrenko, T. А.; Rud, M. V.; Vilkhovа, O. V.; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна; Рудь, Марія Володимирівна; Вільхова, Олена Вікторівна
  Textbook for students of higher education of English speaking, EPP «Dentistry», EPP «Medicine», 22 «Healthcare», specialty 221 Dentistry, specialty 222 Medicine. The material of the textbook includes vocabulary, tables, diagrams and microphotographs. Provides systematization of knowledge of students, facilitates preparation for employment, gives the chance to make the analysis of structural features of organs of digestive system, promotes development of knowledge, abilities and skills.
 • Документ
  Особливості розвитку органів ендокринної системи людини в ембріогенезі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна; Левченко, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з гістології, цитології та ембріології з особливостями дитячого віку для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю ОПП «Педіатрія» і відображає зміст основних тем, які підлягають засвоєнню про розвиток і становлення функцій ендокринних залоз організму .людини. Видання складене методично грамотно, має логічну послідовність розділів та достатню кількість схем, мікропрепаратів, тестових завдання для самоконтролю доступно висвітлює матеріал про регуляцію і диференціювання органів у ембріональному періоді.
 • Документ
  Толковый словарь гистологических терминов по цитологии, эмбриологии, общей и специальной гистологии
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Шепітько, Володимир Іванович; Пелипенко, Лариса Борисівна; Борута, Наталія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Рудь, Марія Володимирівна; Шепитько, Владимир Иванович; Пелипенко, Лариса Борисовна; Борута, Наталия Владимировна; Стецук, Евгений Валерьевич; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Вильховая, Елена Викторовна; Рудь, Мария Владимировна
  Издание соответствует учебной программе по гистологии, цитологии и эмбриологии утвержденной Министерством здравоохранения Украины и отражает содержание основных гистологических терминов и понятий. В пособии представлены основные термины на русском и латинском языках, что облегчает усвоение гистологических понятий соискателям, которые приехали на учебу из разных стран мира. Толковый словарь предназначен для помощи соискателям высшего образования в подготовке к практическим занятиям по предмету и может быть использован при изучении других морфологических дисциплин. Материал пособия изложен в логической последовательности, методически грамотно, использование терминов на русском и латинском языках особенно важно при изучении дисциплин на начальных курсах обучения.
 • Документ
  Особливості розвитку та будови тканин організму людини в ембріогенезі та дитячому віці
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Стецук, Євген Валерійович; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Вільхова, Олена Вікторівна
  Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з гістології, цитології та ембріології з особливостями дитячого віку для студентів, які навчаються за спеціальністю 228 «Педіатрія» і відображає зміст основних тем, які підлягають засвоєнню. Даний посібник призваний допомагати здобувачам у поглибленні та засвоєнні знань про закономірності будови та функціонування тканинних компонентів у дітей в різні вікові періоди, оскільки висвітлює механізми формування тканин. Навчальний посібник складений методично грамотно, має логічну послідовність розділів та достатню кількість рисунків, схем, мікропрепаратів, доступно висвітлює матеріал будови та розвитку тканин.
 • Документ
  Гистология, цитология, эмбриология. Модуль 1. Цитология. Общая гистология и эмбриология
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Стецук, Євген Валерійович; Шепитько, Владимир Иванович; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Борута, Наталия Владимировна; Пелипенко, Лариса Борисовна; Стецук, Евгений Валерьевич
  Рабочая тетрадь для аудиторной и внеаудиторной работы студентов факультета подготовки иностранных студентов по специальности «Стоматология» Модуль 1. «Цитология. Общая гистология и эмбриология». Рабочая тетрадь используется для зарисовки гистологических препаратов и схем на практических занятиях с курса цитологии, эмбриологии, общей и частной гистологии. Такая форма проведения практических занятий позволяет более глубоко усвоить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение биологических структур, которые изучаются. Зарисовка в тетради цветными карандашами гистологических структур видимых в световом микроскопе, позволяет студентам в совершенстве изучить микромир живой материи, закрепить теоретические знания и улучшить практические навыки. Решение ситуационных задач поможет студентам в подготовке к сдачи лицензионного экзамена «Крок 1».
 • Документ
  Гистология, цитология, эмбриология. Модуль 2. Специальная гистология и эмбриология
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Стецук, Євген Валерійович; Шепитько, Владимир Иванович; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Борута, Наталия Владимировна; Пелипенко, Лариса Борисовна; Стецук, Евгений Валерьевич
  Практикум для аудиторной и внеаудиторной работы студентов факультета подготовки иностранных студентов по специальности «стоматология» Модуль 2. «Специальная гистология и эмбриология». Структура практикума согласована с учебной программой и соответствует требованиям к дисциплине. Практикум поможет обеспечить эффективную самостоятельную работу студентов и позволит использовать даный объем информации для подготовки к сдаче итоговых модульных контролей и экзамена. Содержит различные виды деятельности для студентов: заполнение таблиц, описание выполняемых действий, отображение и зарисовка структурных компонентов органов. Отображение в практикуме цветными карандашами видимых в световом микроскопе гистологических структур, позволит студентам в совершенстве изучить микро препараты, закрепить теоретические знания и улучшить практические навыки с дисциплины.
 • Документ
  Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів у графологічних структурах та мікрофотографіях
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна
  Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми та навчального плану підготовки фахівців другого (Магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина», кваліфікації освіти «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». Пропонований посібник поєднує в собі стислу графологічну побудову курсу однієї з фундаментальних теоретичних навчальних дисциплін морфологічного профілю. Матеріал у вигляді графологічних структур, схем та мікрофотографій, виконує не тільки контролюючу функцію – він доповнює теоретичний матеріал, закладає базу медичної термінології та підвищує професійну мотивацію при вивченні базового предмету. Посібник є цінним доповненням до рекомендованих підручників, може бути корисний, як для студентів, які вивчають гістологію на перших та других курсах медичних вузів, так і старшокурсників в плані повторення матеріалу і підготовки до написання контролю «Крок-1».
 • Документ
  Атлас органів заочеревинного простору
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Вільховий, Василь Федорович; Скрипніков, Микола Сергійович; Кенс, Ірина Романівна; Шепітько, Володимир Іванович
  Атлас складається з двох частин: "Індивідуальні особливості будови іі топографії органів заочеревпнного простору" та "Органи заочеревинного простору в рснтгеііівському зображенні". У першій частині викладено будову та топографію органів заочеревинного простору правої та лівої сторін в межах умовно визначених чотирьох анатомічних шарів — від пристінкової очеревини до хребта. Відзначено індивідуальні та вікові особливості будови й топографії окремих органів та комплексів органів в межах зазначених шарів. Наведено кольорові ілюстрації органів цих шарів, а також органів заочеревинного простору в операційній рані при виконанні хірургічних доступів до симпатичного стовбура. У другій частині наведено топографорентгенологічну характеристику великих кровоносних судин заочеревинного простору — черевної аорти та нижньої порожнистої вени, вивідних проток печінки та підшлункової залози, ниркових мисок та сечоводів. Відмічено типові варіанти рентгенівського зображення цих органів у нормі. Наведено дані про зміну рентгенівського зображення органів при деяких видах патології та при різних положеннях тіла. Атлас розрахований на студентів медичних вузів, морфологів та лікарів-хірургів, урологів, онкологів, рентгенологів.
 • Документ
  Атлас хірургічної анатомії кровоносних судин голови та шиї
  (Вища школа, 1998) Вільховий, Василь Федорович; Скрипніков, Микола Сергійович; Шепітько, Володимир Іванович; Кенс, Ірина Романівна
  Навчальний посібник (атлас) є оригінальним ілюстративним виданням, яке стане дієвою підмогою у більш поглибленому вивченні кровоносних судин голови та шиї в прикладному аспекті. В ньому наведені кольорові малюнки пошарової топографії бічної ділянки лиця та суміжних ділянок шиї з визначенням проекції сонних артерій на органи цих ділянок. Висвітлена топографія судинно-нервового пучка шиї на різних рівнях і біля основи черепа, топографія внутрішньої сонної артерії в сонному каналі, печеристій пазусі, порожнині черепа, а також хребтової артерії в каналі поперечних відростків шийних хребців, підпотиличній ділянці та порожнині черепа. Наведена топографо-рентгенологічна характеристика артеріальних і венозних судин голови та шиї, а також при зміні положення голови і нижньої щелепи. Розрахований на лікарів-хірургів, нейрохірургів, офтальмологів, оториноларингологів, морфологів та студентів медичних вузів.
 • Документ
  Специальная гистология и эмбриология регуляторных и сенсорных систем
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Шепітько, Володимир Іванович; Пелипенко, Лариса Борисівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Шепитько, Владимир Иванович; Пелипенко, Лариса Борисовна; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Борута, Наталия Владимировна
  Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой и учебным планом подготовки специалистов второго (магистерского) уровня высшего образования отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» у высших учебных заведениях МЗ Украины по специальности 222 «Медицина», квалификации образования «Магистр медицины», квалификации профессиональной «Врач». В учебном пособии полностью раскрыты вопросы морфологии и развития органов регуляторных и сенсорных систем, рассмотрена взаимосвязь стромальных и паренхиматозных компонентов органов, показана взаимосвязь структур и функций, обращено внимание на регулирующее влияние этих систем на роботу всего организма в целом. Учебное пособие для иностранных студентов, обучающихся на русском языке, будет способствовать повышению эффективности обучения и поможет им болем детально изучить дисциплину «Гистология, цитология и эмбриология».
 • Документ
  Специальная гистология и эмбриология внутренних органов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Пелипенко, Лариса Борисівна; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепитько, Владимир Иванович; Пелипенко, Лариса Борисовна; Борута, Наталия Владимировна; Лисаченко, Ольга Дмитриевна
  Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой и учебным планом подготовки специалистов второго (магистерского) уровня высшего образования отрасли знаний 22 «Охрана здоровья» у высших учебных заведениях МЗ Украины по специальности 222 «Медицина», квалификации образования «Магистр медицины», квалификации профессиональной «Врач». Пособие рекомендуется использовать как для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, так и во время практического занятия под контролем преподавателя. Расширенное представление материала поможет иностранным студентам лучше и качественнее усвоить дисциплину, облегчит подготовку к практическим занятиям, контролей знаний содержательных и итоговых модулей. В учебном пособии полностью раскрыты вопросы по морфологии, показана взаимосвязь их структуры и функций, сделан упор на регулирующий влияние этих систем на работу всего организма вцелом. Учебное пособие для иностранных студентов, обучающихся на русском языке, будет способствовать повышению эффективности обучения и поможет им болем детально изучить дисциплину «Гистология, цитология и эмбриология».
 • Документ
  Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем у графологічних схемах та малюнках
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Борута, Наталія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Стецук, Євген Валерійович
  Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми та навчального плану підготовки фахівців другого (Магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації освіти «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». У навчальному посібнику викладено дані з мікроскопічної будови тканин та органів людини, містить кольорові гістологічні препарати, розкриває структурно- функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Навчальний посібник представляє безперечну наукову і практичну цінність і може бути рекомендовано до видання, а викладений в ньому матеріал допоможе студентам краще та якісніше засвоїти теми, що винесені на самостійну роботу та полегшить підготовку до практичних занять та контролів знань у вигляді змістових та підсумкових модулів.
 • Документ
  Гистогенез и структурно-функциональная организация органов полости рта человека
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Шепітько, Володимир Іванович; Пелипенко, Лариса Борисівна; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепитько, Владимир Иванович; Пелипенко, Лариса Борисовна; Борута, Наталия Владимировна; Лисаченко, Ольга Дмитриевна
  Учебное пособие иллюстрировано большим количеством рисунков с изображениями микропрепаратов и схем, которые полностью отражают строение структурных компонентов органов ротовой полости и их развитие; обращается внимание студентов на возможные врожденные пороки лица. Изучение микроскопического строения органов ротовой полости обогатит знания будущих врачей - стоматологов. Наличие в учебном пособии значительного количества ситуационных задач, дает возможность восполнить знания студентов и оптимизировать их подготовку к написанию лицензионного экзамена «Крок 1». Учебное пособие составлено в соответствии с рабочей и учебной программой по гистологии, цитологии и эмбриологии и предназначен для студентов в подготовке к занятиям и может быть использован при подготовке к лицензионному экзамену «Крок 1».
 • Документ
  General histology in figures and diagrams
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, G.А.; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна; Скотаренко, Татьяна Анатольевна; Skotаrenko, T.А.; Якушко, Олена Святославівна; Якушко, Елена Святославовна; Yаkushko, O.S.; Вільхова, Олена Вікторівна; Вильховая, Елена Викторовна; Vilkhovа, O.V.
  Textbook for students of the faculty of training foreign students in the specialty 222 - Medicine. The material of the textbook glossary, tables, diagrams, microphotographs and electrograms. Provides systematization of knowledge of students, facilitates preparation for employment, gives the chance to make the analysis of structural features of various tissues, promotes development of knowledge, abilities and skills, knowledge; Навчальний пoсiбник для студeнтiв факультeту пiдгoтoвки iнoзeмних студeнтiв за спеціальністю 222 - Медицина. Матeрiал навчальнoгo пoсiбника включає словник, таблицi, схeми, мікрофотографії та електронограми. Забeзпeчує систeматизацiю знань студeнтiв, пoлeгшує пiдгoтoвку дo занять, дає змoгу зрoбити аналiз структурних oсoбливoстeй рiзних тканин, сприяє вирoблeнню знань, умiнь i навичoк, пeрeдбачeних прoграмoю.
 • Документ
  Physiology. Module 1. General physiology and high integrated functions
  («Магнолія 2006», Львів, 2019) Zaporozhets, T. M.; Rud, M. V.; Sukhomlyn, T. A.; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Рудь, Марія Володимирівна; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна
  Навчальний посібник для студентів стоматологічних та медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Основне призначення навчального посібника - вивчення фізіології збудливих тканин, нервової регуляції функцій організму, ролі ЦНС у регуляції рухових функцій, фізіології сенсорних систем, автономної та гуморальної регуляції та фізіології ВНД студентами-іноземцями з англомовною формою навчання; Учебное пособие для студентов стоматологических и медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений. Основное назначение учебного пособия - изучение физиологии возбудимых тканей, нервной регуляции функций организма, роли ЦНС в регуляции двигательных функций, физиологии сенсорных систем, автономной и гуморальной регуляции и физиологии ВНД студентами-иностранцами с англоязычной формой обучения; An educational guideline for students of dental and medical faculties of medical schools. The main purpose of the textbook is stadying of the physiology of excitable tissues, the nervous regulation of body functions, the role of the CNS in the regulation of motor functions, the physiology of sensory systems, autonomic and humoral regulation and physiology of HNA by foreign students with English-language training
 • Документ
  Основні періоди внутрішньоутробного розвитку людини, гістогенез і загальні відомості про тканини
  (ТОВ «Полімет», м.Полтава, 2007) Костиленко, Юрій Петрович; Шепітько, Володимир Іванович; Костиленко, Юрий Петрович; Шепитько, Владимир Иванович; Kostilenko, Yu. P.; Shepitko, V. I.
  Навчальний посібник є обгрунтованою роботою, та в світлі викладання предмету по Болонській системі, першою роботою, що присвячена одному з найбільш складних розділів гістогенезу людини. Вивчаючи ембріогенез людини, студент мас засвоїти великий обсяг фактологічної інформації, яка ускладнює розуміння основної суті та закономірностей цього надзвичайно складного процесу. Тому, укладаючи цей навчальний посібник, автори прагнули висвітлити тільки загальну канву основних явищ, які розкривають у своїй логічній послідовності головний зміст раннього внутрішньоутробного розвитку людини, уникаючи розгляду фактів, не суттєвих для майбутнього лікаря. Для кращого розуміння глибинної сутності ембріогенезу навчальний посібник доповнений нарисом основ цито- і гістогенезу та концепції про стовбурові клітини. Крім того, посібник містить основні відомості про тканини, що необхідно для логічного зв’язку з тематикою із загальної гістології й корисно для вивчення анатомії людини; При изучении эмбриогенеза человека учащийся обычно сталкивается с большим объемом фактологической информации, затрудняющей понимание основной сути и закономерностей этого чрезвычайно сложною процесса. Поэтому при составлении данного учебного пособия авторы стремились представить только общую кайму основных событий, раскрывающих в своей логической последовательности главное содержание раннего внутриутробного развития человека, исключив из рассмотрения те факты, которые не существенны для будущего врача. В целях понимания глубинной сущности эмбриогенеза учебное пособие дополнено очерком об основных этапах цито- и гистогенезе и концепции о стволовых клетках. Кроме этого в содержание данного пособия включены общие сведения о тканях, что необходимо для логической увязки с тематикой по общей гистологии и полезно при изучении анатомии человека.