Український стоматологічний альманах, 2017, № 4

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Ефективність використання запропонованого лікувально- профілатичного комплексу в дітей-інвалідів із захворюваннями тканин пародонта
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Гавриленко, М. А.; Gavrilenko, M. A.
  Протягом 24 місяців дітям-інвалідам із хворобами центральної нервової системи, системи крові, органів дихання і з психічними розладами та з проявами хронічного катарального гінгівіту проводили санацію порожнини рота, гігієнічне чищення зубів, герметизацію фісур, фторування зубів під загальним знеболюванням та призначали комплекс медичних препаратів. Запропонований комплекс лікувально-профілактичних заходів ефективний для лікування і профілактики хвороб тканин пародонта в дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи, системи крові, органів дихання і дітей-інвалідів із психічними розладами; В течение 24 месяцев детям-инвалидам с болезнями центральной нервной системы, системы крови, органов дыхания, с психическими расстройствами и с проявлениями хронического катарального гингивита проводили санацию полости рта, гигиеническую чистку зубов, герметизацию фиссур, фторирование зубов под общим обезболиванием и назначали комплекс медицинских препаратов. Предложенный комплекс лечебно-профилактических мероприятий эффективен для лечения и профилактики заболеваний тканей пародонта у детей-инвалидов с заболеваниями центральной нервной системы, системы крови, органов дыхания и детей-инвалидов с психическими расстройствами; Children with disabilities who suffer form diseases of the Central nervous system, blood diseases, respiratory and mental disorders have a high percentage of dental diseases. We propose a set of preventive measures aimed to improve dental health in children with disabilities. It includes the sanitation of the oral cavity and conduction of hygienic cleaning of teeth, fissure sealing, fluoridation of teeth under general anesthesia, followed by administration of complex of drugs. Drugs were administered in conjunction with pediatricians and doctors taking care after the children with disabilities. Doses of drugs were administered according to age. The purpose of the study: to improve the quality of treatment and prevention of diseases of periodontal tissues in children-invalids with diseases of the central nervous system, blood system, respiratory and mental disorders. Materials and methods. Disabled children with central nervous system diseases, mental disorders, diseases of the blood system, respiratory organs, ones who suffer from chronic catarrhal gingivitis mild and moderate severity at the age from 2 to 15 years. In the period from 2010 to 2013 there were examined 416 disabled children with central nervous system diseases, mental disorders, diseases of the blood system, respiratory organs aged from 2 to 15 who are receiving treatment of the underlying disease in KU "Zaporozhye regional clinical children's hospital". The sanitation of the oral cavity and conducted hygienic cleaning of teeth, fissure sealing, fluoridation of teeth was performed under general anesthesia with artificial lung ventilation. Groups of all age categories: 1 and 2 age categories II and III groups, children for age 3 category are II and III groups of preventive activities were carried out without anesthesia, and debridement of the oral cavity under local anesthesia. Treatment and preventive measures were performed depending on the degree of risk of dental caries and diseases of periodontal tissues. In the group with low risk – 1 per year, in the group of medium risk – 1 every 6 months, with a high risk of development of caries and diseases of periodontal tissues – 1(once) every 4 months. Results. The prevalence of chronic catarrhal gingivitis in children with disabilities has decreased in all the study groups two times in average. On this basis we are able to argue that our proposed complex of treatment and prophylaxis is effective for the treatment of diseases of periodontal tissues in children-invalids with diseases of the central nervous system, blood system, respiratory system and disabled children with mental disorders. Conclusions. The proposed set of therapeutic measures is effective for the treatment and prevention of diseases of periodontal tissues in children-invalids with
 • Документ
  Аналіз біофізичних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1 типу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Удод, О. А.; Куліш, А. С.; Udod, O. A.; Kulish, A. S.
  Наведено результати дослідження біофізичних властивостей ротової рідини 95 хворих на цукровий діабет 1 типу. Завдяки хімічному складу і властивостям ротова рідина підтримує гомеостаз порожнини рота, тому дослідження її у хворих на цукровий діабет є важливим неінвазивним методом оцінки ризику виникнення стоматологічних хвороб. Установлено, що у хворих на цукровий діабет 1 типу в стані компенсації та субкомпенсації показник рН ротової рідини відповідає межам норми, проте в 6 осіб у стані субкомпенсації цей показник мав відхилення в бік закислення. У стані декомпенсації цукрового діабету 1 типу у хворих виявлено значні відхилення цього показника від меж норми. Підтверджено кореляційні зв’язки між показником рН ротової рідини і глікованим гемоглобіном (HbA1c), показником рН ротової рідини і рівнем глюкози в капілярній крові натщесерце відповідно до стану компенсації цукрового діабету 1 типу. Виявлено, що швидкість слиновиділення у хворих на цукровий діабет 1 типу має залежність від тривалості захворювання і рівня глікемії. Знайдені також кореляційні зв’язки між швидкістю слиновиділення і глікованим гемоглобіном (HbA1c), рівнем глюкози в капілярній крові натщесерце, а також між швидкістю слиновиділення і рН ротової рідини. Отримані додаткові дані щодо в’язкості ротової рідини в таких хворих; Приведены результаты исследования биофизических свойств ротовой жидкости 95 больных сахарным диабетом 1 типа. Благодаря химическому составу и свойствам, ротовая жидкость поддерживает гомеостаз полости рта, поэтому ее исследование у больных сахарным диабетом является важным неинвазивным методом оценки риска возникновения стоматологических болезней. Установлено, что у больных сахарным диабетом 1 типа в состоянии компенсации и субкомпенсации показатель рН ротовой жидкости соответствует границам нормы, однако у 6 человек в состоянии субкомпенсации этот показатель имел отклонения в сторону закисления. В состоянии декомпенсации сахарного диабета 1 типа у больных выявлены значительные отклонения этого показателя от границ нормы. Подтверждены корреляционные связи между показателем рН ротовой жидкости и гликозилированным гемоглобином (HbA1c), показателем рН ротовой жидкости и уровнем глюкозы в капиллярной крови натощак соответственно состоянию компенсации сахарного диабета 1 типа. Выявлено, что скорость слюноотделения у больных сахарным диабетом 1 типа зависит от длительности заболевания и уровня гликемии. Определены корреляционные связи между скоростью слюноотделения и гликозилированным гемоглобином (HbA1c), уровнем глюкозы в капиллярной крови натощак, а также между скоростью слюноотделения и рН ротовой жидкости. Получены дополнительные данные о вязкости ротовой жидкости у таких больных; Diabetes is recognized by WHO as the world's modern problem. Hyperglycemia leads to lesions of various organs, the development of severe complications of the disease. On the background of diabetes mellitus various dental diseases start and rapidly progress, first of all, dental caries and periodontal disease. The oral fluid supports the homeostasis of the oral cavity, so the study of its changes is an important non-invasive, simple diagnostic method for assessing the probability of dental diseases. Purpose of the study: the study of biophysical parameters of oral fluid in patients with type 1 diabetes mellitus. Materials and methods of research. Clinical examination of 95 patients with type 1 diabetes mellitus aged 18 to 52 in a state of compensation, subcompensation and decompensation. The duration of the disease in these people ranged from 2 to 37 years. The main indicator of assessing the degree of compensation for diabetes is glycosylated hemoglobin (HbA1c,%). The determination of the biophysical parameters of the oral fluid was carried out after the collection of unstimulated mixed saliva in graduated tubes in the morning. The pH of the oral fluid was measured using a pH meter, the salivation rate was measured using the methods of T.L. Redinova and A. R. Pozdiev, as well as viscosity of the oral liquid was visually examined. Results of the research and their discussion. These studies showed changes in the index of oral pH in patients with type 1 diabetes, depending on the state of compensation of the disease. 15 people who had compensated type 1 diabetes mellitus had an oral pH of 6,82±0,18. In 11 patients in the subсompensation state of type 1 diabetes mellitus, the pH of the oral liquid was also within the normal range and equaled 6,73±0,30, but in 6 people, the oral pH shifted to the sour side and was 6,31±0,07. In the decompensation state of type 1 diabetes mellitus, significant deviations of this index from the norm were detected. In 39 people, the oral pH index shift to the acidic side was recorded, the average value of it was 6,10±0,12, and in the 24 people the pH of the oral liquid was 7,64±0,11, which corresponds to its deviation to the alkaline side (p <0,05). The correlation between the pH of the oral liquid and the glycosylated hemoglobin (HbA1c), and the correlation between the pH index of the oral liquid and the level of glucose in the capillary blood on an empty stomach, according to the state of compensation of diabetes mellitus, were confirmed. It was found that in patients with type 1 diabetes, the salivation rate depends on the duration of the disease and the level of glycemia. In 25 patients with a disease duration of up to 5 years, the salivation rate was 0,38±0,03 ml/min; in 32 patients with type 1 diabetes duration from 5 to 10 years, the salivation rate was 0,33±0,02 ml /min, and in 38 patients with disease duration from 10 to 37 years, the salivation rate was the lowest and equaled 0,27±0,04 ml/min (p<0,05). Correlation relations between salivation rate and glycated hemoglobin (HbA1c), glucose level in capillary blood on an empty stomach, as well as between salivation rate and oral pH were determined. According to the results of the visual assessment of the oral fluid viscosity, it was found that in 25 people it was normal, in other words clear and watery, 7 persons had increased viscosity, 39 had a high degree of viscosity, oral fluid, and in 24 people it was low. Conclusions. Consequently, the obtained results indicate the primary effect of type 1 diabetes compensation degree and the influence of the disease duration on the biophysical properties of the oral fluid, namely pH, viscosity and salivation rate.
 • Документ
  Незнімна ортодонтична техніка – фактор ризику розвитку хвороб твердих тканин зубів і тканин пародонта
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Фліс, Петро Семенович; Савичук, Олександр Васильович; Новаковська, Ганна Василівна; Опанасенко, Олена Олександрівна; Немирович, Юлія Петрівна; Новаковська, О. К.; Flis, P. S.; Savychuk, O. V.; Novakovska, H. V.; Opanasenko, O. O.; Nemyrovych, Yu. P.; Novakovska, О. К.
  Мета: покращити якість профілактики і лікування хвороб тканин пародонта і твердих тканин зубів у ортодонтичних пацієнтів. Матеріали і методи: було оглянуто 80 ортодонтично хворих 13-21 років. Результати: розроблені сучасні лікувально-профілактичні схеми для пацієнтів із незнімною ортодонтичною апаратурою. Висновки: цей підхід гарантує лікування, що підвищує рівень стоматологічного здоров’я ортодонтичних пацієнтів; Цель: улучшить качество профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта и твердых тканей зубов в ортодонтических пациентов. Материалы и методы: было осмотрено 80 ортодонтических больных в возрасте от 13 лет до 21 года. Результаты: разработаны современные лечебно-профилактические схемы для пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой. Выводы: этот подход гарантирует лечение, повышающее уровень стоматологического здоровья ортодонтических пациентов; Purpose: To improve the quality of prevention and treatment of disease of dental hard tissues and periodontal tissues in orthodontic patients. Materials and methods: 80 orthodontic patients aged from 13 to 21 were examined. Results: Up-to-date measures of treatment and prevention were developed. Conclusions: This approach guarantees the treatment, that increases the level of oral health of the patients.
 • Документ
  Поширеність хвороб тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Мандич, О. В.; Mandych, A. V.
  Представлені результати обстеження 1146 людей віком 18−44 роки, в 549 із яких були діагностовані аномалії щелеп, а скупченість зубів виявлена у 82,15% обстежених. З’ясовано, що в осіб молодого віку зі скупченістю зубів поширеність захворювань тканин пародонта була в 1,2 раза вище, ніж у оглянутих без ортодонтичної патології, та зростала зі збільшенням віку досліджуваних, однак у пацієнтів зі скупченістю зубів ця тенденція мала виразніший характер. У діагностичній структурі захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку зі скупченістю зубів превалювали запальні ураження зубоутримувальних тканин; Представлены результаты обследования 1146 людей в возрасте 18−44 года, у 549 из которых были диагностированы аномалии челюстей, а скученность зубов обнаружена у 82,15% обследованных. Выяснено, что у лиц молодого возраста со скученностью зубов распространенность заболеваний тканей пародонта была в 1,2 раза выше, чем в осмотренных без ортодонтической патологии и возрастала с увеличением возраста исследуемых, однако у пациентов со скученностью зубов эта тенденция носила более выраженный характер. В диагностической структуре заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста со скученностью зубов превалировали воспалительные поражения зубоудерживающих тканей; The abnormalities of maxillodental system take one of the leading places among diseases of the maxillofacial area. Thus, they are diagnosed more than in 50% cases in minor and in 30% cases among the adult population. Pre-conditions of incorrect position of separate teeth more often are plural: abnormalities formed at genic level because of heredity of pathologies of sizes, amount, and shape of teeth and size of the jaw bones of the facial skeleton. At the malposition of teeth the paradontium retains the occlusal loading the functional traumatic Therefore, the purpose of our research is to study the prevalence of diseases of periodontal tissues in young individuals on the background of crowded teeth. The material and research methods. The study is conducted on the base of Dental center of Danylo Galytsky Lviv National Medical University during 2015−2017 years. 1146 people were examined in the age 18 to 44 years. Every participant of research passed the common dental examination and also special examination sent to the clarification of orthodontic treatment. The diagnosis of diseases of periodontal tissues was performed according to the classification of N.F. Danilevsky and specified by means of paraclinical indexes. The obtained results were worked out statistically using functions of MS Excel and Statistica 6. Results of the research and their discussion. The total quantity of examined with orthodontic pathology is found, on the average, 77.24% of patients (885 people). At the same time, viewed by 261 (22.76%) abnormalities of dental jaw system are not met. As a result of the conducted studies we have found that in examined without dental jaw abnormalities 38.89±.,32% of patients had intact parodontium, that was in 1.6 times more for data in individuals with crowding − 23.73±2.00, p<0.01. At the same time, in patients of main group the prevalence of diseases of periodontal tissues was in 1.2 times more than in examined of comparative group (76.27±2.00% against 61.11±3.32%, respectively, p<0.01). It should be noted that with increase of the age of patients, increased the prevalence of diseases of periodontal tissues in both study groups, but in patients with crowded teeth this trend was more pronounced. So, in the early age group in patients with crowding the prevalence of periodontal diseases was in 1.5 times higher relatively to the data in their peers of comparison group (71.37±3.00% against 46.99±5.48%, p<0.01). In 27−35-year-old patients the prevalence of diseases of periodontal tissues amounted to 72.38±4.03% of examined of main and 65.62±5.94% of examined of comparison group, but the obtained data were not differed statistical significance between them, p>0.05. At the same time, in patients of main group aged 36−44 years the prevalence of diseases of periodontal tissues was maximum and exceeded the values of their peers in comparison group in 1.2 times (92.08±2.69% against 73.91±5.29%, respectively, p<0.01). The analysis of the obtained data allowed to assert that, on the average, crowding of teeth on the upper jaw was found in 237 patients (52.55%) and 214 patients (47.45%) on the lower jaw. Thus, the maximum frequency of crowded teeth on the upper jaw was observed in examined in the age interval of 27−35 years of 60.16±4.41% of patients, with the minimum prevalence of this pathology in the youngest group (18−26 years) of 49.34±4.72%. The analysis of diagnostic structure of diseases of periodontal tissues showed that in patients with crowded teeth inflammatory diseases of periodontal tissues (gingivitis, localized periodontitis) met, on the average, in 1.2 times more often than in patients without orthodontic pathology (42.42±1.88% against 36.33±3.54%, respectively, p<0.05). Conclusions. Thus, as a result of the conducted studies higher prevalence of diseases of periodontal tissues proved in patients with crowding of teeth, that made progress with the increase of the age of examined, than in patients without orthodontic pathology.
 • Документ
  Інтегрований порівняльний аналіз результатів аксіографічних досліджень у осіб зі скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Кінаш, Юрій Олегович; Kinash, Yu. O.
  Для виявлення найхарактерніших ознак аксіографічних показників, притаманних тій чи іншій формі СНР, було обстежено 80 пацієнтів з оклюзійними порушеннями зубних рядів і скронево-нижньощелепними розладами в порівняльному відношенні до осіб без клінічних ознак СНР (30 пацієнтів). Проведений аналіз аксіографічних досліджень виявив суттєві функціональні відхилення в рухах суглобових голівок нижньої щелепи в пацієнтів з оклюзійними і скронево-нижньощелепними розладами, що вимагає обґрунтованого, виваженого і послідовного підходу до лікування діагностованих патологій зубощелепного комплексу, який має включати нормалізацію оклюзійних і м’язових співвідношень, положення суглобової голівки та меніска в суглобовій ямці з наступною ортопедичною реабілітацією, спрямованою на стабілізацію відновлених оклюзійно-суглобових співвідношень; Для выявления наиболее характерных признаков аксиографических показателей при той или иной форме ВНР обследовано 80 пациентов с окклюзионными нарушениями зубных рядов и височно-нижнечелюстными расстройствами в сравнении с лицами без клинических признаков ВНР (30 пациентов). Проведенный анализ аксиографических исследований выявил существенные функциональные отклонения в движениях суставных головок нижней челюсти у пациентов с окклюзионными и височно-нижнечелюстними расстройствами, что требует обоснованного, взвешенного и последовательного подхода к лечению диагностирован- ных патологий зубочелюстного комплекса, который должен включать нормализацию окклюзионных и мышечных соотношений, положение суставной головки и мениска в суставной ямке с последующей ортопедической реабилитацией, направленной на стабилизацию восстановленных окклюзионно-суставных соотношений; Eighty patients with occlusal and temporomandibular disorders (TMD) were examined in a comparison to patients without clinical signs of TMDs (30 patients) to identify the most characteristic signs of the axiographic parameters specific to any given type of TMD. The analysis of axiographic findings revealed significant functional deviations in the mandibular condyle movements in patients with occlusal and temporomandibular disorders, which requires a well-grounded, balanced and consistent approach to the treatment of given diagnosed pathologies of dentofacial complex, which should include the normalization of occlusal and muscular relationships, the position of the mandibular condyle and meniscus in the mandibular fossa followed by orthopedic rehabilitation, aimed at stabilizing the restored occlusal and articular correlations.
 • Документ
  Відновлення коронок зруйнованих зубів за допомогою скловолоконних штифтів із застосуванням для їх фіксації рідкотекучого фотополімерного композитного матеріалу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Петрушанко, Володимир Миколайович; Скрипник, Максим Ігорович
  Оцінено якість відновлення коронок депульпованих зубів із використанням скловолоконних штифтових конструкцій фірми «Glassix», які були фіксовані на рідкотекучий фотополімерний композит із застосуванням різних світловодів. Визначено довжину, на яку полімеризується рідкотекучий пломбувальний матеріал SDR фірми «Dentsply» у кореневому каналі за умови застосування для полімеризації модифікованого і звичайного світловодів; Проведена оценка качества восстановления коронок депульпированных зубов с использованием стекловоло- конных штифтовых конструкций фирмы «Glassix», которые были фиксированы на жидкотекучий фотополимерный композит с применением различных световодов. Определена длина, на которую полимеризуется жидкотекучий пломбировочный материал SDR фирмы «Dentsply» в корневом канале при использовании для полимеризации модифицированного и обычного световодов; The evaluation of the quality of the crowns’ restoration in pulpless teeth with fiberglass pins of Glassix company, which were fixed on flowing photopolymer composite material using different light guides has been carried out. We defined the length on which the flowing filling material of the company Dentsply SDR is polymerized in root canal by using modified and conventional light guides in polymerization.
 • Документ
  Клинические результаты применения нового локального метода лечения и профилактики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Золотухина, Е. Л.; Кравченко, Л. С.; Гончаренко, О. В.; Бас, А. А.; Строченко, Е. А.
  В настоящее время одной из сложных проблем в стоматологии остаются лечение и профилактика воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих. Цель работы – изучение клинической эффективности локального применения разработанного средства по уходу за полостью рта – апигеля – для профилактики и лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих. Местное применение нового апигеля на основе прополиса в комплексном лечении курящих пациентов благоприятно влияет на клинические симптомы воспаления слизистой оболочки полости рта и пародонта. По сравнению с пациентами, у которых противовоспалительная терапия проводилась традиционными методами с локальным использованием стоматологического геля на основе цветков ромашки, у больных, в схему лечения которых включали местное применение апигеля, отмечено снижение кровоточивости дёсен. Предложенный метод быстрее снимал воспаление, что коррелировало с улучшением гигиенического состояния полости рта. Выявлена более быстрая нормализация объемной и линейной максимальной систолической скорости кровотока в тканях пародонта при использовании нового локального метода. Под влиянием разработанного местного метода лечения при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта у курильщиков создаются оптимальные условия для восстановления структурно-функционального состояния пародонта и слизистой. Авторы пришли к выводу, что местное применение предложенного метода лечения сокращает сроки восстановления структурно-функциональной целостности слизистой оболочки полости рта, способствует профилактике развития воспалительных осложнений, улучшает гигиеническое состояние полости рта, оказывает регенеративное действие на ткани СОПР, что повышает эффективность лечения и качество жизни курящих пациентов; У наш час однією з гострих проблем стоматології залишаються лікування і профілактика запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР) і пародонта в курців. Мета роботи – вивчення клінічної ефективності локального застосування розробленого засобу для догляду за порожниною рота – апігелю – для профілактики і лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і пародонта в курців. Місцеве застосування нового апігелю на основі прополісу в комплексному лікуванні пацієнтів-курців сприятливо впливає на клінічні симптоми запалення СОПР і пародонта. У порівнянні з пацієнтами, в яких протизапальну терапію проводили традиційними методами з локальним використанням стоматологічного гелю на основі квіток ромашки, у хворих, у схему лікування яких включали місцеве застосування апігелю, виявлено зниження кровоточивості ясен. Запропонований метод швидше знімав запалення, що корелювало з покращенням гігієнічного стану порожнини рота. Визначена швидша нормалізація об’ємної та лінійної максимальної систолічної швидкості кровообігу в тканинах пародонта за використання нового локального методу. Під впливом розробленого місцевого ме- тоду лікування при запальних захворюваннях СОПР і пародонта в курців створюються оптимальні умови для відновлення структурно-функціонального стану пародонта і слизової. Автори дійшли висновку, що місцеве застосування запропонованого методу лікування скорочує термін відновлення структурно-функціональної цілісності СОПР, сприяє профілактиці розвитку запальних ускладнень, покращує гігієнічний стан порожнини рота, чинить регенеративну дію на тканини СОПР, що підвищує ефективність лікування і якість життя пацієнтів-курців; Treatment and prevention of inflammatory diseases of oral mucous membrane and parodontium for smokers are the most difficult problems in stomatology nowadays. Purpose of research: to estimate clinical efficiency of local application of developed agent for oral cavity care apigel for treatment and prevention of inflammatory diseases of oral mucous membrane and parodontium in smokers. Local application of the new apigel based on propolis in the complex medical treatment for smoking patients favourably influence the clinical symptoms of inflammation in the oral mucous membrane and parodontium. In comparison with patients who had traditional anti-inflammation therapy with the local usage to the stomatological gel with chamomile, the patients treated with local application of new apigel demonstrated lower level of the bleeding gums. The occurred more rapid recovery of painful inflammation is correlated with the improvement of hygienic state of oral cavity. Estimation of microvasculatory bloodstream by the method of ultrasonic Doppler flowmetry revealed more rapid normalization of volume and linear high systole, speed of blood stream in the parodontal tissues in case of usage of new local method that testified the less evident inflammation of oral mucosa. The effect of the developed local agent in smokers with inflammatory diseases of oral mucous membrane and parodontium restores structural-functional condition of parodontium and oral mucosa. The authors concluded that local application of the proposed method of medical treatment reduces terms of renewal of structural-functional integrity of oral mucosa, helps in preventing development of inflammatory complications, improves the hygienic state of oral cavity, renders the regenerative action on oral mucous tissues, which improves efficiency of medical treatment and quality of life for smoking patients.
 • Документ
  Стоматологический статус рабочих железорудной промышленности
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Груздева, А. А.; Глазунов, О. А.
  Для изучения стоматологического статуса рабочих железорудных комбинатов проведено комплексное стоматологическое обследование 256 рабочих и контрольной группы из 79 человек. Анализ зависимости состояния твердых тканей зубов и пародонта от стажа работы и степени контакта с вредными производственными факторами у рабочих показал высокую распространенность заболеваний твердых тканей зубов и пародонта, обусловленную профессиональной вредностью, имеющую прямую корреляционную взаимосвязь от времени и степени контакта с вредными факторами. Результаты исследования могут быть использованы для организации системы охраны стоматологического здоровья рабочих исследуемого и других подобных предприятий; Для вивчення стоматологічного статусу робітників залізорудних комбінатів проведено комплексне стоматологічне обстеження 256 робітників і контрольної групи з 79 осіб. Аналіз залежності стану твердих тканин зубів і пародонта від стажу роботи та ступеня контакту з шкідливими виробничими чинниками в робітників показав високу поширеність хвороб твердих тканин зубів і пародонта, зумовлену професійними шкідливостями, які мають прямий кореляційний взаємозв’язок із часом і ступенем контакту зі шкідливими чинниками виробництва. Результати дослідження можуть бути використані для організації системи охорони стоматологічного здоров’я робітників залізорудних та інших промислових підприємств; The dental health of miners has specific differences from the average indicators of epidemiological surveys, which is associated with a distinct negative impact on the oral tissues of the air in the work area. Analyzing the literature data on the impact of professional production factors of mining production on the formation of dental pathology, it can be stated that the prevalence of diseases of hard tissues of teeth, periodontal tissues and oral mucosa among workers in these industries is significantly higher than in the control group, where the influence of harmful conditions labor on the oral cavity is absent. The purpose of the study was to assess the dental status and the structural and morphological parameters of the bone tissue of workers in iron ore production and to identify their relationship to the degree of exposure to harmful production factors. Materials and methods of research. A total of 256 workers aged from 20 to 60 years with a work experience of 5-20 years were surveyed, who made up the main group of the surveyed. Among them were persons suffering from dust bronchitis (samplesize - 95), who suffer from dust bronchitis and vibration disease - 96 workers with a vibration disease - 65. The control group consisted of 79 employees who had indirect contact with harmful industrial factors of the industrial facility, comparable in age and sex. The evaluation of the condition of hard tissues of the teeth was carried out according to the following criteria: color and transparency of the enamel according to the tooth coloring on the Vita scale, the degree of abnormal abrasion of teeth in accordance with the classification of Groshikov M.I. (1985). Densitometric parameters were determined by the structure of the calcaneus with the use of the diagnostic complex "Osteo Syst-2000" (manufactured by the Republic of Korea). At clinical examination of hard tissues of teeth, we did not notice any significant differences in the erasure of the teeth of the upper and lower jaws. At the same time, it was reliably established that the erosion of hard tooth tissues in underground miners, on the basis of index evaluation, was 1.76 times higher than in the control group. It is characteristic that a relatively high index of tooth erasure in the main group was noted in molars 2.98 ± 0.12, and in incisors 2.65 ± 0.13, both in the upper and lower jaws. The most pronounced changes in the structure of bone tissue were observed in the examinees, which are constantly exposed to combined effects of vibration and a dust factor in the conditions of mining of iron ore. In our opinion, these deviations from physiological norms are associated with discus- sive and metabolic disorders, which can occur when mining activity affects the workers' organism. Characteristically, changes in densitometric parameters directly depended on age and length of service. When analyzing the data obtained, it becomes apparent that there is a gradual increase in the prevalence of signs of periodontal tissue diseases in miners with age, and correspondingly, with an increase in underground work experience. It should be noted, the weighting of the pathological process and the involvement of large volumes of tissues (it is mainly about the generalization of the process), as well as the growth of periodontal pathology (gingivitis of different severity, periodontitis) with an increase in work experience in harmful conditions of iron ore production and the age of the surveyed workers. The obtained results of the study can be used for optimization of existing model of preservation of dental health workers of iron ore enterprises in the region and the development of a rational set of treatment and prevention activities.
 • Документ
  Вплив базисних стоматологічних пластмас на показники крові білих щурів (експериментальне дослідження)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Кузь, Віталій Сергійович; Дворник, Валентин Миколайович; Кузь, Гельфіра Маліківна; Акімов, Олег Євгенович
  У наш час пильна увага в клініці ортопедичної стоматології приділяється проблемі підвищення якості повних знімних пластинкових протезів. Розв’язання цього питання намагаються досягти різними шляхами. Одним із напрямів є розробка нових безакрилових базисних стоматологічних матеріалів. У ході експерименту автори досліджували вплив різних груп базисних стоматологічних пластмас на показники крові піддослідних тварин. За результатами дійшли висновку, що при використанні різних груп базисних стоматологічних матеріалів у показниках крові експериментальних тварин не виявляється статистично вірогідних відмінностей у порівнянні з контрольною групою; В настоящее время пристальное внимание в клинике ортопедической стоматологии уделяется проблеме повышения качества полных съемных пластиночных протезов. Решение этого вопроса пытаются достичь разными путями. Одним из направлений является разработка новых безакриловых базисных стоматологических материалов. В ходе эксперимента авторы проводили исследования влияния различных групп базисных стоматологических пластмасс на показатели крови подопытных животных. Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что при использовании различных групп базисных стоматологических материалов в показателях крови экспериментальных животных не обнаруживается статистически достоверных различий по сравнению с контрольной группой; Background. Basic materials used in the clinic of orthopedic dentistry are high-polymer compounds and have a number of positive properties in certain conditions. The main group of materials for manufacturing of removable dentures is acrylic plastics of hot polymerization. However, such materials can sometimes cause a number of complications. Using removable prostheses, made of acrylic plastics can cause the development of an allergic or toxic-chemical reaction of tissues of the prosthetic bed. The question of improving the quality of removable prosthesis is one of the most important problems for many years because of reactions of people’s organism they can cause. This aim is achieved by development of new basic dental materials and i mprovements at various stages of the process of manufacturing removable plate prostheses. The aim is to investigate the possible adverse effect of various groups of basic dental materials on some he matological parameters of white male rats in the Wistar line. Material and methods. Experiments were performed on 20 white male Wistar rats weighing 160-200 grams. The choice of this species was based on the literature data on the use of white rats in the study of the biological effects of plastics, solvents, dyes, and others. Freshly made samples of the studied materials were used in experiments, because the maximum allocation of monomer occurs in the first 7 days after polymerization. Euthanasia of animals was performed 7 days after surgical intervention under hexenal anesthesia by blood transfusion from the right ventricle. The object of the study was the venous blood of experimental animals. Results. On the seventh day after substrate samples of basic materials Ftorax, Deflex Acrylato and Vertex ThermoSens intramuscularly into the anterior abdominal wall, white laboratory rats did not have results, such as some unnormalreaction of the animal's organism. A slight increase in the value of the index of spontaneous hemolysis of erythrocytes (5.8±0.5%) in the group of animals, which was sampled with the material "Ftorax" in comparison with the control group (4.6±0.3%), do not have statistically significant difference. Similarly, there is no significant increase in the accumulation of TBC-reactants in this group to a value of 4.48±0.28 μmol/l compared with the group of pseudooperated animals (3.02±0.41 μmol/l), which is not statistically significant. Thus, it can be stated that according to the parameters of free radicalxidation, the biological reaction of the animal organism to the incorporation of the aforementioned materials was not revealed. Conclusion. The results of the study of the biological effect of basic dental plastics on white rats by stacking samples of investigated material into the anterior abdominal wall evaluated by free radical oxidation and activity of antioxidant enzymes did not reveal statistically significant differences comparing with the control group of animals.
 • Документ
  Особливості ретракції при виготовленні естетичних конструкцій
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017) Кіндій, Дмитро Данилович; Кіндій, Віктор Данилович; Король, Дмитро Михайлович; Тончева, Катерина Дмитрівна; Шеметов, Олег Сергійович; Петренко, Руслан Володимирович; Киндий, Дмитрий Данилович; Киндий, Виктор Данилович; Король, Дмитрий Михайлович; Тончева, Екатерина Дмитриевна; Шеметов, Олег Сергеевич; Петренко, Руслан Владимирович; Kindiy, D. D.; Kindiy, V. D.; Korol, D. M.; Toncheva, K. D.; Shemetov, O. S.; Petrenko, R. V.
  Автори статті вивчили і проаналізували наукові літературні джерела щодо ретракції ясен при ортопедичних втручаннях у випадку естетичного протезування. Також проаналізовано види і засоби ретракції, її позитивні риси і шкідливу дію на ясна. Установлено необхідність проведення цієї маніпуляції, враховуючи особливості будови ясен.; Авторы статьи изучили и проанализировали научные литературные источники по ретракции дёсен при ортопедических вмешательствах в случае эстетического протезирования. Также проанализированы виды и средства ретракции, её положительные стороны и вредное воздействие на дёсны. Установлена необходимость проведения данной манипуляции, учитывая особенности строения дёсен.; The authors of the article studied and analyzed scientific literary sources for gingival retraction in orthopedic interventions in the case of aesthetic prosthetics. The types and means of retraction, its positive aspects and negative influence on gums are also analyzed. The necessity of carrying out of this manipulation, considering the features of the structure of the gums, has been established.