74-а Всеукраїнська студентська наукова конференція

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 154
 • Документ
  Digital mammography. Radiation signc of mammary glandsa disease according the BI-RADS system
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018-03) Snitko, D. S.; Vasko, M. Yu; Снітко, Д. С.; Васько, Марина Юріївна; Vasko, L. M.; Васько, Лариса Миколаївна
  Захворювання молочних залоз, в тому числі рак молочної залози (РМЗ), відмічається у значної частини жіночого населення. А візуалізація молочних залоз являється одним із самих складних розділів радіології через варіативність їх будови та високий процент РМЗ. Разом з тим, «золотим стандартом» діагностики РМЗ залишається мамографія, зокрема цифрова, як високочутливий низькодозний променевий метод, що за рахунок можливості постпроцесінгової обробки даних дозоляє підвищити якість діагностики. З метою покращення інтерпретації виявляємої патології та стандартизації лікувально-діагностичних алгоритмів в більшості розвинених країн успішно застосовується система BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) - система описання і протоколювання візуалізації молочної залози. Основною метою являється не стільки постановка морфологічного діагнозу, як визначення тактики подальшого ведення пацієнтки. В медичному лікувально-діагностичному центрі «Медіон» за два роки виконано 1989 цифрових маммографій з подальшим описанням зображень згідно рекомендацій BI-RADS 5 редакції. Після оцінки маммографічних ознак захворювання, їх описання проводили з використанням стандартизованої термінології. Потім встановлювали та вказували в заключенні категорію оцінки від 0 (остаточне заключення неможливе) до 1-6 (остаточне заключення можливе). Для кожної категорії оцінки вказували відповідні рекомендації по подальшому веденню пацієнтки. Так, остаточне заключення категорії BI-RADS 1 - патології не виявлено (ймовірність РМЗ 0%) - встановлено у 829 випадках, BI- RADS 2 - доброякісні ураження (ймовірність РМЗ 0%) - у 821 випадках. Пацієнткам цих категорій була рекомендована контрольна мамографія через 1-2 роки, в залежності від віку. 83 жінкам з категорією BI-RADS 3 - ймовірно доброякісні ураження (ймовірність РМЗ менше 2%) рекомендовано контрольне дослідження через короткий інтервал (6 місяців). Категорію BI-RADS 4 - підозріла патологія (ймовірність РМЗ від 2 до 90%) визначено у 141 обстежених жінок; категорію 5 - висока підозра на малігнізацію (ймовірність РМЗ більше 90%) - у 76 жінок; категорію 6 - гістологічно верифікований рак - у 39. Оцінку маммограм проводили з урахуванням щільності молочних залоз (ARS). Система BI-RADS успішно застосовується в більшості розвинених країн, що доводить її актуальність та практичну цінність. Її застосування забезпечує послідовність оптимальних лікувально-діагностичних заходів при динамічному нагляді пацієнток у різних спеціалістів, різних лікувальних закладах та різних країнах. Таким чином постає необхідність застосування системи BI-RADS і в Україні в якості медичного стандарту світового рівня.
 • Документ
  Я-идентификация иностранных студентов-медиков (на материале ассоциативного эксперимента)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Topvoldiyev, H.; Zhovnir, M. M.; Жовнір, Марина Миколаївна
  Цель предложенного исследования – определить особенности Я-идентификации иностранных студентов-студенты-медикимедиков – будущих врачей, профессиональная деятельность которых будет направлена на сохранение здоровья и жизни человека. Актуальность работы определяется тем, что сейчас интенсивно возрастает количество иностранных студентов, желающих получить образование в нашей стране. Я-идентификация – это восприятие себя в окружающем мире путем определения своей роли в социуме. Учитывая то, что язык – это средство вербальной репрезентации результатов познавательной деятельности человека, ответы респондентов на предложенный словесный стимул позволяют изучить Я-образ иностранного студента-медика. В данной работе мы рассматриваем результаты эксперимента, проведенного в январе 2018 года. В опросе принимали участие студенты 1–4 курса ВГУЗУ «УМСА». Всего были опрошены 152 человека в возрасте от 19 до 30 лет. Можно отметить, что география участников эксперимента достаточно широка.
 • Документ
  Адаптація студентів-першокурсників до умов навчального процесу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Shevchyk, O. A.; Shevchenko, O. M.; Шевченко, Олена Миколаївна
  Переступивши поріг ВДНЗ студентам-першокурсникам дуже важко адаптуватись до навколишніх умов. Проблема адаптації стала предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Так, теоретичні питання адаптації розроблені Г. Андреєвой, В. Петровським, А. Мудриком. У психології термін «адаптація» використовують, з однієї сторони, для позначення властивостей людини, які характеризують її стійкість до умов середовища, виражаючи рівень пристосування до нього. З іншої сторони, адаптація виступає як процес пристосування людини до умов, які змінюються. Особливу увагу потрібно приділяти на початкових етапах, адже це є основою для подальшого навчання без стресів. Тому дослідження є дуже важливими в сфері адаптації студентів, бо це може позначитися не тільки на навчальному процесі, але й на емоційному рівні. Студенти I курсу, як правило, мріють про ідеальну професію, але зіткнувшись з проблемами і реальністю, це може набути болісного характеру.
 • Документ
  Похвала в медицинской среде
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Muhammetmiradov, H.; Tukova, T. V.; Тукова, Тетяна Володимирівна
  Профессию врача справедливо называют речеактивной. Качество медицинской помощи напрямую зависит от эффективности коммуникации между врачом и пациентом. Однако устная форма медицинского общения стала объектом научного исследования только в последние десятилетия, что и определяет актуальность предлагаемой работы. Похвала в медицинской сфере исследовалась фрагментарно, что позволяет говорить о новизне этого изыскания. Практическая значимость работы определяется тем, что её можно использовать при разработке курсов по профессиональной медицинской коммуникации в медицинских учебных заведениях как для студентов, так и для практикующих врачей на курсах повышения квалификации. На разных этапах общения в ходе лечения врачом используются различные стратегии и тактики, позволяющие создать положительный и созидательный эмоциональный фон, добиться обратной связи. Похвала как некая программа при умелом её использовании может стать важным помощником в налаживании контакта (способ передачи ожиданий на стадии знакомства), стимулом к действию (мощное средство повышения мотивации на стадии лечения и реабилитации).
 • Документ
  Формирование морально-этических качеств студентов первого курса медицинского вуза
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Mirzhalillo, M.; Aslamova, M. V.; Асламова, Марина Володимирівна
  Морально-этическая проблема во взаимоотношениях врача и пациента возникла одновременно с зарождением медицины и врачевания. Наибольшую актуальность эта проблема приобретает в наше время, когда современный научно-технический прогресс в области здравоохранения ставит кардинально новые этические задачи в трансплантологии, медицинской генетике, реаниматологии, анестезиологии, гериатрии и др. Первый кодекс медицинской этики, известный как ≪Клятва Гиппократа≫, был сформулирован врачами Древней Греции (датируется 400 г. дон. э.). Заложенные в ней идеи на многие столетия определили характер медицинской этики и составили основу многих последующих кодексов медицинской профессии. Профессия врача существенно отличается от многих других. Пациенты доверяют врачу не только свои медицинские секреты, но подчас и более глубокие душевные тайны, переживания, беспокойства.
 • Документ
  Творчість Світлани Талан. Образ жінки-лікаря у сучасній жіночій прозі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Kushnir, L. Y.; Yufymenko, V. G.; Юфименко, Вікторія Георгіївна
  Мета роботи: Проаналізувати суть нового типу особистості жінки-лікаря в сучасній жіночій прозі та своєрідність художнього вираження, а це передбачає такі завдання: 1. Охарактеризувати процес становлення і розвитку жіночої прози в українській літературі. 2. Визначити місце творчості Світлани Талан в сучасному контексті письменства. 3.Висвітлити особливості поетики жіночої прози. Сучасна українська проза набуває свого розвитку та популярності в непрості часи для українського суспільства й існування жіночої прози в цьому суспільстві надає величезні можливості осмислити нездоланні суперечності жіночої душі, її прагнення до само ідентифікації та пошуків гармонії буття.
 • Документ
  Графічні образи та символи зорової поезії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Kochkarova, M. K.; Leshchenko, T. O.; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  Будь-яка творча діяльність завжди пов’язана з пошуками нових виражальних засобів і форм. Аби вплинути на читача, здивувати, вразити його уяву, митці слова здавна вдавалися до художніх експериментів. В українській поезії до експериментальних явищ належать візуальні (зорові твори). Їх нерідко визначають також як фігурні вірші. Візуальна (зорова) поезія — це вірші, які поєднують зорові й літературні елементи в художнє ціле. В Україні зорова поезія почала інтенсивно розвиватися лише з 1991 року. Із появою комп’ютерів та зі зростанням інтересу до зображення вона вийшла на новий етап свого розвитку. Поезія все більше входить у рекламу і використовує зорове зображення. За століття свого існування силабо-тонічний вірш втратив свою свіжість. Актуальність дослідження зумовлює те, що дотепер зорова поезія – це мало досліджене явище ( Довгалевський М., 1973; Сорока М., 1997; Мойсієнко А., 2001; Higgins D., 1987). Предметом дослідження стала тенденція розвитку української зорової поезії
 • Документ
  Использование терминологической лексики на занятиях по синтаксису русского языка на медицинском факультете
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Ismoilov, Sh.; Kozub, H.; Козуб, Галина Миколаївна
  В современный период лексика языка науки – одно из наиболее активно разрабатываемых направлений современного языкознания. Кроме общенаучной лексики, наука оперирует терминами. Термином считается слово или словосочетание, служащее для однозначного и точного обозначения (называния) специального научного понятия в определённой системе специальных понятий. Задача настоящей статьи – определить границы употребления терминов на занятиях по синтаксису русского языка, при изучении простого и сложного предложения,их этимологию (происхождение), способы их введения в тексты, упражнения, наличие их объяснения, их связь с грамматикой. Так, на 2 курсе медицинского факультета работа с медицинскими терминами продолжается . Если на 1 курсе в текстах и упражнениях преобладал социально-бытовой аспект, то на 2 курсе весь грамматический материал связан с медициной.
 • Документ
  Средства выражения вежливости в медицинском языке
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Al-Bataineh, Dia′a; Dehtiarova, K. V.; Дегтярьова, Клавдія Віталіївна
  В задачи нашего исследования входит изучение средств выражения вежливости в медицинском языке и соответственно русскоязычном профессиональном общении. Проанализировав русские учебные материалы по медицинскому профессиональному общению, можем прийти к выводу, что в нем достаточно много места занимают средства выражения вежливости, поскольку слово вызывает функциональные изменения в организме, вплоть до летального исхода. Слово имеет и психотерапевтическое значение. Таким образом, речевой этикет можно отнести к лечебной тактике, о чем мы говорили ранее [http://sntumsa.pl.ua/sites/default/files/conferenceUMSA/2017__Statti_ %D1%80%D0%B8%D0%BE.pdf, c. 115]. Среди большого количества средств выражения вежливости можем выделить наиболее частые в языке и речи медицины: - этикетные формы, слова и выражения (здравствуйте, добрый день, пожалуйста, Вы-обращения и т.п.); - употребление иносказания и преуменьшения (литота) для смягчения негативности (придется немного потерпеть, будет небольшой дискомфорт, интересное положение – беременность); - употребление описательных или «скрытых» названий, в том числе и с использованием медицинской терминологии (так называемая эвфемизация речи: лишний вес вместо ожирение, летальный исход вместо смерть и проч.); - употребление косвенных вопросов (Вы можете расслабить мышцы? и проч.). Заметим, что подобные средства вежливости широко представлены и в других языках, например, в арабском языке.
 • Документ
  Методи лікування в античній медицині
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Trotsko, S. M.; Shalnev, S. O.; Rozhenko, I. V.; Роженко, Інеса Віталіївна
  Антична медицина успадкувала прийоми раціонального лікування, магію і народні засоби від найдавніших часів. В медичній практиці застосовувалися хірургічні методи, наприклад, під час тяжких пологів − кесарів розтин. Саме античному періоду ми завдячуємо культом здорового тіла. Вже тоді були поширені наступні медичні практики: дієтологія, масаж, водні процедури та гімнастика, різні гігієнічні приписи. Мета роботи: − розглянути методи лікування та їх історію на основі аналізу наукової, навчальної та науково-популярної літератури; − дослідити методи лікування типових захворювань у Стародавньому Римі та Греції.
 • Документ
  Латинська номенклатура лікарської сировини тваринного походження: відомості про методи добування і використання у медицині
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Skochko, R. V.; Chupryna, K. S.; Чуприна, Ксенія Сергіївна
  Вживання латинських термінів з лікувальною метою засобів тваринного характеру (тваринні жири, органи та цілі організми) широко використовуються на світовій медичній арені, має власні аналоги і виявляється у своєрідності лікарських форм та місцевих способів їх застосування. Сучасна фармакогнозія – це дисципліна, яка вивчає переважно лікарські рослини, проте, джерелом цінних лікарських засобів є також продукти тваринного і мінерального походження. Прикладом можуть служити гормональні, ферментні та інші препарати. До лікарських препаратів – витяжок із тваринної сировини належать настоянки, водні і масляні розчини, мазі, жирові речовини, лініменти, таблетки тощо. Назви фармакогностичних об’єктів (лікарської сировини тваринного і рослинного походження, а також продуктів первинної переробки) – це конструкції з неузгодженим означенням, що пишуться з великої букви. На першому місці у (Nom. sing. або plur.) пишиться назва органу тварини або продукту (acidum, venenum, cornua ) на другому місці у (Gen. sing.) – назва тварини, але є і винятки.
 • Документ
  Геометрична складова в анатомічній термінології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Sydorenko, A. V.; Solohor, I. M.; Сологор, Ірина Миколаївна
  Історія становлення та розвитку анатомічної термінології зумовила деякі особливості в її сучасному складі, а саме наявність значної кількості метафор. Метафора – один із продуктивних способів номінації для нових понять як у загальнолітературній, так і у науковій мові. У процесі вибору номінації для анатомічних структур головним фактором виступає саме умотивованість терміну в анатомічній термінології. Деякі назви анатомічних термінів виникли саме завдяки зовнішній подібності до геометричних елементів, що й зумовило вибір предмету нашого дослідження. Мета нашої роботи – виявлення, аналіз і класифікація анатомічних термінів, які містять геометричну складову. Під геометричною складовою у нашому дослідженні ми розуміємо основні геометричні поняття: лінія, точка, кут, трикутник, квадрат, поверхня, ромб, трапеція, конус, сфера, піраміда, куб тощо.
 • Документ
  Латинська мова як підґрунтя уніфікації медичної освіти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Nikolayenko, I. O.; Honcharova, Ye.Ye.; Гончарова, Євгенія Євгенівна
  В епоху глобалізації як соціального процесу, змістом якого є зростаючі взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, політичних і соціальних систем та національних культур, функціонування медичної освіти і тенденції її розвитку не можна розглядати відокремлено від світового спрямування розвитку системи охорони здоров’я. Підготовка сучасного професійно компетентного спеціаліста медичної сфери передбачає не тільки високий рівень фахової освіти, але й уміння взаємодіяти зі своїми колегами як у рідній країні, так і за її межами. Уніфікованою професійною мовою медиків усього світу є латинська мова, статус якої закріплений міжнародними кодексами номенклатур. Актуальним у наш час є вирішення проблеми організації професійно орієнтованого навчання латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів та забезпечення високої якості засвоєння термінологічної латини студентами медичного профілю.
 • Документ
  Греко-латинські деоніми в сучасній українській літературній мові
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Bieliaiev, I. S.; Bilokon’, Yu. S.; Bieliaieva, O. M.; Бєляєв, Ігор Сергійович; Білоконь, Юлія Сергіївна; Бєляєва, Олена Миколаївна
  У сучасній антропоцентричній парадигмі лінгвокультурологія, яка об’єднує мову і культуру, є одним із центральних концептів, адже мова ‒ це ключ до розкриття надскладної семантики культури. У цьому контексті надзвичайний інтерес становить дослідження такого прошарку сучасної української лексики, як деоніми греколатинського походження. У пропонованому дослідженні під деонімами розуміємо лексичні одиниці, утворені шляхом деонімізації, тобто шляхом переходу власної назви в загальну. Матеріалом дослідження слугували однослівні лексичні одиниці, отримані методом вибірки за такими джерелами: довідник «Антична література» (Буркат О. П., Бєляєв Р. С., Вишневська Н. О. та ін.; за ред. С. В. Семчинського; передм. О. Д. Пономаріва,1993), навчальний посібник «Антична література» (Миронова В. М., Михайлова О. Г., Мегела І. П. та ін., 2005), довідник «Кто есть кто в античном мире. Древнегреческая и древнеримская классика» (Б. Редис; авториз. перевод с англ. М. Умнова, 1993).
 • Документ
  Латинський фразеологічний фонд у контекст сучасної лінгвістичної пародигми
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Beygul, V. O.; Taran, Z. M.; Таран, Зінаїда Михайлівна
  Латинський фразеологічний фонд привертає увагу лінгвістів і до цього часу не втрачає своєї актуальності. Проблеми фразеологічної номінації були предметом розгляду в роботах С. Алешкевича, О. Потебні, М. Сумцова,М. Костомарова, П. Чубинського, О. Глазунової, І. Срезневськог, О. Бабкіна, В. Архангельського, О. Білодіда, М. Жовтобрюха, Д. Жоржоліані, Н. Петрової, Ю. Шувалової та ін. Широкого визнання у вітчизняному та світовому мовознавстві здобула семантична класифікація фразеологізмів, опрацьована В. Виноградовим, в основу якої покладено ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах фразоутвореннях. Актуальність роботи зумовлена комплексним лінгвокультурологічним підходом до вивчення мовної реалізації сучасної лінгвістичної парадигми функціювання латинського фразеологічного фонду у сучасних європейських мовах. У роботі вперше висвітлені особливості семантичної трансформації латинських фразеологізмів в різних історико-культурних та літературних контекстах. Аналізуючи крилаті латинські вислови, ми дійшли до висновку, що найчастіше до інших мов потрапляють численні біблійні сентенції, метафоричні словесні образи – символи, вислови, запозичення з латинського перекладу Євангелія, а також з книг християнських авторів. (Лінивий сам собі шкодить. When hands are slack, the house leaks.(англ.). «Від лінощів валиться стеля, а з опущених рук тече дах»(Книга Екклезіястова)).
 • Документ
  Роль латинської та грецької мов в утворенні назв хімічних елементів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Abarovska, V. S.; Hryschenko, L. I.; Грищенко, Людмила Іванівна
  З незапам’ятних часів античні вчені цікавились будовою всього живого світу. Вони дійшли до висновку, що всі об’єкти, що оточують нас, складаються з хімічних сполук, а вони, в свою чергу, з хімічних елементів. Латинське слово «elementum» використовували ще Цицерон та Горацій. Стародавні вчені казали: «Так само, як слова складаються з літер, тіла складаються з елементів». На даний момент відомо 118 хімічних елементів. Мета нашого дослідження - встановити зв'язок між латинською, грецькою мовами та походженням назв хімічних елементів.
 • Документ
  Prevention of orthodontic diseases in children
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Farbitnyk, I. V.; Romanko, I. G.; Романко, Ірина Григорівна
  Orthodontic dentoalveolar anomalies are found in the modern world quite often. Many parents with children are forced to turn to orthodontists to correct bite, anomalies of the dentition and individual standing teeth. But many children are afraid of treatment at the dentist, and wearing the apparatus at first causes pain. Therefore, it is obvious that disease prevention is better than their treatment. To prevent occurrence of anomalies and deformities of the face it is possible only by timely elimination of the reasons which have caused them or promote their occurrence. It is important to emphasize that parents are not even aware of the many causes of orthodontic problems.
 • Документ
  How not to become a victim of beauty injections?
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Ubozhenok, K. M.; Vardanian, A. O.; Варданян, Анаіт Оганесівна
  Aging is the main overwhelming problem of majority of women in the age over 35. Time influences facial aging by producing cellular and anatomical changes resulting in the consequential loss of soft tissue volume. With the advent of new technologies, the physician has the opportunity of addressing these changes with the utilization of dermal fillers. In the pursuit of youth, women may neglect their health and natural beauty. So, you have a lot of money, want to look less tired, younger and more attractive, but you’re not ready for a plastic surgery. It’s not a problem anymore. Filler (or beauty injection) is the universal recipe for rejuvenation. There are a lot of options such as botox, hyaluronic and polylactic acids, calcium hydroxyapatite etc.
 • Документ
  Adaptation conditions and features of teaching students from India in Ukrainian medical universities in the study of biological disciplines
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Sai, Swapnul; Ovcharenko, O. V.; Овчаренко, Оксана Василівна
  The study of medicine varies greatly throughout the world. The Indian education system is more similar to that of the anglo-saxon countries such as the United Kingdom, the United States, Canada, Australia and Ireland. The biological sciences occupy an important position in studying as well as research activities in India. Instruction in General Biology starts at the primary school level when the schoolchildren begin to understand the main properties of living beings and their diversity around the world. Biology as a discipline constitutes a significant component of the science curriculum and is studied by all students till the middle school level. At the secondary school level biology becomes an independent subject. The process of specialization starts at the higher secondary level with a selection of future choices. Students who desire to prepare for a career in medical practice usually select biology as one of their subjects at the higher secondary level.
 • Документ
  The compаrisоn of inсlusіve eduсаtion in Cаnаdа, developing countries and Ukraine
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Prokopenko, E. V.; Kostenko, V. G.; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  The aim: to raise an issue about the elaboration of inclusіve educаtіоn and socialization in Ukraine,to collate the methodology аnd exреrienсе оf successful socialization and to fіnd оut thе leading trends in this practice. Materials Internеtionаl journаl of specіаl educatіоn Vol25#1 2010“Inclusive еducation in developing countrіеs іn thе subSаhаran Afrіса''-J. Chаrema Polісу dеvеlopmеnt fоr inсlusіve schools: Guidebook/J.Blaise, .Chornoboy, S.Crocker.-K.: PalivodaAV,2012.-46p. Methods: theoretical analysis; logistic methods (comparison). Results and Discussion:Inclusiveness is an action that enables each individual to feel involved and useful.This is achieved through appreciation and interaction with each student as a person.