Український стоматологічний альманах, 2017, № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Доцент Шиян Євгеній Григорович
  (Полтавський державний медичний університет, 2017) Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів-ортопедів
 • Документ
  Професор Тарасенко Лідія Мусіївна
  (Полтавський державний медичний університет, 2017)
 • Документ
  Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Косенко, В. М.; Kosenko, V. M.
  Бурхливий розвиток профілактичного напряму в стоматологічній науці, використання інформаційно- комунікаційних технологій у всіх сферах життя вимагають формування в студентів, зокрема гігієністів зубних, не тільки певних знань, умінь і навичок, а й загальних (універсальних) та спеціальних (фахових) компетентностей. Мета дослідження: встановити значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних. Було проведено опитування 28 викладачів і 77 студентів відділення "Стоматологія" Житомирського інституту медсестринства з питань визначення важливості запропонованих компетентностей у подальшій фаховій діяльності. У дослідженні використані такі методи: бібліосемантичний, системного аналізу і логічного узагальнення, опитування, анкетування, математичної обробки зібраних даних. Проведене дослідження дозволило встановити, що викладачі найважливішими загальними компетентностями вважають: здатність вчитися і бути сучасно навченим (64,3%); здатність спілкуватися рідною мовою усно і письмово (71,4%); здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел (28,5%); здатність бути критичним і самокритичним (39,3%); здатність спілкуватися другою мовою (39,3%). Студенти визначили першорядними загальними компетентностями такі: здатність вчитися і бути сучасно навченим (58,4%); навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (36,4%); здатність спілкуватися другою мовою (25,9%); здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел (31,2%); здатність бути критичним і самокритичним (28,6%). Спеціальні компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність випускника ВНЗ до професійного життя. Опитані викладачі ЖІМ вважають пріоритетними такі фахові компетентності: здатність використовувати теоретичні знання і практичні вміння з циклу професійної підготовки в умовах фахової діяльності (67,8%); здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з першої медичної підготовки при наданні допомоги у випадках невідкладних станів і травм (50,0%); здатність використовувати обладнання, апарати й інструменти в практичній діяльності (53,6%); здатність використовувати стандарти і нормативні документи в практичній діяльності (28,6%); здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності (42,9%). Послідовність фахових компетентностей, визначена студентами: здатність використовувати знання з циклу загальної підготовки під час надання стоматологічної допомоги (25,8%); здатність використовувати обладнання, апарати й інструменти в практичній діяльності (37,7%); здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з першої медичної підготовки при наданні допомоги у випадках невідкладних станів і травм (35,1%); здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності (33,7%); здатність оцінювати і забезпечувати якість виконуваних робіт (36,4%). Запропонований перелік загальних і фахових компетентностей дозволить підготувати не тільки фахівців (гігієністів зубних), які досконало володіють технікою стоматологічних втручань, а й особистостей, які будуть здатні працювати в команді стоматологічного закладу, приймати обґрунтовані рішення, проявляти ініціативу. Саме такі спеціалісти завжди будуть готові самостійно діяти в ситуаціях невизначеності при вирішенні професійних та життєвих проблем. Саме таких фахівців потребує сучасний стоматологічний ринок праці; Бурное развитие профилактического направления в стоматологической науке, использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни требуют формирования у студентов, в частности гигиенистов зубных, не только определенных знаний, умений и навыков, но и общих (универсальных) и специальных (профессиональных) компетентностей. Цель исследования: определить значение компетентностного подхода в подготовке гигиенистов зубных. Был проведен опрос 28 преподавателей и 77 студентов отделения «Стоматология» Житомирского института медсестринства по вопросам определения важности предложенных компетентностей в дальнейшей профессиональной деятельности. В исследовании использованы следующие методы: библиосемантичный, системного анализа и логического обобщения, опроса, анкетирования, математической обработки собранных данных. Проведенное исследование позволило определить, что преподаватели важнейшими общими компетенциями считают способность учиться и быть современно обученным (64,3%); способность общаться на родном языке как устно, так и письменно (71,4%); способность к поиску, обработке и анализу информации из разных источников (28,5%); способность быть критичным и самокритичным (39,3%); способность общаться на втором языке (39,3%). Студенты определили первостепенными общими компетенциями: способность учиться и быть современно обученным (58,4%); навыки использования информационных и коммуникационных технологий (36,4%); способность общаться на втором языке (25,9%); способность к поиску, обработке и анализу информации из разных источников (31,2%); способность быть критичным и самокритичным (28,6%). Специальные компетентности являются теми индикаторами, которые позволяют определить готовность выпускника вуза к профессиональной жизни. Опрошенные преподаватели ЖИМ считают приоритетными следующие профессиональные компетентности: способность использовать теоретические знания и практические умения из цикла профессиональной подготовки в условиях профессиональной деятельности (67,8%); способность использовать теоретические знания и практические навыки по первой медицинской подготовке при оказании помощи в случаях неотложных состояний и травм (50,0%); способность использовать оборудование, аппараты и инструменты в практической деятельности (53,6%); способность использовать стандарты и нормативные документы в практической деятельности (28,6%); способность принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности (42,9%). Последовательность профессиональных компетентностей, определенная студентами: способность использовать знания из цикла общей подготовки во время оказания стоматологической помощи (25,8%); способность использовать оборудование, аппараты и инструменты в практической деятельности (37,7%); способность использовать теоретические знания и практические навыки по первой медицинской подготовке при оказании помощи в случаях неотложных состояний и травм (35,1%); способность принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности (33,7%); способность оценивать и обеспечивать качество выполняемых работ (36,4%). Предложенный перечень общих и профессиональных компетентностей позволит подготовить не только специалистов (гигиенистов зубных), которые в совершенстве владеют техникой стоматологических вмешательств, но и личностей, которые будут способны работать в команде стоматологического учреждения, принимать обоснованные решения, проявлять инициативу. Именно такие специалисты всегда будут готовы самостоятельно дейст- вовать в ситуациях неопределенности при решении профессиональных и жизненных проблем. Именно таких специалистов требует современный стоматологический рынок труда; The relevance of the study: Rapid development of prophylactic direction in dental science, use of information and communication technologies in all areas of life require not only the formation of certain knowledge and skills in students, including dental hygienists, but also common (universal) and specific (professional) competences. Objective is to determine the competency-based approach value in dental hygienists training. The main tasks arento achieve the goal include studying the national and international sources for the research topic; identifying common and specific competences; conducting a survey of teachers and students of the department of "Dentistry" of Zhytomyr Nursing Institute on the importance of general and specific competencies in dental hygienists training; describing the role of competency-based approach in junior specialists training (5.12010104 "Dentistry"). Scientific novelty: List of general and professional competencies is compiled and their importance in the preparation of dental hygienists is analyzed. Practical value: Competency-based approach is recommended to be introduced into the educational process of "Dentistry"department of Zhytomyr Nursing Institute. Material and Methods: We conducted a survey of 28 teachers and 77 students of the "Dentistry" department of Zhytomyr Nursing Institute to determine the importance of the proposed competencies for further professional activity. The following research methods are used in the study: method of semantic analysis, system analysis and logic synthesis, surveys, questionnaires, mathematical methods for processing the collected data. They are used alone and in various combinations. Results and discussion: From the Tuning project, we have selected 10 common competencies. This list includes: the ability to act as socially responsible and conscious citizens, the ability to communicate in their native language in both oral and written form, the ability to communicate in a foreign language, information and communication technology skills, ability to learn and be trained according to the modern standards, ability to plan and manage their time, the ability to be critical and self-critical, the ability to work in an international context, the ability to search, process and analyze information from different sources, interpersonal interaction skills. The study revealed that teachers consider the following general competencies the most important: the ability to learn and be trained according to the modern standards (64.3%); ability to communicate in their native language both orally and in writing (71.4%); the ability to search, process and analyze information from different sources (28.5%); ability to be critical and self-critical (39.3%); ability to communicate in a foreign language (39.3%). Students also identified the paramount general competencies. They are the ability to learn and be trained according to the modern standards (58.4%); ability to use information and communication technologies (36.4%); ability to communicate in a foreign language (25.9%); the ability to search, process and analyze information from different sources (31.2%); ability to be critical and self-critical (28.6%). Special competences are the indicators to determine the readiness of graduates for professional life. The proposed professional competencies were the ability to use the theoretical knowledge and practical skills of the professional training cycle during their professional activity; ability to use standards and regulations in practice; the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries; ability to make informed decisions in their professional activities; ability to assess and ensure the quality of work; capacity for professional mobility; ability to organize work according to the requirements of safety of life and safety in the industry; the ability to practice the principles of medical ethics and deontology; ability to work in a team of dental clinic; the ability to exchange professional experience. The interviewed ZHIN teachers consider the following professional competences a priority: ability to use theoretical knowledge and practical skills of the professional training cycle during their professional activity (67.8%); the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries (50.0%); the ability to use the equipment, devices and instruments in practice (53.6%); ability to use standards and regulations in practice (28.6%); ability to make informed decisions in their professional activities (42.9%). The sequence of professional competencies defined by students includes the ability to use the knowledge in the general training cycle while providing dental care (25.8%); the ability to use the equipment, devices and instruments in practice (37.7%); the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries (35.1%); ability to make informed decisions in their professional activities (33.7%); ability to assess and ensure the quality of work (36.4%). Conclusion The proposed list of general and professional competencies will prepare not only professionals who are skilled in dental procedures technology, but also individuals who are able to work in a team of a dental clinic, make informed decisions, take the initiative. Such specialists are always ready to act independently in situations of uncertainty solving professional and life problems. Such experts are needed at modern dentist labor market. Prospects for further research The implementation of competency-based approach to life requires close cooperation between educators, students and potential employers. Further research should focus on identifying the level of dental hygienists training in providing preventive care to the population of Ukraine by the head doctors of dental clinics
 • Документ
  Вираженість психоемоційного напруження на ситуаційний стрес у дітей із незрощенням піднебіння
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ткаченко, Павло Іванович; Білоконь, Сергій Олександрович; Лохматова, Наталія Михайлівна; Доброскок, Віталіна Олексіївна; Tkachenko, P. I.; Lokhmatova, N. M.; Byеlokon, S. A.; Dobroskok, V. A.
  Представлені результати обстеження психоемоційного напруження в 37 дітей віком 4-5 років з уродженими незрощеннями піднебіння в умовах поліклінічного спостереження і безпосередньо перед оперативним втручанням. Ці стресорні ситуації негативно діють на організм, викликаючи зміни з боку серцево-судинної, дихальної і вегетативної нервової систем, ступінь вираженості яких залежить від рівня подразнювального фактора, навколишнього середовища і психологічної атмосфери в лікувальному закладі; Представлены результаты обследования психоэмоционального напряжения у 37 детей 4-5 лет с врожденными несращениями неба в условиях поликлинического наблюдения и непосредственно перед оперативным вмешательством. Эти стресорные ситуации негативно воздействуют на организм, вызывая изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной нервной систем, степень выра- жености которых зависит от уровня раздражающего фактора, окружающей обстановки и психологической атмосферы в лечебном учреждении; Numerous experimental studies and clinical observations indicates that in one and the same stress situations a human being and animals express a different resistance to emotional stress, the severity of which depends greatly on the individual characteristics of self-regulation of different body functional systems. Therefore, the stress factors affect homeostasis, activate the systems, responsible for adaptation in different life situations. The article is aimed to study of the severity of psycho-emotional tension in children with cleft palate, which occurs during the out-patient reception hours and right before the surgical intervention. Methods and Materials 37 children aged 4-5 years with cleft palate, who had out-patient reception hours and received treatment at the Surgical Unit of Poltava Children’s Municipal Clinical Hospital, have been involved into study. The examination was conducted in the clinical room in out- patient conditions and right before the surgical intervention prior to preanesthetic medication. 20 healthy children who were tested in relatively normal condition, as the procedure took place always in one and the same time of the day from 9 to 10 hours, have been assigned to the control group. Results and Discussion The outcomes of the Lüscher test established that 26 children (70,3%) demonstrated the high degree of anxiety, 7 children (18.9%) demonstrated medium degree of anxiety and 4 children (10.8%) demonstrated low degree of anxiety. Taking into account the prevalence of individuals with high degree of anxiety in the common group we selected them for the follow up in-depth examination. Generalization of the results concerning test indices, obtained during the examination of patients at the outpatient reception hours enabled to establish that the rates of the systolic and diastolic pressure increased insignificantly. At the same time the respiratory and pulse rate increased by 1,2 time and the vegetative index by 1,3 time. Hildebrandt’s coefficient and minute volume was tending to increase. Statistical processing of digital values, obtained in the same group of patients right before the surgical intervention prior to preanesthetic medication in Children's Surgical Unit showed the increase in the rates of arterial pressure by 1,2 times and respiratory and pulse rate by 1,4 and 1,3 times, respectively. Hildebrandt coefficient increased insignificantly, whereas the vegetative index and minute volume was higher by 1,2 and 1,5 times, respectively. Comparative analysis of the indices, particularly, the systolic and diastolic pressure, Hildebrandt’s coefficient and minute volume (р>0,05), obtained during the examination of children at the out-patient reception hours and at the hospital showed its progressive increase while staying at atypical psycho-emotional atmosphere of the Surgical Unit. At the same time the respiratory and pulse rate, as well as vegetative index increased by 1,2 time (p < 0.05). Thus, the findings indicate about the direct dependence of the severity degree of neurosis in children with congenital cleft palate from the power of the stress factor’s impact. Conclusions 1. Among children with apparent cleft palate, individuals with the high degree of anxiety (70,3%) prevailed; the medium degree of anxiety was detected in 18,9% of children, and the low degree of anxiety was found in 10,8% of children, which requires carrying out purposeful, individually oriented preanesthetic medication before surgical intervention. 2. Psycho-emotional tension in children with apparent cleft palate during the out-patient reception hours and before surgery is caused by the situational condition that adversely affects the body. At the same time changes in functional activity of the cardiovascular, respiratory and vegetative nervous system occur, the severity of which depends on the power of the stress factor’s impact.
 • Документ
  Оцінка ефективності застосування знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною в лікуванні мезіального прикусу за даними антропометричних досліджень у змінний період прикусу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Фліс, Петро Семенович; Дорошенко, Н. М.; Flis, P. S.; Doroshenko, N. M.
  За допомогою антропометричного дослідження моделей щелеп була оцінена ефективність застосування запропонованої конструкції знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною в лікуванні мезіального прикусу в змінний період у порівнянні зі стандартною апаратурою. На лікування було прийнято 68 пацієнтів із мезіальним прикусом у змінний період прикус. Вони були розподілені на дві групи – основну і групу порівняння. Основну групу лікували запропонованим авторами знімним ортодонтичним апаратом із рухомою похилою площиною, а групу порівняння – стандартною ортодонтичною апаратурою. Результати досліджень показали, що залежно від даних вихідної клінічної картини можливий тільки індивідуальний прогноз бажаного результату лікування, наприклад, наявності необхідності зміни торку зубів чи її відсутності та характеру апроксимальних контактів міх зубами; С помощью антропометрических исследований моделей челюстей была проведена оценка эффективности применения предложенной конструкции съемного ортодонтического аппарата с подвижной наклонной плоскостью при лечении мезиального прикуса в сменном периоде по сравнению со стандартной аппаратурой. На лечение было принято 68 пациентов с мезиальным прикусом в сменном периоде прикуса. Они были разделены на две группы – основную и группу сравнения. Основную группу лечили предложенным авторами съемным ортодонтическим аппаратом с подвижной наклонной плоскостью, а группу сравнения – стандартной ортодонтической аппаратурой. Результаты исследований показали, что в зависимости от данных исходной клинической картины возможен только индивидуальный прогноз желаемого результата лечения, например, наличия необходимости изменения торка зубов или ее отсутствия и характера апроксимальных контактов между зубами; Introduction. In mixed occlusion all methods are based on the existence of sizes relationships patterns of teeth on the one side and the length of the dental arch and jaws apical base on the other. The difference between the diagnostic models analysis in permanent and mixed periods – the necessity to provide mesiodistal size for the teeth that did not erupt yet (premolars and canines). The aim of the research. Evaluation of the effective usage of the proposed construction of removable orthodontic appliance with a movable ramp in the treatment of mesial occlusion in a mixed occlusion period compared to the standard equipment by using anthropometric studies of jaws models. Materials and Methods. There were for the treatment 68 patients with mesial bite in mixed occlusion period between the ages of 5 yea rs, 7 months and 10 years, 3 months. They were divided into two groups – main and secondary group. The main group (37) was treated by mentioned removable orthodontic appliance with a movable ramp, and the secondary group (31) – with a standard orthodontic equipment. We analyzed the results of diagnostic jaws models by anthropometric studies before and after orthodontic treatment. In a mixed period of occlusion was performed by using Nance’s and Huckaba’s methods. Length measurements of the dental arch anterior region of the upper and lower jaw was performed by Mirhazizov. Results and Discussion. In the surveyed patients with normal upper frontal teeth torque, the length of the upper dental arch in both groups almost didn't change after the treatment. Patients with retrusion of upper frontal teeth, the length of the upper dental arch increased by two factors: growth stimulation in the area of incisor bone and teeth torque increasing in the main group to 9,00±0,08 mm and in a secondary group to 7,21 ±0,09 mm. Patients with the presence of diastema and diaeresis in the lower frontal teeth area, the length of the lower dental arch decreased, due to the action of activated vestibular arc, in the main group to 4,70±0,13 mm and in a secondary group to 3,90±0,06 mm. In both groups of patients tight contacts between the lower frontal teeth, the length of the lower dental arch did not change since vestibular arc played only a fixing role in this case. Patients with normal upper frontal teeth torque, the length of the frontal segment of the upper dental arch changed insignificantly. Studied patients with upper frontal teeth retrusion, the length of the frontal segment of the upper dental arch increased in the main group to 4,63±0,12 mm and in a comparison group to 4.06±0,11 mm. Patients with the presence of diastema and diaeresis in the lower frontal teeth area, the length of the frontal segment of the lower dental arch decreased in the main group to 3,38±0,17 mm and in a secondary group to 2,73±0,04 mm. In both groups of patients with tight contacts between the lower frontal teeth, the length of the frontal segment of the lower dental arch almost didn’t change. Conclusion. Each patient has an individual clinical situation. Common treatment prognosis for everyone does not exist. Individual prognosis is possible and it's based on the diagnostics results. Therefore, conclusions of the studies also must be differentiated according to the initial clinical picture. In this case – if there was necessity to change teeth torque or not, that affects the sagittal plane measurements studies results
 • Документ
  Клінічні аспекти результатів протезування хворих незнімними протезами із ZrO2 покриттям
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Яковин, О. М.; Ожоган, З. Р.; Yakovyn, O. M.; Ozhohan, Z. R.
  Запропоновані клінічні аспекти протезування хворих із дефектами зубних рядів різними видами ортопедичних конструкцій. Було обстежено 100 хворих віком 20-55 років. Перша група – пацієнти з незнімними комбінованими металокерамічними конструкціями. Друга група – пацієнти, яким виготовлені комбіновані металокерамічні мостоподібні зубні протези з нанесеним захисним покриттям ZrO2. Третя група – пацієнти з незнімними мостоподібними зубними протезами на основі оксиду цирконію. Пацієнтам різних груп визначали показники індексів РМА, Silness - Loe, проби Шіллера – Писарева. Результати обстеження враховували до лікування, через 3,6 і 12 місяців після лікування. Установлено, що в пацієнтів 2 і 3 груп спостерігаються достовірно кращі показники стану пародонта і гігієни, що вказує на позитивний вплив конструкцій незнімних протезів із включенням оксиду циркону на стан маргінального пародонта опорних зубів; Предложены клинические аспекты протезирования больных с дефектами зубных рядов различными видами ортопедических конструкций. Обследовано 100 больных в возрасте 20-55 лет. Первая группа - циенты, которым изготовлены комбинированные металлокерамические мостовидные зубные протезы с нанесенным защитным покрытием ZrO2. Третья группа - пациенты с несъемными мостовидными зубными протезами на основе оксида циркония. Пациентам различных групп проводились определения показателей индексов РМА, Silness- Loe, проба Шиллера-Писарева. Результаты обследования регистрировали до лечения, через 3,6 и 12 месяцев после лечения. Установлено, что у пациентов 2 и 3 групп наблюдаются достоверно лучшие показатели состояния пародонта и гигиены, что указывает на положительное влияние конструкций несъемных протезов с включением оксида циркона на состояние маргинального пародонта опорных зубов; The clinical aspects of prosthetic patients with dentition defects of different types of orthopedic designs are reproduced in the article. The aim of our research is to improve the treatment of patients with orthopedic defects dentition using aesthetic fixed prosthetic appliances by improving their manufacturing stages and grounding of the proposed treatment methods. The objects of our study are patients who have orthopedic constructions made of dental alloys of non-precious (basic) metals. Groups include 100 patients of age 20-55 years, where existing orthopedic constructions are made of dental alloys of non-precious (basic) metals, as well as control group of patients for who orthopedic constructions based on zirconium dioxide is made. The first group includes patients with non-removable combined ceramic structures. The second group includes patients who have combined metal-made prosthetic dentures with a protective coating ZrO2. The third group - patients with non-removable prosthetic dentures made of zirconium dioxide. Patients of various groups held determination of the PMA index, Index Silness- Loe, Shyllyera -Pysaryeva test. The results of examination were noted before treatment, after 3, 6 and 12 months after beginning of treatment. Analysis PMA index before treatment for patients with the figure 1, 2 and 3 groups was respectively 24,2 ± 2,1 points, 22,1 ± 1,6 points and 20,7 ± 1,3 points. After 3 months rate decreased to 3,2 ± 0,4 points in group 1 to 2,1 ± 0,3 points in group 2, and to 1,9 ± 0,2 points in 3rd group. After 6 months index increased in group 1 to 7,2 ± 1,1 points, in group 2 to 2,3 ± 0,4 points, and in 3rd group - to 2,0 ± 0,2 points. After 12 months PMA index in group 1 was 8,5 ± 1,4 points, 2nd group - 2,6 ± 0,5 points, and 3rd group 2,2 ± 0,3 points. Index Silness- Loe before treatment was (1.88 + 0.2) points in group 1 (1.95 + 0.2) points in group 2, and 1.75 + 0.1 points in group 3. After 3 months of treatment, this data decreased to (0.55 + 0.1) points in group 1 to (0.42 + 0.1) points in group 2, and 0.38 + 0.1 points in 3 group. After 6 months figures were in group 1st (0.94 + 0.1) points, group 2nd patients were (0.62 + 0.1) points, while the figure was 3rd group (0.52 + 0.1) points. After 12 months data in group 1st patients increased to (1.5 + 0.1) points, in group 2nd figures were (0.65 + 0.1) points, while 3rd droup had the best value (0.54 + 0 1) points respectively. Shyllyera - Pisarev test before treatment was (2.08 + 0.1) points in group 1st patients, and (2.12 + 0.2) points in 2nd group. In group 3rd of patients this data was (2.1 + 0 2) points. After 3 months rate decreased to (0.47 + 0.1) points in group 1st patients to (0.43 + 0.1) points in 2nd patients, and was the best (0.38 + 0.1) points in patients with fixed prostheses on the basis of ZrO2. After 6 months of performance in all groups of patients increased slightly, but remained best in groups 2 and 3. After 12 months data in group 1st of patients were worse and were (0.81 + 0.2) points; in group 2nd of patients, the rate was the best and was (0.49 + 0.1) points, and in 3rd group (0.45 + 0.1) points, respectively. Thus, analyzing the results of the research can be argued that in patients of group 1st after treatment was improved clinically, and periodontal status in chronological dynamics remained satisfactory. In patients of group 2nd for who orthopedic structures made of CСA and NCA with bioinert coating of ZrO2 were offered, in their indicators of periodontal tissues were close to data observed in patients within 3rd group with metal structures. Patients of 2nd and 3rd groups satisfied patients in terms of aesthetic and functional requirements. Shade, smoothness, integrity structures were remained unchanged. For 10 percent of patients studied in groups 2, 3 changes in marginal periodontal condition were observed, characterized by flushing and bleeding. In chronological dynamics unlike patients of group 1st patients in 2nd and 3rd group took place to improve the average indexes PMA, Silness-Loe, Schiller-Pisarev test.
 • Документ
  Інтенсивність утворення біоплівки на титанових і оксид- цирконієвих поверхнях у досліді in vivo на прикладі Streptococcus mitis та Streptococcus salivarius
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Готь, С.-Р. Р.; Угрин, М. М.; Фаль, О. М.; Бариляк, А. Я.; Панас, М. А.; Ghot, S.-R. R.; Ugrin, M. M.; Fal, O. M.; Baryliak, A. Ya.; Panas, M. A.
  На сьогодні недостатньо вивчені в порівнянні інтенсивність утворення біоплівки, характер мікрофлори і вплив на м’які тканини різних матеріалів для імплантатів. Бактеріальна адгезія безпосередньо пов’язана з характером структури поверхні. Відомо, що інтенсивність бактеріальної адгезії різниться залежно від самого матеріалу. Для дослідження було взято три види титанових дисків (нітрид титану, механічно полірований титан і піскоструминно оброблена і кислотно протравлена поверхня титану) та оксид-цирконієві диски. Вивчали колонії бактерій, які утворилися на даних зразках. Мета: вивчити в експерименті інтенсивність утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях. У клінічній частині мікробіологічного дослідження in vivo взяли участь 9 пацієнтів. Для кожного пацієнта виготовляли знімну штамповану капу, де в ділянці премолярів і молярів із вестибулярного боку прикріплювали експериментальні диски за допомогою фотополімерного композиту. Після 24 годин диски забирали з ротової порожнини та кидали в пробірки зі стерильним фізіологічним розчином. Після цього проводили посів на стрептококовий агар для ідентифікації кількості колоній Streptococcus mitis і Streptococcus salivarius. Також проводили сканувальну електронну мікроскопію чистих поверхонь та поверхонь із біоплівкою, щоб оцінити площу дисків, покриту бактеріями. Результати: всі поверхні були заселені бактеріями; однак чіткі відмінності спостерігалися в різних експериментальних групах. Найбільше колоній Streptococcus mitis спостерігали на ПОКП-поверхні титану, як до механічного очищення, так і після. Найбільша різниця в рівнях колонізації Str. mitis була на поверхні оксиду цирконію, де констатували найменше колоній до очищення, а після очищення – найменше на механічно полірованій поверхні титану. Найбільше колоній Streptococcus salivarius спостерігали на ПОКП-поверхні, як до механічного очищення, так і після. Найменше колоній було на цирконії, як до очищення, так і після. Відносно невеликою була різниця в інтенсивності утворення біоплівки на ПОКП-поверхні та нітрид-титановій поверхні. Висновки 1. Найменше заселення мікроорганізмами спостерігається на поверхні оксиду цирконію (р<0,05), а також схожі позитивні властивості продемонструвала механічно полірована поверхня титану (p<0,05). Тому саме з цих матеріалів рекомендовано виготовляти супраосальні елементи імплантантів. 2.Надмірна наявність умовно-патогенної мікрофлори у вигляді Str. mitis та Streptococcus salivarius веде до коагрегації патогенних бактерій, і таким чином присутність цих бактерій на поверхні імплантатів може призвести до періімплантиту і подальшої втрати імплантата. 3.СЕМ показала найнижчий відсоток покриття поверхні бактеріями в механічно полірованого титану (8%) і оксиду цирконію (12%); Сегодня недостаточно изучены в сравнении интенсивность образования биопленки, характер микрофлоры и воздействие на мягкие ткани различных материалов для имплантатов. Бактериальная адгезия непосредственно связана с характером структуры поверхности. Известно, что интенсивность бактериальной адгезии отличается в зависимости от самого материала. Для исследования были взяты три вида титановых дисков (нитрид титана, механически полированный титан, пескоструйно обработанная и кислотно протравленная поверхность титана) и оксид-циркониевые диски. Изучали колонии бактерий, которые образовались на данных образцах. Цель: изучить в эксперименте интенсивность образования биопленки на титановых и оксид-циркониевых поверхностях. Материалы и методы: в клинической части микробиологического исследовании in vivo приняли участие 9 пациентов. Для каждого пациента изготавливали съемную штампованную капу, где в области премоляров и моляров с вестибулярной стороны прикрепляли экспериментальные диски с помощью фотополимерного композита. После 24 часов диски забирали из ротовой полости и бросали в пробирки со стерильным физиологическим раствором. После этого проводили посев на стрептококковый агар для идентификации количества колоний Streptococcus mitis и Streptococcus salivarius. Также проводили сканирующую электронную микроскопию чистых поверхностей и поверхностей с биопленкой, чтобы оценить площадь дисков, покрытую бактериями. Результаты: все поверхности были заселены бактериями, однако четкие различия наблюдались в различных экспериментальных группах. Больше колоний Streptococcus mitis наблюдалось на ПОКП-поверхности титана, как до механической очистки, так и после. Наиболее яркая разница в уровне колонизации Str. mitis была на поверхности оксида циркония, где констатировали меньше колоний до очистки, а после очистки - меньше на механически полированной поверхности титана. Больше колоний Streptococcus salivarius наблюдалось на ПОКП-поверхности, как до механической очистки, так и после. Меньше колоний было на цирконии, как до очистки, так и после. Относительно небольшой была разница в интенсивности образования биопленки на ПОКП-поверхности и нитрид- титановой поверхности. Выводы 1. Меньшее заселение микроорганизмами наблюдается на поверхности оксида циркония (р <0,05), а также похожие положительные свойства продемонстрировала механически полированная поверхность титана (p <0,05). Поэтому именно из этих материалов рекомендуется изготавливать супраоссальные элементы имплантатов. 2.Чрезмерное наличие условно-патогенной микрофлоры в виде Str. mitis и Streptococcus salivarius ве- дет к коагрегации патогенных бактерий, и таким образом присутствие этих бактерий на поверхности им- плантатов может привести к периимплантитам и дальнейшей потере имплантата. 3.СЕМ показала наименьший процент покрытия поверхности бактериями в механически полированно- го титана (8%) и оксида циркония (12%);Bacterial adhesion is directly related to the character of the surface structure. It is also known that the adhesion intensity of bacteria varies depending on the material but there are not many studies which compare the intensity of biofilm formation, its bacteria and the impact on soft tissues. The microflora around dental implants appears to be similar to that which found around natural teeth and, thus, microbial pathogens associated with periodontitis may also contribute to implant failures. The surface of supraosseous implant elements is essential for the dental plaque formation and studies of its properties would prevent the process of periimplantitis. For the experiment three types of titanium disks (mechanically polished, sandblasted and acid-etched and Titanium Nitride surface) and zirconium oxide discs were used. We studied the bacterial colony formation on these samples. Experiment showed different adhesion properties of the bacteria depending on the surface character of the experimental material. The aim is to assess the intensity of biofilm formation on titanium and zirconia surfaces in an experimental study. Materials and methods: nine patients participated in this study. A removable acrylic device was adapted on the upper jaw with the two discs on each side which were glued to the buccal aspect of device in the molarpremolar region. After 24 hours all discs were removed into a sterile test tube and processed for microbiological study to identify two bacterial colonies Streptococcus mitis and Streptococcus salivarius. Scanning with electron microscopy was processed to evaluate the area of clean surface and the surface covered with bacteria. Statistical evaluation was done with GraphPad InStat 3 program. Results: Microbiological study in vivo showed that all surfaces were covered with bacteria. However, some differences were observed in different experimental groups. Most colonies of Streptococcus mitis were formed on the sandblasted/acid-etched titanium surface before the mechanical cleaning and after. The most significant difference in colonization of Str. mitis was on the surface of zirconium oxide, which had the smallest amount of colonies before mechanical cleaning, and after the cleaning the fewest Str. mitis colonies were on the polished titanium surface. The greatest amount of Streptococcus salivarius colonies was observed on sandblasted/acidetched titanium surface and the smallest - on zirconium. Relatively small difference in intensity of biofilm formation was seen amid sandblasted/acid-etched and Titanium Nitride surfaces. Conclusion: 1. The lowest adhesive properties of microorganisms were observed on the zirconium oxide surface (p <0.05) and mechanically polished surface of titanium (p <0.05). Therefore, it is recommended to use these materials for dental abutments. 2. Excessive presence of such bacteria as Str. mitis and Str. salivarius leads to pathogenic bacteria coaggregation, and thus the presence of these bacteria on the surfaces of the implants can cause periodontitis and subsequent loss of the implant. 3.SEM showed the lowest percentage of bacterial adhesion on mechanically polished titanium (8%) and zirconium oxide surface (12%).
 • Документ
  Аналіз ускладнень при протезуванні непрямими реставраціями фронтальної групи зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ступницька, О. М.; Чамата, В. В.; Павленко, К. І.; Stupytska, O. M.; Chamata, V. V.; Pavlenko, K. I.
  Сучасна методика реставрації зубів вінірами займає чільне місце в заміщенні дефектів фронтальної групи зубів через її малоінвазивність і високоестетичність. Проте навіть такі високоточні конструкції дають певний відсоток невдач і ускладнень, які детально описані в статті; Современная методика реставрации зубов винирами занимает ведущее место в замещении дефектов фронтальной группы зубов из-за ее малоинвазивности и высокоэстетичности. Однако даже такие высокоточные конструкции дают определенный процент неудач и осложнений, которые подробно описаны в данной статье; Nowadays the method of teeth restoration with veneers is a leader of the defects of the front teeth removal due to its constructions which are non-invasive and have a good aesthetic. However, such high-precision restorations have a failure rate and complications that are detailed below in the article. The outcomes of porcelain veneers have been studied during a long period. A recent meta-analysis found the summary cumulative survival was 95% at 5 years, 93% at 10 years and 83% at 20 years. The change of the colour, non-satisfaction with restoration shade, postoperative sensitivity, secondary caries, bad marginal adaptation, marginal discoloration, fractures were common complications for teeth restored with porcelain composite veneers. Tooth preparation causes the formation of smear layer, which is removed or modified by the adhesive system. In order to achieve a stable bonded interface to dental tissues, adhesive systems have to include three crucial application steps, i.e. etching, priming and bonding. Etching with an acidic solution, such as 35–37% orthophosphoric acid, demineralizes both enamel and dentin surfaces producing roughness and increasing their surface of free energy. With priming, wettability of the tooth surface is increased and hydrophilic monomers and solvents in the primer composition provide substitution for the water on the substrate with the resin monomers. In the bonding step, after penetration and polymerization of monomers onto the etched enamel surface or exposed collagen network in dentin, micromechanical interlocking occurs. Self-etching refers to the acid etching and priming of dentin at the same time with acidic monomers without rinsing resulting in a modified smear layer to form the hybrid layer between the dentin and resin, whereas etch-and-rinse approach refers to acid etching of the enamel/dentin surfaces and after this treatment the surfaces are rinsed in order to eliminate the smear layer and then primer, bond and resin application to form the hybrid layer. Biodegradation of the non-encapsulated collagen fibrils are the main cause of degradation of the hybrid layer and thus of adhesion between the tooth and the restoration. Biodegradation occurs in the hybrid layer and involves consecutive processes. The first stage of biodegradation begins when dentin is acid-etched for removal of the smear layer, exposing the underlying collagen fibril matrix for hybrid layer formation. The second stage involves extraction of the resins that had infiltrated the dentin matrix through water-filled voids within the hybrid layer. The third stage involves enzymatic attack of the exposed collagen fibrils, leading to depletion of collagen fibrils. It has been demonstrated that exposure of collagen matrix by acid etching activates matrix metalloproteinases (MMPs), that are known to cause collagenolysis in the presence of water. To ensure the retention is achieved, good marginal fit, tightness of indirect restorations also largely depends on luting cement. Materials for fixation must be indifferent to the tissues, do not cause the irritation of dentin and pulp, provide strong bond strength results and adhesion, to keep a constant volume and does not deform during curing, get a coefficient of thermal expansion close to the coefficient of expansion of tissues. Marginal adaptation which determined by the shrinkage of the material - it should be minimal, and it also depends on film thickness of luting cement. The durability of veneers depends on many factors as choosing a design, technology of its manufacture, preparation, and adhesive fixation.
 • Документ
  Показники електроміографічного дослідження жувальних м'язів у вагітних із дефектами зубних рядів за індексами ROC TA і ROC ММ
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Пехньо, В. В.; Гулавська, К. П.; Pekhnyo, V. V.; Hulavska, K. P.
  Представлені результати змін поверхневих біопотенціалів жувальних м'язів у вагітних. За результатами дослідження були виявлені динамічні зміни індексів TORS і BAR. У групі А спостерігалися достовірні зміни досліджуваних індексів порівняно групою Б (група контроль). Результати дослідження доповнюють прийняту наукову думку "Про вплив вагітності на зубощелепний апарат людини"; Представлены результаты изменений поверхностных биопотенциалов жевательных мышц у беременных. Были обнаружены динамические изменения индексов TORS и BAR. В группе А наблюдались достоверные изменения исследуемых индексов по сравнению группой Б (группа контроля). Результаты исследования дополняют научное мнение "О влиянии беременности на зубочелюстной аппарат человека"; Summary In this article we present the results of the changes of surface potentials of the masticatory muscles in pregnant and women in postpartum period. During the execution of the study, we conducted electromyographic examination and diagnosis 58 pregnant women who applied to the Department of dentistry, Institute of dentistry, NMAPE named after P. L. Shupyk. In the course of the study was the division into two subgroups A and B (sub-group A was characterized by the presence of defects of dentition and violation of the integrity of the dentition, subgroup B - restored the integrity of the dentition through fixed prosthetic constructions). The results of electromyography average amplitude of activity of the masticatory muscles, the obtained data was entered into a formula to determine the indices of the ROC and ROC T M. Methodology of the study was conducted according to the manufacturer's recommendations (BioFLEX, USA), the obtained results were processed on a personal computer using specialized software (BioPACK BioRESEARCH Inc.,USA). The results of the research were divided on the time interval(1-trimester, 2nd trimester, 3rd trimester and postpartum), the results obtained were classified with an error of research. In group A we observed a reduction in ROC TA less than 95% from 36.7% (1st Trimester) to 35.2%(postpartum period), fluctuations in the indicator ROC TA from 95% to 105% was within 1%(7,5%-6,5%), the index of ROC TA більше105% grew from 55.8 per cent to 58.3%. Figure ROC MM less than 95% in the beginning of the study was 61.2% in all groups of patients and increased to 64,75%. Dynamics of the indicator ROC MM from 95% to 105% was 3.2% at baseline and 3.15% in the postpartum period. Fluctuations in the indicator ROC MM greater than 105% was 3.5% downward. The group was characterized by more stable indices TA ROC and ROC MM in the dynamics (in the range of 0.07% to 1.75%) compared to group 1A. The majority of surveyed indicators EMG were ROC TA from 95% to 105% and ROC MM from 95% to 105% (the difference between the first and the last visit was 0.5% and 0.66%). Change index ROC TA < 95%, TA more105 ROC% ROC MM less than 95%, ROC MM greater than 105%, respectively: 1,75%, 0,55%, 0,59% 0,07% respectively. In the study we noted the progression of changes of bioelectric activity of masticatory muscles in the indices TA ROC and ROC MM, it occurs more often in patients with defects of dentition(group a) in comparison with the control group (group B). We have obtained the dynamics of changes of bioelectric activity of masticatory muscles in pregnant and women in postpartum period and made a comparative assessment of indices in the study groups. This study indicates a significant progression of disorders of bioelectric activity of masticatory muscles in pregnant and women in postpartum period, which in turn complements the scientific view of Chumakovo Y. G. "the effects of pregnancy on the dental status of women."
 • Документ
  Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими розладами скронево- нижньощелепного суглоба
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ожоган, Р. З.; Рожко, М. М.; Ожоган, З. Р.; Ozhohan, R. Z.; Rozhko, M. M.; Ozhohan, Z. R.
  Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладненими розладами скронево-нижньощелепного суглоба, для планування комплексного й ортопедичного лікування. Матеріали і методи. Було обстежено 60 хворих із дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і розладами скронево-нижньощелепного суглоба; вивчали стан і локалізацію дефектів зубних рядів, ступінь рухомості зубів, ступінь атрофії альвеолярного відростка, стан твердих тканин зубів; проводили аналіз діагностичних моделей, застосовували рентгенологічні методи, а також кондилографію і 3D- сканер 3SHAPE. Розроблено «Карту обстеження пацієнтів», у яку вносили запропоновані розділи: анамнез пародонтального лікування, ендодонтичного лікування, ортодонтичного лікування, ортопедичного лікування й аналіз вертикальних, сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи. Результати. На обстеженні в 46 пацієнтів виявлено бічні дефекти зубних рядів і в 14 - у фронтальній ділянці та поєднані в боковій і фронтальній ділянках. За розробленою авторами «Картою обстеження пацієнтів» установлено, що ендодонтичний анамнез знали тільки 55% хворих, а детально - тільки 36,7%. Про пародонтальний анамнез у загальному знали 70% обстежених, а детальніше – 28,3%. Про попереднє ортодонтичне лікування знали 33,3%, а хворі молодого віку - детальніше (21,7%). Найвищий відсоток склали відомості пацієнтів про ортопедичне лікування – 83,3%, а детально знали про особливості попереднього ортопедичного лікування 61,7% обстежених. Найменше пацієнтів опитують лікарі-стоматологи про стан і захворювання скронево-нижньощелепного суглоба, цей відсоток становив 16,7%. Однак точні дані могли вказати лише 13,3% пацієнтів. Вивчаючи стан СНЩС і жувальних м’язів, ураховували при вертикальних рухах нижньої щелепи величину максимального відкривання і S - подібні зміщення, біль; при сагітальних рухах нижньої щелепи - обмежені чи необмежені; при трансверзальних - симетричність та заблоковані чи не заблоковані рухи СНЩС. Виявлено такі особливості клініки при обстеженні скронево-нижньощелепного суглоба за запропонованою картою: в 53,3% пацієнтів спостерігається періодично скутість і обмеження рухів н/щ увечері; у 8,3% пацієнтів наявний хрускіт; 36,7% пацієнтів S-подібно опускають щелепу; в 35,0% пацієнтів є обмеження сагітальних рухів н/щ; у 31,7% наявне трансверзальне обмеження рухів н/щ; 26,7% пацієнтів відчувають біль при пальпації суглобів. Отримані результати вказують на недостатню увагу при обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, які поєднані з зубощелепними деформаціями, на стан скронево-нижньощелепних суглобів і відповідно оклюзійні співвідношення. Автори пропонують алгоритм лікування пацієнтів, який охоплює вивчення моделей в 3D-сканері 3SHAPE, застосування Aqualizer, виготовлення тимчасових конструкцій для заміщення дефектів зубних рядів і стабілізації положення суглобових голівок нижньої щелепи на основі кондилографії на термін 2-6 місяців. Після стабілізації стану СНЩС виготовляють постійні сучасні естетичні металокерамічні конструкції або на основі діоксиду циркону. Висновки Установлено, що деталізація обстеження і діагностики пацієнтів, особливо анамнезу попереднього лікування, дозволить об’єктивно оцінити стан зубощелепної системи і скласти план комплексного лікування. Однак тільки 13,3%-61,7% обстежених мають детальну інформацію про попередні етапи і методи стоматологічного лікування. Отримані результати вказують на недостатню увагу на обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, які поєднані із зубощелепними деформаціями, на стан скронево-нижньощелепних суглобів і відповідно оклюзійні співвідношення. Зокрема, в 53,3% пацієнтів спостерігаються періодично скутість і обмеження рухів нижньої щелепи ввечері; 36,7% пацієнтів S-подібно опускають нижню щелепу; в 35,0% пацієнтів є обмеження сагітальних і в 31,7% - трансверзальних рухів нижньої щелепи. На підставі отриманих результатів запропоновано алгоритм лікування хворих, який охоплює вивчення моделей у 3D-сканері 3SHAPE, застосування тимчасових конструкцій, капи і сучасне естетичне протезування; Цель исследования: повысить эффективность диагностики пациентов с дефектами зубных рядов, осложненными расстройствами височно-нижнечелюстного сустава. Материалы и методы. Было обследовано 60 больных с дефектами зубных рядов, зубочелюстными деформациями и расстройствами височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Предложено «Карту обследования пациентов», в которую включен анамнез пародонтального, эндодонтического, ортодонтического, ортопедического лечения и анализ вертикальных, сагиттальных и трансверзальных движений нижней челюсти. Результаты. На обследовании пациентов у 46 обнаружено боковые дефекты зубных рядов и у 14 - во фронтальном участке и комбинированные дефекты. С использованием разработанной авторами «Карты обследования пациентов» установлено, что эндодонтический анамнез знали только 55% больных, а детально – 36,7%. О пародонтологическом лечении в общем знали 70% обследованных, а более детально – 28,3%. Знания пациентов о предыдущем ортопедическом лечении составили 83,3%, но детально знали об особенностях ортопедического лечения 61,7% обследованных. Авторами установлено, что меньше всего врачи-стоматологи спрашивают больных о заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава - 16,7%. Предложено алгоритм лечения пациентов, который включает изучение моделей в 3D-сканере 3SHAPE, использование Aqualizer, изготовление временных конструкций для замещения дефектов зубных рядов и стабилизации положения суставных головок нижней челюсти на основании кондилографии на термин от 2 до 6 месяцев. После стабилизации состояния ВНЧС изготавливают постоянные современные эстетические металлокерамические конструкции или на основе диоксида циркона; The aim of research is to increase the efficiency of diagnosis in patients with dentition defects, complicated with disorders of the temporomandibular joint. Materials and Methods. 60 patients with dentition defects, teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint were examined; condition and location of dentition defects, degree of the teeth mobility, degree of the alveolar bone atrophy, state of hard tissue of teeth were studied. The diagnostic analysis of models was by radiographic techniques and condilography and 3D scanner 3SHAPE. "Survey map" was developed, which is divided into such topics: history of the periodontal treatment, the endodontic treatment, the orthodontic treatment, the orthopedic treatment and the analysis of vertical, sagittal and transversal movements of the mandible. Results. During the examination lateral dental defects were found in 46 patients and defects in the frontal area were found in14 patients there were also combined defects. Due to our "Survey map" we revealed that endodontic history knew only 55% of patients, but details about the treatment knew only 36.7%. About periodontal treatment in general included 70%, but about more detailed inspection was only 28.3%. About preorthodontic treatment was 33.3% and young patients in details was only 21.7%.The largest percentage amounted the information about the orthopedic treatment was 83.3%, and in details aware the features about the previous orthopedic treatment was 61.7% of patients. We should note that the smallest part of patients knew about the state and previous diseases of the temporomandibular joint, this percentage was 16.7%. However, the exact data could indicate only 13.3% of patients. Studying the state of the TMJ and the masticatory muscles we take into account vertical movements of the mandible: maximum opening and S - like shift, pain; in the sagittal mandible movements are they limited or unlimited; in the transversal are they symmetry and blocked or not blocked. We have found the following clinical features during the examination of the temporomandibular joint according to the proposed map: in 53.3% of patients occurs occasionally stiffness and limitation of the mandible movements in the night; in 8.3% of patients presents crunch; 36.7% of patients S-like lowers jaw; 35.0% of patients has sagittal movements limitations of the mandible, 31.7% suffer from transversal movement restrictions and 26.7% of patients feel pain during the palpation of the TMJ. Our results indicate for a lack of attention during the examination of patients with dentition defects that are combined with teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint and therefore occlusal relationship. One can suggest the algorithm for our patients with such disorders, including the examination of models in 3D scanner 3SHAPE, usage the equalizer and production of the temporary structures to fill dentition defects, stabilize the joint heads of the mandible on the base of the condylography for a period from 2 to 6 months. After stabilization of the TMJ the permanent modern design of aesthetic metal-based or zirconium dioxide constructions were made. Conclusions: So, it was found that detailed examination and diagnosis of patients, particularly the pre-history of the treatment will objectively assess the state of dentition and plan complex treatment. However, only from 13.3% to 61.7% of patients know in details about the preliminary stages and methods of dental treatment. Our results indicate for a lack of attention during the examination of patients with dentition defects that are combined with teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint and therefore occlusal relationship. Beside, in 53.3% of patients occurs occasionally stiffness and limitation of the mandible movements in the night; in 8.3% of patients presents crunch; 36.7% of patients S-like lowers jaw; 35.0% of patients has sagittal movements limitations of the mandible, 31.7% suffer from transversal movement restrictions. Based on the results one suggest the algorithm of treatment, which includes the study of models in 3D scanner 3SHAPE, the use of temporary structures, kappa and modern aesthetic prosthetics.
 • Документ
  Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Дієв, Є. В.; Дієва, Т. В.; Обідняк, В. З.; Diiev, E. V.; Diieva, T. V.; Obidnyak, V. Z.
  Найпоширенішим методом протезування включених дефектів зубних рядів із застосуванням імплантатів стало виготовлення поодиноких коронок із фіксацією на цемент або гвинтом. Матеріал виготовлення – метал, кераміка, композит, пластмаса та їхні комбінації. Ці методики протетичної реабілітації ортопедичних хворих не мають в Україні повноцінного правового статусу через брак клінічних і зуботехнічних протоколів та норм часу фахівців на їх виконання, які згідно з офіційною методикою визначення трудовитрат у ортопедичній стоматології базуються на усереднених нормативах часу виготовлення того чи іншого виду зубних протезів. Як свідчать отримані авторами результати дослідження, ці нормативи об’єктивно не відповідають фактичним витратам часу зубного техніка на виготовлення поодиноких коронок з опорою на імплантати та не можуть бути підґрунтям розрахунку УО; Наиболее распространенным методом протезирования включенных дефектов зубных рядов с использованием имплантатов является изготовление одиночных коронок с фиксацией на цемент или винтом. Материал изготовления – металл, керамика, композит, пластмасса и их комбинации. Данные методы протетической реабилитации ортопедических больных не имеют в Украине полноценного правового статуса из-за отсутствия клинических и зуботехнических протоколов и норм времени специалистов на их исполнение, которые согласно официальной методике установления трудозатрат в ортопедической стоматологии базируются на усредненных нормативах времени изготовления того или иного вида зубных протезов. Как показывают полученные авторами результаты исследования, данные нормативы объективно не отвечают фактическим затратам времени зубных техников на изготовление одиночных коронок с опорой на имплантаты и не могут быть основой для расчета УЕТ; The most common method of dentition of included defects prosthetics using implants is manufacturing of single crowns with fixation on cement or screws. Material can be metal, ceramics, plastics and combinations thereof. These prosthetic rehabilitation techniques of orthopedic patients don’t have a full legal status in Ukraine because of the lack of clinical and dental protocols and professionals time standards for their implementation, which, according to the official methodology of labor determination in prosthetic dentistry, are based on the average norms of time making a particular type of dentures. The aim is to set the duration of laboratory protocols of manufacturing various types of single crowns relying on implants on the basis of the average and actual work time standards of dental technicians. Materials and methods Research object is dental technician technological processes of providing the dental prosthetic aid by manufacturing individual crowns relying on implants; Research subject is the structure, sequence, duration and scope of dental prosthetic stages providing the appropriate aid, specialists labor costs. Research methods: Analysis - to determine the structure and nature of labor costs for dental technician manufacturing single crowns relying on implants, chronometry - to determine the total length of the respective dental stages manufacturing complete dentures with fixation on implants, mathematical - for the determination of departmental regulations of dental technicians time manufacturing complete dentures with implant fixation, statistical - to handle the study. To determine the length of dental protocols and establish dental technicians departmental standard time was used, officially approved by Ministry of Healthcare of Ukraine method of installation labor costs in prosthetic dentistry in V.A. Labunets modification (1999). Results and discussion During the period 2010-2016 chronometry process observations of 29 dental technicians manufacturing, 261 single crown relying on implants on different types of screwed abutments, and plastic burnout abutments were made. On screwed monolithic abutments 61 prosthetic units, on screwed standard abutments - 94 crowns and on plastic burnout abutments - 106 crowns were manufactured. Material ue cermet, repoussage, metal-composit, metal-free ceramics, plastics. 135 crowns were made by brigadier method. Specialists labor costs were indexed according to the officially approved methodic of labor costs installation in orthopedic dentistry on fixed costs of working time (WT), which do not depend on the type and amount of crowns and variable-repeatable (VRT) that are entirely dependent on these factors. The sum of these indicators is the standard time and is given by: ST = WT + K × VRT, where ST - standard time of dental technician manufacturing single crowns; WR - fixed time cost of dental technician; VRT - variable-repeatable time cost of dental technician; K - the amout of one type crowns. The official methodic of labor costs installation in prosthetic dentistry involves determining UOT of dental technicians based on the average time standards of their work. We conducted these calculations of labor experts as on the basis of the average time standards, so on the actual indicators of process time. Averaged standards of the time the dental technicians spent manufacturing 1-2 constructions for 1 patient is less than 20-40 minutes than in the actual standards, and in manufacturing 4-8 units for also 1 patient, they exceed them in 20-100 minutes of working time. According to our research results, data standards objectively are not corresponding to the actual time the dental technician spent making individual crowns relying on implants and can not be the basis for calculating CTU.
 • Документ
  Особливості гемограми й імунного статусу постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи залежно від типу особистості
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Нагірний, Я. П.; Фесик, В. Л.; Nahirnyi, Ya. P.; Fesyk, V. L.
  У 32 постраждалих із травматичними відкритими односторонніми переломами нижньої щелепи в ділянці кута з різним психосоматичним типом, визначеним за методикою Айзенка, вивчено особливості змін гемограми й імунного статусу в ранній період після травми. Установлено, що кількісні показники гемограми й імунного статусу корелюють із психосоматичним типом особистості; У 32 пострадавших с травматическими открытыми односторонними переломами нижней челюсти в области угла с различным психосоматическим типом, определенном по методике Айзенка, изучены особенности изменений гемограммы и иммунного статуса в ранний период после травмы. Установлено, что количественные показатели гемограммы и иммунного статуса коррелируют с психосоматическим типом личности; Violation of the immune status of patients with traumatic lower jaw bone fractures has been found in recent years researches. It is known, that the stress that accompanies an injury, significantly affects the reactivity, and severity of reactions depends on its individual characteristics. According to the analysis of the available literature the first publications concerning the importance of patient psychical status in the occurrence and course of dental diseases are dated by 1988 and the issue still remains actual [7]. The emotional state of patients with traumatic fractures of the lower jaw bone became a subject of investigation more than a decade ago. However, there were not found any reports on the features of their immune system response depending on their emotional state. The aim of our investigation was to identify the characteristics of quantitative changes in hemogram and immune system of patients with traumatic fractures of the lower jaw bone depending on the type of person in order to improve their treatment and rehabilitation. Material and methods. Conduction of a psychological testing and clinical examination of 32 injured males with traumatic unilateral opening fractures of the lower jaw bone in the angle area was detected. Type of the injured individual was determined by the Eysenck test. According to the test results they were divided into two groups: extroverts and introverts. We investigated the indicators of the expanded blood analysis with leukocyte formula in terms of SI. These indicators were compared with the indicators of reference base. The level of the immune system indicators of all injured was followed up (in the 1st and 3rd day after injury). The identification of T- and B-lymphocytes was carried out using monoclonal antibodies. The number of CD3+, CD4+,CD8+, SD72+-lymphocytes subpopulations was determined in percentage. The A, M, G immunoglobulin concentration was determined by G. Mancini et al. The indicators were compared to the ones of the control group consisting of 18 males without comorbidity. Results and discussion. In the course of analysing the indicators of red blood of most patients were found to be within normal limits. Some injured had different indicators. Thus, among introverts there were about 2 times more victims who had hemoglobin content and color index, which were lower compared to those of the reference base. Erythrocyte sedimentation rate of 56% of injured of both groups increased. Leucogram analysis revealed the following features there were more patients found with lymphocytosis among extroverts: 36.8% of patients had lymphopenia, whereas extroverts did not. Changes of in segmented lymphocytes quantity of studied groups were opposing: in the, their number in the extroverts organism decreased, while in introverts one it increased. The changes of immunity indicators were of the same type in both comparable groups, but their severity was different. Reducing of CD3+, CD4+-lymphocytes level was more significant in an introvert’s organism, while the number SD72+-lymphocytes was bigger in the and extrovert’s noe. Increasing the level of IgA and IgM was more expressed in extroverts. The dynamics of changes in IgG didn’t differ in the two groups and was characterized by slight increase in its content and stabilization of the 3-day studying. The results show that changes of hemogram and immune status of patients with traumatic fractures of the lower jaw bone with a different psychosomatic type are unidirectional, but the severity of the deviations is different. In introverts the anemic syndrome is more pronounced, their cellular immunity is characterized by stronger suppression, leukocytosis is more pronounced, while the number of lymphocytes and eosinophils was higher in extroverts. The features of changes in hemogram and immune status in the early period after injury of 32 patients with various psychosomatic types defined by the Eysenck method with unilateral traumatic open fractures of the lower jaw bone in the angle area were studied. The quantitative parameters of hemogram and of immune status correlate with psychosomatic type of personality was established.
 • Документ
  Ефективність лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету i типу з кардіоміопатією за окремими показниками ротової рідини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Заболотний, Т. Д.; Кордіяк, О. Й.; Шкребнюк, Р. Ю.; Zabolotnyj, T. D.; Kordiyak, O. I.; Shkrebnyuk, R. Y.
  Проаналізовано ефективність лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією на зміни вмісту концентрацій ендотеліну-1 і метаболітів азоту в ротовій рідині в результаті застосування запропонованої авторами схеми в основній групі та в людей групи контролю, де лікування стоматологічної хвороби проводили за загальноприйнятою методикою. Доведено, що в пацієнтів основної групи внаслідок лікування суттєво підвищився вміст метаболітів азоту на тлі зниження концентрації ендотеліну-1 у ротовій рідині в порівнянні з даними в контролі; Проанализирована эффективность лечебных мероприятий у пациентов с генерализованным пародон- титом на фоне сахарного диабета І типа с кардиомиопатией на изменения содержания концентраций эндотелина-1 и метаболитов азота в ротовой жидкости в результате применения предложенной авторами схемы в основной группе и у людей группы контроля, где лечение стоматологической болезни проводили по общепринятой методике. Доказано, что у пациентов основной группы вследствие лечения существенно повысилось содержание метаболитов азота на фоне снижения концентрации эндотелина-1 в ротовой жидкости по сравнению с данными в контроле; Abstract. This paper analyzes the efficacy of therapeutic measures for patients with generalized periodontitis and type I diabetes mellitus with cardiomyopathy for changes in the content of concentrations of endothelin-1 and nitrogen metabolites in the oral liquid as the result of use developed own scheme in the main group and control group, where treatment of dental diseases carried out by generally accepted technique. It is proved that patients of the main group as a result of treatment were studied in a significant increase in the content of nitrogen metabolites in the context of reducing the concentration of endothelin-1 in the oral liquid compared to the data of control group. The purpose of this work was to study the changes of concentrations of nitrogen metabolites and endothelin-1 in the oral liquid, using own developed treatment and preventive complex in patients with generalized periodontitis in context of type 1 DM with cardiomyopathy. The material and research methods. The state of periodontal tissues in patients was evaluated by general accepted criteria of dental examination. Diagnosis of periodontal diseases was established according to the classification of M. F. Danilevsky (1994) with additions of I. S. Mashchenko (1997). The diagnosis was specified using periodontal indices. The complex treatment of generalized periodontitis within 127 patients group with generalized periodontitis in context of type 1 diabetes mellitus with cardiomyopathy, divided into two groups: main group (82 people) treatment conducted according to sekf- developed schemes. Control group the treatment of generalized periodontitis was performed according to the standard method by the "Protocols of medical care of Ministry of health of Ukraine on specialty "Therapeutic dentistry". The content of endothelin-1 in the oral fluid determined by ELISA method using a set of reagents. The content of nitrogen metabolites (NO2 + NO3) in the oral liquid of patients determined according to the standard method. The obtained results were statistically worked out. Results of the research and its discussion. Result of treatment and preventive measures for patients of the main group with GP after 6 months of treatment the content of nitrogen metabolites in the oral liquid has increased for all degrees of severity of generalized periodontitis compared to the values before treatment. Patients of control group with GP after 6 months of treatment, where used traditional therapeutic schemes, the content of nitrogen metabolites in the oral liquid was significantly lower at the initial stage – Ist degree of severity of GP relatively to the data before treatment (27.25±1.13 mkmol/l against 30.87±1.12 mkmol/l, p<0.05). Patients of the main group, after 12 months of treatment, demonstrated further decrease of endothelin-1 in the oral liquid relative to the data before treatment: at GP of the initial – Ist degree of severity by 43.84%, at GP of IInd degree of severity by 38.85% and at GP of IIIrd degree of severity by 23.61%, p<0.01. Within control group after 12 months of treatment the content of endothelin-1 was increased in the oral liquid by 21.43% more on initial stages of GP, p<0.05. In advanced forms of generalized periodontitis, the level of endothelin-1 was on 22.95% at GP of IInd degree of severity, p<0.01 and at GP of IIIrd degree of severity by 15.0% , p<0.05 higher relative to the data before treatment. Conclusions. The performed study proved the adequacy of the proposed treatment and preventive scheme in patients of the main group, which is confirmed by the improvement of endothelial function of the vessels of the periodontium, which is expressed by increasing in the concentrations of nitrogen metabolites in context of decrease of endothelin-1 in the oral liquid in this group of patients, in the absence of positive dynamics in the control group, where treatment was performed according to standard methods.
 • Документ
  Дослідження коротколанцюгових жирних кислот – метаболітів пародонтопатогенної мікрофлори – як діагностичних маркерів стану мікробіоценозу ротової порожнини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Личковська, О. Л.; Мельничук, Г. М.; Lychkovska, O. L.; Melnychuk, G. M.
  Обстежено 78 осіб віком від 20 до 44 років, без соматичних хвороб, серед яких: 18 здорових і 60 хворих на генералізований пародонтит (ГП) хронічного перебігу початкового- І (30) і I-ІІ (30) ступенів розвитку. Стан мікробіоценозу ротової порожнини оцінювали непрямим способом – шляхом визначення метаболітів бактерій, зокрема коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК) у ротовій рідині за допомогою методу газорідинної хроматографії. Визначили абсолютну концентрацію оцтової, пропіонової, масляної, капронової кислот; загальний уміст коротколанцюгових жирних кислот із нерозгалуженим ланцюгом; анаеробний індекс (АІ) та сумарну концентрацію ізокислот (ізомасляної, ізовалеріанової та ізокапронової). У ротовій рідині хворих на ГП достовірно змінювалася концентрація нерозгалужених КЛЖК, а саме: знижувався рівень оцтової кислоти і підвищувався вміст пропіонової, масляної, капронової кислот, особливо при ГП I-II ступенів розвитку. Загальний уміст КЛЖК та АІ у хворих на ГП вірогідно підвищувалися, особливо при ГП I-II ступенів, що засвідчило зростання кількості пародонтопатогенів у ротовій порожнині. Сумарний уміст ізокислот у випадку ГП підвищувався, але несуттєво: це є віддзеркаленням зростання процесів протеолізу в ротовій порожнині, за який більшою мірою відповідальна аеробна ланка мікробіоценозу, ніж анаеробна. Дослідження КЛЖК методом газорідинної хроматографії дає змогу опосередковано діагностувати порушення мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на ГП. Використання цього методу завдяки його простоті та швидкості отримання результатів є перспективним; Обследовано 78 человек в возрасте от 20 до 44 лет, без соматических болезней, среди которых: 18 здоровых и 60 больных генерализованным пародонтитом (ГП) хронического течения начальной-І (30) и III (30) степеней развития. Состояние микробиоценоза ротовой полости оценивали косвенным способом – путем определения метаболитов бактерий, а именно короткоцепочных жирных кислот (КЛЖК) в ротовой жидкости с помощью метода газожидкостной хроматографии. Определяли абсолютную концентрацию уксусной, пропионовой, масляной, капроновой кислот, общее содержание короткоцепочных жирных кислот с неразветвленной цепью, анаэробный индекс (АИ) и суммарную концентрацию изокислот (изомасляной, изовалериановой и изокапроновой). У больных ГП в ротовой жидкости достоверно изменялась концентрация неразветвленных КЛЖК, а именно: снижался уровень уксусной кислоты и повышалось содержание пропионовой, масляной, капроновой кислот, особенно при ГП I-II степеней развития. Общее содержание КЛЖК и АИ у больных ГП достоверно повышалось, особенно при ГП I-II степеней, что свидетельствует о росте количества пародонто-патогенов в ротовой полости. Суммарное содержание изокислот при ГП повышалось, но несущественно: это является отражением роста процессов протеолиза в ротовой полости, за который в большей степени отвечает аэробное звено микробиоценоза, чем анаэробное. Исследование КЛЖК методом газожидкостной хроматографии позволяет косвенно диагностировать нарушения микробиоценоза ротовой полости у больных ГП. Использование этого метода благодаря его простоте и быстроте получения результатов является перспективным; Introduction. It has been established thus far that periodontal pathogenic flora is the leading factor in the development of generalized periodontitis (GP) as it produces endotoxins, proteolytic enzymes, as well as short chain fatty acids (SCFA), which have significant damaging potential for periodontal tissues. The object of the research is to examine content and ratio of the short chain fatty acids in oral fluid of patients with generalized periodontitis (GP) at the initial-I and I-II stage of development. Materials and methods. Seventy-eight persons aged between 20 and 44 years old without somatic diseases, including 18 healthy persons and 60 with (GP) disease with chronicity at the initial (30) and I-II (30) stage of development were examined. State of microbiocoenosis in oral cavity was assessed indirectly by identifying metabolites of bacteria, namely SCFA in oral fluid using the method of gas-liquid chromatography. The qualitative and quantitative content of SCFA in oral fluid was examined at the gas-liquid chromatograph Shimadzu GC 2014. Absolute concentration of acetic, propionic, butyric, and caproic acids was estimated, as well as total content of the short chain fatty acids with unbranched chain, anaerobic index (AI), and total concentration of isoacids (isobutyric, isovalerianic, and isocaproic). Research results and discussions. Concentration of the unbranched SCFA was changing significantly in oral cavity of patients with GP as follows: level of acetic acid was decreasing, while the content of propionic, butyric, and caproic acids was increasing, especially in case of GP at the I-II stage of development. These data reflect the suppression of aerobic flora associated with the growing activity of anaerobic microflora, namely genuses of Clostridium, Bacteroides, and Fusobacterium. Increasing concentration of butyric acid is probably indicative not only of the involvement of bacteroides and propionibacteria into the inflammation period, but also bacteria of the Clostridium genus, by highlighting the deterioration of the state of microbiocenosis. Total content of the SCFA and the AI in patients with GP was increasing significantly, especially in case of GP at the I-II degree, which testified to growth in the number of periodontopathogens in oral cavity. Total content of isoacids in case of GP was increasing, but not significantly; it reflects the growth in the processes of proteolysis in oral cavity, for which the aerobic link of microbiocenosis is more responsible than anaerobic one. Conclusions. Concentration of the unbranched SCFA was changing significantly in oral cavity of patients with GP as follows: level of acetic acid was decreasing (p<0,05; p<0,001), while the content of propionic, butyric, and caproic acids was increasing (p<0,001), especially in case of GP at the I-II stage of development. Total content of the SCFA and the AI in patients with GP was increasing significantly, especially in case of GP at the I-II degree (p<0,001), which testified to growth in the number of periodontopathogens in oral cavity. Total content of isoacids in case of GP was increasing, but not significantly (p>0,05); it reflects the growth in the processes of proteolysis in oral cavity, for which the aerobic link of microbiocenosis is more responsible than anaerobic one. Examining the SCFA with the method of gas-liquid chromatography enables to diagnose indirectly the malformation of microbiocenosis of oral cavity in patients with GP in view of reducing the time and financial expenditures. So, one can say, its simplicity and quickness, achievement of the results are main advantages of usage of this method.
 • Документ
  Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом, які працюють в умовах тепличних господарств за впливу пестицидів на окремі показники ротової рідини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Заболотний, Тарас Дмитрович; Бандрівська, Надія Нилівна; Дирик, Володимира Тарасівна; Zabolotnyj, T. D.; Bandrivska, N. N.; Dyryk, V. T.
  Представлена схема комплексного лікування і профілактики запальних захворювань тканин пародонта в працівників тепличних господарств, які зазнають впливу пестицидів. За даними вмісту середньомолекулярних пептидів, лізоциму і sIgA в ротовій рідині досліджуваних доведена адекватність розробленого авторами лікувально-профілактичного алгоритму у віддалені терміни спостереження в порівнянні з аналогічними даними в осіб, лікування яких проводили за традиційними методиками; Представлена схема комплексного лечения и профилактики воспалительных заболеваний тканей пародонта у работников тепличных хозяйств, подвергающихся воздействию пестицидов. По данным содержания среднемолекулярных пептидов, лизоцима и sIgA в ротовой жидкости исследуемых доказана адекватность разработанного авторами лечебно-профилактического алгоритма в отдаленные сроки наблюдения в сравнении с аналогичными данными у лиц, лечение которых проводили по традиционным методикам; Abstract. The periodontal diseases are one of the most common and difficult in the treatment and clinical conduction among the dental diseases. A significant prevalence of periodontal diseases in workers, contact in the process of activity with the unfavorable factors of production environment is relevant and unsolved problem of dentistry. In recent years, the conditions of labour on majority agroindustrial productions tested considerable changes, and their unfavorable characters are established: the amount of production with the low level of sanitary and technological disciplines increased, the system of medical providing of workers, that resulted to rolling up of preventive activity on enterprises and, as a consequence, increase of professional morbidity. The purpose of this research was to estimate the efficacy of use therapeutic preventive complex in patients with generalized periodontitis, working in greenhouses under the influence of pesticides on separate parameters of the oral liquid. The material and research methods. A complex treatment of inflammatory diseases of periodontal tissues was conducted for 120 workers of greenhouses with generalized periodontitis (71 patient of the main group and 49 persons of the control group). Patients with inflammatory diseases of periodontal tissues, which constituted the control group, were treated according to the "Protocols of the Ministry of Healthcare of Ukraine" by specialty "Therapeutic dentistry". Efficacy of the conducted treatment was estimated by the changes of content of medium molecular peptides (MMP) using methodology of А. А. Тоgaibaev and concentrations of lysozyme and sIgA in the oral liquid. The obtained results were worked out statistically. Results of the research and their discussion. For estimation of efficacy of the treatment, using our proposed treatment and preventive complex in patients with inflammatory diseases of periodontal tissues working in agroindustrial production on open and closed soils under the influence of pesticides, the dynamics of changes of the values of medium molecular peptides in the oral liquid in remote treatment terms were analyzed. In 6 months after the treatment in patients with CCG of the main group, the content of MMP in the oral liquid decreased on 31.82 % (0.255±0.03 conv. units of opt. density), p<0.05, while in patients of the control group the value of analyzed indicator increased on 2.60 %, p>0.05. As a result of studies it has been established that in patients with inflammatory diseases of periodontal tissues of the main group in 6 months after the treatment the content of lysozyme and sIgA in the oral liquid increased to 424.20±7.30 mcg/ml and to 0.249±0.016 g/l, respectively, p<0.01. Patients of the control group had a similar tendency: investigated increase of the content of lysozyme in the oral liquid to 393.50±7.25 mg/ml, p<0.05 and sIgA – to 0.225±0.017 g/l, p>0.05. In 12 months after the treatment in patients of the main group, a positive dynamic of increase of immunological parameters was saved. Thus, the content of lysozyme in the oral liquid increased on 22.12 %, the concentration of sIgA increased on 61.11 % compared to the data before treatment, p<0.01. In patients of the control group with inflammatory diseases of periodontal tissues in 12 months after the treatment the value of analyzed immunological parameters decreased and equaled to the data before treatment. Conclusions. The results of conducted studies have shown high efficacy of the worked out complex of the treatment preventive measures for workers of greenhouses with inflammatory diseases of periodontal tissues, working in the conditions of open and closed soils under the influence of pesticides. The efficacy of treatment preventive complex is significantly confirmed by the decrease of level of medium molecular peptides and increased levels of lysozyme and secretory immunoglobulin in the oral liquid.
 • Документ
  Миофасциальная симптоматика в клинике компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017) Новіков, Вадим Михайлович; Яценко, Павло Ігорович; Рибалов, Олег Васильович; Новиков, Вадим Михайлович; Яценко, Павел Игоревич; Рыбалов, Олег Васильевич; Novikov, V. M.; Yatsenko, P. I.; Ribalov, O. V.
  За результатами проведеного дослідження хворих із проявами симптомів парезу мімічних м'язів на підставі рентгенографії скронево-нижньощелепних суглобів, електроміографії жувальних м'язів установ- лено наявність у них м'язово-суглобової компресійно-дислокаційної дисфункції СНЩС. Представлений механізм виникнення міофаціального симптому, що належить до неадекватного (хибного) розподілу ме- ханічного навантаження на всю зубощелепну систему при компресійній м'язово-суглобовій дисфункції, локальному перевантаженні елементів одного з суглобів, ушкодженні структурно-функціональних зв'язків, які супроводжуються стисненням передньої верхньої вухо-скроневої гілки лицьового нерва за ймовірного її аномального розташування, що проявляється симптомами парезу мімічної мускулатури різних ступенів. Установлення причин виникнення поєднаної м'язово-суглобової дисфункції СНЩС і міофаціальних порушень дасть можливість забезпечити адекватне ефективне лікування пацієнтів; По результатам проведенного исследования больных с проявлениями симптомов пареза мимических мышц на основании рентгенографии височно-нижнечелюстных суставов, электромиографии жеватель- ных мышц установлено наличие у них мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункции ВНЧС. Представлен механизм возникновения миофациального симптома, относящийся к неадекватному (порочному) распределению механической нагрузки на всю зубочелюстную систему при компрессионной мышечно-суставной дисфункции, локальной перегрузке элементов одного из суставов, повреждении структурно-функциональных связей, сопровождающихся сдавлением передней верхней ухо-височной ветви лицевого нерва при вероятном ее аномальном расположении, что проявляется симптомами паре- за мимической мускулатуры различной степени. Установление причин возникновения сочетанной мы- шечно-суставной дисфункции ВНЧС и миофациальных нарушений даст возможность обеспечить адек- ватное эффективное лечение пациентов; Observed patients complain of mimic muscles paresis (myofascial symptoms) usually with a pain in the area of temporomandibular joint (TMJ), chewing muscles, in the area of auditory meatus on the side of paresis. An ongoing treatment of myofascial pain syndrome was determined by otolaryngologists, neurologists or lternative medicine specialists resulted in a short term improvement of patient´s condition. Medical treatment was conducted without considering that pathogenesis of the disease mainly caused by a dysfunctional TMJ on the side of paresis. The issue here is that the algorithm of diagnostic measures with paresis of mimetic muscles does not include the research of TMJ components´ correlation between each other. The research was based on targeted radiography and bioelectrical activities of chewing muscle. Results of such a research allow us effective planning of etiopathogenetic treatment.
 • Документ
  Удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою з використанням інноваційних технологій
  (2017) Литвиненко, Наталія Володимирівна; Силенко, Галина Ярославівна; Пінчук, Вікторія Анатоліївна; Пурденко, Тетяна Йосипівна; Гладка, Вікторія Михайлівна; Силенко, Юрій Іванович; Lytvynenko, N. V.; Sylenko, H. Ya.; Pinchuk, V. A.; Purdenko, T. Yo.; Hladka, V. M.; Sylenko, Yu. I.
  Пріоритетною метою медичної освіти і критерієм її ефективності стають розвиток особистісного потен- ціалу та реалізація професійної складової майбутнього лікаря. Актуальність проблеми оволодіння студентами методами самостійної пізнавальної діяльності зумовлена тим, що в період навчання у виші закла- даються основи майбутньої самостійної професійної діяльності. Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» створює адекватні умови для самостійної роботи студентів, щоб у майбутньому молоді фахівці-неврологи могли впевнено працювати завдяки тим умінням і навичкам, які вони сформували за час навчання; Приоритетной целью медицинского образования и критерием его эффективности становятся развитие личностного потенциала и реализация профессиональной составляющей будущего врача. Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы будущей самостоятельной профессиональной деятельности. Кафедра нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой ВДНЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия» создает адекватные условия для самостоятельной работы студентов, чтобы в будущем молодые специалисты-неврологи могли уверенно работать благодаря тем умениям и навыкам, которые они сформировали за время обучения; The foreground aim of medical education and the criterion of its effectiveness become the development of personal potential and implementation of professional component of the doctor to-be. The relevance of the issue is to acquire the methods of autonomous cognitive activity determined by the fact that during the period of study at the university, the foundation for future independent professional activity is created. The aim of the study is to implement the innovative technologies for students’ autonomous work at the Department of Nervous Diseases with Neurosurgery and Medical Genetics in order to improve the development of theoretical material and practical skills. Students’ autonomous work during classes includes activities at lectures and practical exercises that vary for instance: “brainstorm”, debate, discussions of specific situations etc. Students’ autonomous work after classes includes the study of literature occupational edition, referencing literature, annotated books, articles, review the developed theoretical material, exercises, problem solving, preparing the reports, and autonomous work on the Internet (search for information on-line, organization of the dialogues online, creating thematic web-pages and web-quests). Another option in the process of students’ autonomous work at the Department of Nervous Diseases with Neurosurgery and Medical Genetics, is the educational module aimed on independent supervision of patients followed by the writing of academic case histories. The distance education technologies are of great interest over the world nowadays, which is particularly important in higher and post-graduate education. Such learning method is provided by the development of telecommunication systems and the Internet. With the aim of selfstudy of the discipline at the Department, the video films and video clips about nosology, electronic stands of topical diagnosis were developed. Students are provided with the opportunity to work at the electronic library of the Academy, which stores a large number of textbooks, monographs, manuals, educational videos, and research papers on the most difficult topics of neuroscience. A large amount of educational material is presented on the website of the Academy. The students who are the most interested in learning are able to attend students’ scientific group, meetings are held twice a month on different subjects aimed at in-depth study of neurology and acquiring and development of practical skills. At the end of academic year, some of them demonstrate research reports at students’ conference according to the topics which they have chosen and have been working on with their scientific supervisors, while the rest of students publish the theses only. The Department of Nervous Diseases with Neurosurgery and Medical Genetics of Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy” creates adequate conditions for students’ autonomous work so that young neurologists to-be could confidently pursue their profession thanks to the skills and abilities which they have obtained during the educational process.
 • Документ
  Тестовий контроль студентів: переваги і недоліки
  (Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", 2017) Колісник, Інна Анатоліївна; Колесник, Инна Анатольевна; Kolisnyk, I. A.
  У статті проаналізовано переваги і недоліки застосування тестового контролю для оцінювання знань студентів стоматологічного факультету при вивченні модулю «Пропедевтика хірургічної стоматології». Тестування можна вважати зручним, надійним та об’єктивним методом оцінювання знань, однак воно має свої певні переваги і недоліки. Для забезпечення належної якості освіти доцільно поєднувати різноманітні форми контролю: тестовий контроль, усне опитування, вирішення ситуаційних задач, розбір клінічних хворих тощо. В статье проанализированы преимущества и недостатки использования тестового контроля для оценивания знаний студентов стоматологического факультета при изучении модуля «Пропедевтика хирургической стоматологии». Тестирование можно считать удобным, надежным и объективным методом оценивания знаний, однако оно имеет свои преимущества и недостатки. Для обеспечения надлежащего качества образования целесообразно сочетать разнообразные формы контроля: тестовый контроль, устный опрос, решение ситуационных задач, разбор клинических больных и др. The transition of the educational activities of higher educational institutions to credit-transfer system provides for the continuous improvement of the quality of education to ensure a high level of graduates’ training that presupposes the development, implementation of the new or enhancement of existing methods of teaching material presentation, upgrading of methods of instruction and improving of the quality control of the students’ learning. One of the stimuli to study is a systematic control, carried out by the educator. The role of the teacher is to intensify students’ educational and cognitive activity, monitor the process of knowledge acquisition and its assessment. In the contemporary system of education testing takes a special place during the assessment of students’ knowledge and is widely used for both checking the initial level of knowledge acquisition, and current or final control. Therefore, our study was aimed at the analysis of the advantages and disadvantages of test control in the system of medical education, which was carried out at the Department of Children’s Dental Surgery with Propedeutics during the study of the “Propedeutics of Dental Surgery” module. The significant benefits of testing for teachers could be the possibility of simultaneous assessment of a large group of students for a relatively short time, the widespread coverage of the material as compared to the recitation, contributing to assessment of knowledge of each student not for one specific question, but the knowledge of the whole topic. Testing, carried out at each lesson leads students to the systematic study of the material, ensures the objectivity of the assessment of knowledge and lack of psycho-emotional tension that can arise during recitation. Inadequate quality of tests, cheating and giving the correct answer at random, standard thinking without considering the development of student's personality can be assigned to testing limitations. Oral communication between a teacher and students can be beneficial in learning how to use special medical terminology, express the thoughts clearly, build a sentence properly and logically that is not provided by the testing. Situational tasks solution with a variety of clinical cases, as well as the analysis of case patients, allowing the students to acquire not only theoretical knowledge, but also some practical skills is of great importance in the learning process. This leads to reflections, contributing to learning not only how to understand and acquire information, but also analyze it and think clinically that is an important criterion for the future physician. In sum, testing is a convenient, reliable and objective method of evaluation. Despite the large number of advantages of the test control, it is necessary to combine various forms of control: test control, recitation, situational tasks solution, analysis of clinical patients, etc.
 • Документ
  Динаміка вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення профілактичних протикаріозних заходів
  (Український стоматологічний альманах, 2017) Каськова, Людмила Федорівна; Уласевич, Лариса Павлівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Уласевич, Лариса Павловна; Kaskova, L. F.; Ulasevych, L. P.
  Основним фактором підвищення карієсрезистентності твердих тканин зубів виступає показник перенасиченості кальцієм і фосфором ротової рідини, що є запорукою рівноваги ре- і демінералізації емалі. Мета: вивчити ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу, спрямованого на зниження карієсогенної ситуації в порожнині рота дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів за показниками кальцій-фосфорного обміну. Уміст кальцію і фосфору в ротовій рідині визначали фотометричним способом. Достовірними вважали результати р≤0,05. Результати дослідження підтвердили вірогідне зниження кальцій-фосфорних показників обміну ротової рідини в дітей із гіпертрофією аденоїдів відносно практично здорових обстежених. Результати проведеного дослідження показали невисоку ефективність профілактичних заходів, які не враховували особливості обстежених із соматичною патологією. Застосування авторами власного лікувальнопрофілактичного комплексу дало вірогідне підвищення рівня даних елементів ротової рідини в дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів; Основным фактором повышения кариесрезистентности твердых тканей зубов выступает показатель перенасыщенности кальцием и фосфором ротовой жидкости, что в свою очередь является залогом равновесия ре- и деминерализации эмали. Цель: изучить эффективность предложенного лечебно- профилактического комплекса, направленного на снижение кариесогенной ситуации в полости рта у детей дошкольного возраста с гипертрофией аденоидов по показателям кальций-фосфорного обмена. Содержание кальция и фосфора в ротовой жидкости определяли фотометрическим способом. Достоверными считали результаты р≤0,05. Проведенные исследования подтвердили достоверное снижение кальций-фосфорных показателей обмена ротовой жидкости у детей с гипертрофией аденоидов по отношению к практически здоровым обследованным. Результаты исследования показали невысокую эффективность профилактических мероприятий, которые не учитывали особенности обследованных с соматической патологией. Применение предложенного лечебно-профилактического комплекса дало достоверное повышение уровня данных элементов ротовой жидкости детей дошкольного возраста с гипертрофией аденоидов; The main factor of dental hard tissues caries increasing is the indicator of supersaturation of calcium and phosphorus in oral liquid, which is the key to the equilibrium of enamel re- and demineralization. Objective: To study the effectiveness of the proposed treatment and preventive complex, aimed at reducing cariogenic situation in the oral cavity in children with adenoid hypertrophy preschool age in terms of calciumphosphorus metabolism. To solve this problem 60 pre-school children living in Poltava in the same social and living conditions and children attending organized groups were examined. There were five studies (until the appointment of therapeutic and preventive measures, at 1, 3, 6, 12 months after the beginning of the preventive purpose of the complex). Calcium and inorganic phosphorus content was determined by the photometric method was considered reliable results (p ≤ 0.05). During the oral liquid study of the therapeutic and prophylactic complex revealed a decrease in the level of calcium in children with adenoid hypertrophy in relation to healthy examinees without caries 1.5 times (1 group) (p ≤ 0.05) and 1.2 times caries (group 2) in figures 2 group were significantly lower than in group 1 test. The calcium content in mixed saliva of children with adenoid vegetation were not significantly different in the 3, 4 and 5 groups of observation. We have established a steady growth of the digital values of the calcium indicator in children 5 observation group, which was significantly higher at all stages in relation to the I survey, the highest value observed in a year after the start of preventive measures. In contrast, children groups 3 and 4 robable growth dynamics of the element level in saliva are always much lower with the proposed contact group complex (p ≤ 0,05). During the study of inorganic phosphorus levels in saliva decline in the examinees with adenoid hypertrophy was detected in 1,3 times compared to somatically healthy children without caries (group 1) (p ≤ 0.05) and 1,1 times with caries (2 group) (r≥0,05). No significant difference between the rates in children 3, 4, and 5 groups were noted. The survey results showed a significant increase in the index of inorganic phosphorus in oral liquid for children 5 group and keep it at a high level throughout the year. In contrast, surveyed 3 and 4 groups had no significant differences between the indices for all five surveys. Conclusion. These studies have confirmed the reduction in calcium-phosphorus metabolism indicators of oral liquid in children with adenoid hypertrophy and its demineralization capacity. Identified values of calcium and inorganic phosphorus were significantly lower than in healthy children. Results of the study showed little effectiveness of preventive measures, which did not consider the peculiarities of the surveyed with somatic pathology. The use of our proposed therapeutic and prophylactic complex yielded a significant increase in the level of calcium and phosphorus oral liquid in preschool children with adenoid hypertrophy, because the key to the effectiveness of the complex is its effect on each link etiopathogenic factors of development.
 • Документ
  Дослідження остеоінтеграції бікортикально встановлених імплантатів малого діаметра методом частотно-резонансного аналізу
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017) Павліш, Ігор Вікторович; Павлиш, Игорь Викторович; Pavlish, I. V.; Дворник, Валентин Миколайович; Дворник, Валентин Николаевич; Dvornik, V. N.
  Представлені результати дослідження особливостей остеоінтеграції бікортикально встановлених імплантатів малого діаметра в бічних відділах нижньої щелепи за умов дефіциту кісткової тканини при негайному навантаженні. З цією метою вивчали динаміку показників коефіцієнта стабільності імплантата (КСІ) за допомогою частотно-резонансного методу в момент установлення імплантата, через 3 місяці та через 1 рік. Усього було досліджено КСІ 98 імплантатів у 16 пацієнтів. Проведений порівняльний аналіз динаміки КСІ імплантатів залежно від щільності кісткової тканини. За результатами дослідження встановлено, що метод частотно-резонансного аналізу можна успішно використовувати для оцінки процесу остеоінтеграції бікортикально встановлених імплантатів. Виявлені відмінності в динаміці показника КСІ імплантатів із різним ступенем первинної стабільності; Представлены результаты исследования особенностей остеоинтеграции имплантатов малого диаметра, установленных бикортикально в боковых отделах нижней челюсти при условии дефицита костной ткани и немедленной нагрузки. С этой целью изучали динамику коэффициента стабильности имплантата (КСИ) частотно-резонансным методом в момент установки имплантата, через 3 месяца и через 1 год. Всего было исследовано КСИ 98 имплантатов, установленных 16 пациентам. Был выполнен сравнительный анализ динамики КСИ имплантатов в зависимости от плотности костной ткани. По результатам исследования установлено, что метод частотно-резонансного анализа можно успешно использовать для оценки процесса остеоинтеграции бикортикально установленных имплантатов. Также были определены различия в динамике изменения показателя КСИ при различных показателях первичной стабильности; The question of application of low-invasive technics of dental implantation appears especially topical at the terms of deficiency of bone tissue. One of going near the decision of this problem, in particular in the lateral departments of lower jaw, there are bicortically fixed in small diameter implants around mandibular nerve. An achievement and maintenance of stability of implants are determined by the condition of successful clinical result of implantation. The aim of this research is to study osteointegration of bicortically fixed in small diameter implants in the lateral areas of lower jaw at the terms of bone tissue deficiency by measuring of their stability with the method of resonance frequency analysis. In our research Osstel ISQ device productions made in Switzerland, that answers the requirements of standards of EN 60601-1 and ISO 9686 and 15223 was used. The group of 16 patients with the complete and partial loss of teeth on a lower jaw with the deficient of bone tissue in lateral departments aged from 34 to 72 was investigated. 98 Art Implants of Simplex line (Ukraine) with the sizes of endoosseal part in 2,8 mm of diameter and 10-14 mm of length was set. All implants were set bicorticaly around lower alveolar nerve with usage the surgical template made by original methodology. Measuring of Implant Stability Quotient (ISQ) was conducted directly after insertion to the implant, after 3 months and 1 year. The dynamics of ISQ depending on primary implant stability were divided into three groups. Conclusions. Determination of ISQ by the method of resonance frequency analysis is an objective index that represents the process of osteointegration of bicortically fixed implants in the lateral departments of lower jaw at the terms deficient of bone tissue. The dynamics of ISQ index change during integration in implants with different primary stability is variable. During integration there is a gradual and more substantial increase of middle ISQ index in implants with low primary stability includes 33,1%. In implants with middle primary stability the ISQ index increases to 17,4% during first-year. In implants with high primary stability there is reduce of middle ISQ index in 3 months on 8,7% by its next increase on 12,2%. Extremely dangerous for integration of implant with immediate loading is possible to count the ISQ index less than 33%.