Дистанційне навчання в реаліях вищої медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Перехід до європейської стандартної освіти спонукає до пошуку шляхів удосконалення класичних методів навчання, упровадження активних та інтерактивних методів освіти, розкриття проблем у підготовці лікаря, що сприяє формуванню певних індивідуальних властивостей студента. Нові навчальні методи в сучасних умовах, такі як дистанційне навчання, спрямовані на вміння розв'язувати актуальні проблеми, здатність до самостійної роботи, критичного підходу до нової інформації, опанування комунікативних навичок і вміння працювати в команді.
The transition to European standard education encourages the search for ways to improve classical teaching methods, the introduction of active and interactive methods of education, and the disclosure of problems in the training of physicians, which contributes to the formation of certain individual characteristics of the student. New teaching methods in modern conditions, such as distance learning, are aimed at the ability to solve emerging problems, the ability to work independently, a critical approach to new information, communication skills and the ability to work in a team.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, сучасні комп'ютерні програми, нові технології, віртуальні конференції, комп'ютерні конференції, електронні бібліотеки, distance learning, modern computer programs, new technologies, virtual conferences, electronic libraries, computer conferences

Бібліографічний опис

Овчаренко Л. К. Дистанційне навчання в реаліях вищої медичної освіти / Л. К. Овчаренко, І. В. Циганенко, О. В. Мохначов // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 195–196.