Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх стоматологів

Ескіз недоступний

Дата

2023-06-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Сучасна система освіти орієнтована на реалізацію високого потенціалу комп’ютерних і телекомунікаційних інформаційних технологій, які дають можливість опановувати практичні знання і вміння. Метою роботи став розгляд деяких інформаційних технологій, які можуть використовуватись під час викладання стоматологічних дисциплін. Як інформаційні технології можуть використовуватися навчальні матеріали, які розміщено у вільному доступі на інтернет-сторінці кафедри або є в наявності в комп’ютерному класі кафедри. Під час практичного заняття викладач має ознайомлювати студентів із науковими розробками викладачів кафедри і суміжних стоматологічних кафедр університету щодо теми заняття, також можна давати завдання студентам самостійно знайти цю інформацію в інтернеті. На думку авторів, ефективність застосування інформаційних технологій для опанування практичних навичок під час дистанційного навчання може бути забезпечена виконанням таких умов: відеоконтакту здобувачів освіти й викладача, онлайн-демонстрації процесів діагностики й лікування, виконаних висококласними лікарями з коментарями викладача, доступу до опису складних випадків діагностики й лікування стоматологічних хвороб. Крім того, демонстрація викладачем практичних навичок на фантомі перетворює онлайн-конференцію у віртуальний майстер-клас. Здобувачі освіти мають бути обізнані з такими інформаційними комп’ютерними технологіями як CAD/CAM, комп’ютерна томографія й ортопантомографія, що застосовуються в сучасній стоматології. Інформаційною технологією також є використання різноманітних інтернет-платформ для дистанційного навчання, які полегшують роботу зі студентами. Отже, на вимогу часу інформаційні технології в підготовці майбутніх лікарів-стоматологів розвиваються і стали надійною підтримкою освітнього процесу. Перспективним є подальше дослідження вподобань здобувачів освіти щодо корисності різних видів інформаційних технологій для них.
The modern education system is focused on implementing the high potential of computer and telecommunication information technologies, which provide offering valuable opportunities for knowledge acquisition and practical skill development. This article aims to explore several information technologies that can be effectively utilized in the teaching of dental disciplines. One approach involves utilizing educational materials available on the department's website or computer labs as information technologies. During practical classes, instructors should introduce students to scientific advancements made by faculty members within the department and other relevant departments of the university, specifically related to the subject matter being taught. Students can also be assigned tasks to independently explore and locate such information on the Internet. To ensure the effectiveness of information technologies in acquiring practical skills during distance learning, several conditions can be implemented. These include establishing video communication between students and instructors, conducting online demonstrations of diagnostic and treatment procedures performed by highly skilled dentists, accompanied by instructional commentary from the instructor. Additionally, granting access to detailed descriptions of complex diagnostic cases and dental disease treatments can further enhance the learning experience. Furthermore, instructors can conduct virtual master classes by demonstrating practical skills on dental phantoms during online conferences. Students should be familiarized with various informational computer technologies employed in modern dentistry, such as CAD/CAM, computer tomography, and orthopantomography. Additionally, the utilization of different internet platforms for distance learning, which facilitate student engagement, can be considered as part of the information technology landscape. Consequently, information technologies are evolving in response to the demands of the current era and play a vital role in supporting the educational process in dental training. Exploring students' preferences regarding the benefits of different information technologies represents a promising avenue for future research in this field.

Опис

Ключові слова

стоматологічна освіта, інформаційні технології, навчальний процес, дистанційне навчання, dental education, information technologies, educational process, remote learning

Бібліографічний опис

Використання інформаційних технологій у підготовці майутніх стоматологів / Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко, О. Ю. Андріянова, І. Ю. Ващенко // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 2. – С. 47–50.