Український стоматологічний альманах, 2023, № 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Comparative characteristics of dental caries and its complications in children of the Poltava region
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Maksymenko, A. I.; Mosiienko, A. S.; Sheshukova, O. V.; Kuz, I. O.; Polishchuk, T. V.; Kazakova, K. S.; Максименко, Аліна Іванівна; Мосієнко, Анна Сергіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Кузь, Ірина Олексіївна; Поліщук, Тетяна Вікторівна; Казакова, Катерина Станіславівна
  Despite the high level of development of dental technologies, caries, and its complications occupy a leading place in the structure of dental pathology in children nowadays. This is a difficult social, scientific, and practical problem, which determines the relevance of this research. The aim of the study was to carry out a comparative analysis of caries and complicated caries indices of children in Poltava and the suburb. Materials and methods. A dental examination was carried out on 905 children 8-10 years old who studied in schools of Poltava and the suburbs. We determined the following indicators in children: the intensity of caries according to decay-missing-filled (DMF) indices in permanent, temporary, and deciduous teeth, the intensity and prevalence of complicated caries, and the need for treating. Research results and their discussion. Our epidemiological research work evidence that there is no statistically significant difference in the intensity of caries according to the DMF index between children in Poltava and in the suburb (p≥0.05). They were statistically significant in the comparison between the indicators of the gymnasium in the village Rozsoshentsy and schools in villages Shcherbany and V. Trostyanets and educational establishments of Poltava (р≤0.05). At the same time, the intensity and prevalence of complicated caries is statistically higher (p≤0.05) in children from suburbs, than in children from Poltava. The difference was statistically significant when comparing all groups, except indicators between the gymnasium in the village Rozsoshentsy and school № 10 in Poltava (р≤0.05). Conclusions. We can explain it by the low level of dental awareness of the Ukrainian population, and the closure of dental offices in schools. It leads to the impossibility of constant monitoring of dental health in children. Рівень стоматологічної захворюваності серед дітей не знижується і є значущою соціальною про- блемою, що вимагає ефективних шляхів розв’язання. Карієс зубів виникає і неухильно прогресує з раннього дитячого віку, досить швидко призводить до руйнування тимчасових і постійних зубів у ді- тей. Попри високий рівень розвитку стоматологічних технологій, карієс і його ускладнення займають чільне місце в структурі стоматологічної патології в дітей. Це стало гострою соціальною і науково- практичною проблемою, яка і визначає актуальність даного дослідження. Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз показників карієсу й ускладненого карієсу в школярів м. Полтави і передмістя. Матеріали і методи дослідження. У рамках планової санації проведено стоматологічне обсте- ження 905 дітей віком 8-10 років, які навчалися в школах м. Полтави і передмістя. У всіх школярів ви- значали: інтенсивність карієсу за індексами кп, КПВ+кп, КПВ, інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу, потребу в санації. Результати дослідження. Проведені епідеміологічні дослідження свідчать про те, що показники інтенсивності карієсу за індексами КПВ+кп не відрізняються між собою в дітей, які навчаються в шко- лах м. Полтави і передмістя, і були статистично достовірні в порівнянні з показниками Розсошенської гімназії із с.Щербані – В. Тростянецькою школою і навчальними закладами м. Полтави (р≤0,05). Інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу вірогідно вища в школярів навчальних закладів передмістя, у порівнянні з учнями шкіл, що знаходяться безпосередньо в м. Полтаві. Статистично вірогідна різниця була достовірна при порівнянні всіх груп школярів, окрім показників між Розсошенсь- кою гімназією і школою №10 м. Полтави (р≤0,05). Висновок. Отримані результати можна пояснити низьким рівнем стоматологічної обізнаності насе- лення України, закриттям стоматологічних кабінетів у школах країни. Це призводить до неможливості постійного нагляду за стоматологічним здоров’ям дітей.
 • Документ
  Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-06-30) Каськова, Людмила Федорівна; Янко, Наталія Валентинівна; Андріянова, Ольга Юріївна; Ващенко, Ірина Юріївна; Kaskova, L. F.; Yanko, N. V.; Andriynova, O. Yu.; Vashchenko, I. Yu.
  Сучасна система освіти орієнтована на реалізацію високого потенціалу комп’ютерних і телекомунікаційних інформаційних технологій, які дають можливість опановувати практичні знання і вміння. Метою роботи став розгляд деяких інформаційних технологій, які можуть використовуватись під час викладання стоматологічних дисциплін. Як інформаційні технології можуть використовуватися навчальні матеріали, які розміщено у вільному доступі на інтернет-сторінці кафедри або є в наявності в комп’ютерному класі кафедри. Під час практичного заняття викладач має ознайомлювати студентів із науковими розробками викладачів кафедри і суміжних стоматологічних кафедр університету щодо теми заняття, також можна давати завдання студентам самостійно знайти цю інформацію в інтернеті. На думку авторів, ефективність застосування інформаційних технологій для опанування практичних навичок під час дистанційного навчання може бути забезпечена виконанням таких умов: відеоконтакту здобувачів освіти й викладача, онлайн-демонстрації процесів діагностики й лікування, виконаних висококласними лікарями з коментарями викладача, доступу до опису складних випадків діагностики й лікування стоматологічних хвороб. Крім того, демонстрація викладачем практичних навичок на фантомі перетворює онлайн-конференцію у віртуальний майстер-клас. Здобувачі освіти мають бути обізнані з такими інформаційними комп’ютерними технологіями як CAD/CAM, комп’ютерна томографія й ортопантомографія, що застосовуються в сучасній стоматології. Інформаційною технологією також є використання різноманітних інтернет-платформ для дистанційного навчання, які полегшують роботу зі студентами. Отже, на вимогу часу інформаційні технології в підготовці майбутніх лікарів-стоматологів розвиваються і стали надійною підтримкою освітнього процесу. Перспективним є подальше дослідження вподобань здобувачів освіти щодо корисності різних видів інформаційних технологій для них.
 • Документ
  The impact of fixed dentures on the tissues of the oral cavity and the course of gastrointestinal diseases
  (Український стоматологічний альманах, 2023) Davydenko, V. Yu.; Davydenko, H. M.; Khilinich, Ye. S.; Sylenko, B. Yu.; Давиденко, Вадим Юрійович; Давиденко, Ганна Миколаївна; Хілініч, Євгеній Сергійович; Силенко, Богдан Юрійович
  The article presents the results of scientific research on the negative impact of fixed denture structures on the tissues of the oral cavity and gastrointestinal tract in patients with chronic gastritis. The relevance of the work lies in the fact that orthopedic treatment not only eliminates aesthetic defects, restores the impaired function of the dentoalveolar system, but also has a significant preventive value for the prevention of gastrointestinal diseases. The aim of our research was to study the effect of fixed dentures made of different structural materials on the tissues of the oral cavity and gastrointestinal tract in chronic gastritis. Objects and methods of the study. We examined patients of the gastroenterological department who were inpatients with chronic gastritis and used fixed dentures. The examination took into account complaints of burning sensation, itching, redness of the gingival mucosa, gingival swelling, increased salivation or dryness in the oral cavity, heightened perception of acidity and the presence of microcurrents in the oral cavity; type of denture and visually determined the material from which it is made; compliance of the denture with clinical and technological requirements, the period of its use, diagnosis of the underlying disease for which the patient is undergoing inpatient treatment. Study results and conclusions. According to the results of the study, it was found that out of 86 patients examined, 44 patients (51.16%) of both groups used soldered bridges, 42 (48.84%) - full-cast bridges. Pathological manifestations of the negative effects of soldered dentures in the oral cavity and gastrointestinal tract were detected in 41 of 44 patients, which is 47.7% of the total number of patients examined. Out of 42 patients (48.84%) in both groups, 11 (12.8%) had full-cast bridges. Soldered bridges cause 35% more complications in the oral cavity and digestive system than full-cast dentures. Negative manifestations and exacerbation of somatic pathology when using fixed dentures are observed3 times more often in patients with hyperacid gastritis.
 • Документ
  Основні напрями лікування флюорозу зубів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Каськова, Людмила Федорівна; Моргун, Наталія Анатоліївна; Ващенко, Ірина Юріївна; Новікова, Світлана Чеславна; Хміль, Олена Всеволодівна; Андріянова, Ольга Юріївна; Артем'єв, Андрій Владиславович; Kaskova, L. F.; Morhun, N. A.; Vashchenko, I. Y.; Novikova, S. Ch.; Khmil, O. V.; Andriyanova, O. Yu.; Artemyev, A. V.
  Територія Полтавської області належить до бучацької гідрогеологічної провінції, підземні води якої характеризуються підвищеним умістом фтору. Споживання води з понаднормовим умістом цього хімічного елементу є причиною ендемічного флюорозу в населення області, насамперед дитячого. Флюороз виникає внаслідок послідовної дії високих концентрацій фтору під час розвитку й особливо мінералізації твердих тканин зубів, що шкідливо діє на амелогеніни емалі й призводить до порушення росту кристалів, викликає підповерхневу пористість. Залежно від тяжкості форми флюорозу характеризуються наявністю крейдоподібних плям, коричневої пігментації, деструкцією емалі. Хворих турбує косметична незадоволеність. Мета дослідження - провести ретельний аналіз усього виявленого матеріалу з даної теми, зібрати всю можливу інформацію про нові тенденції за останні роки щодо лікування флюорозу зубів: на чому засновані методи, історію їх виникнення, показання до використання, клінічні етапи, переваги. Зуби, уражені флюорозом, залежно від клінічних проявів захворювання потребують різних підходів до лікування, але в першу чергу - ремінералізаційної терапії, один зі засобів якої запропонували Ніколішина Е.В. та ін. Його застосовують таким чином: після процедури професійної гігієни в попередньо виготовлені індивідуальні капи з прозорого силікону вносять 10% розчин «Бішофіт Полтавський», розміщують на зубах, уражених флюорозом, на 30 хвилин щоденно курсом 10-20 процедур. Першим варіантом малоінвазивного методу лікування легкого й середнього ступенів флюорозу є мікроабразія емалі, оскільки цей метод видаляє непрозорі коричневі плями і згладжує нерівності, забезпечуючи більш рівну і блискучу поверхню. Техніка мікроабразії передбачає травлення м’якою кислотою в поєднанні з нанесенням абразивного компонента. Інфільтрація смолою також стала популярною технікою лікування флюорозу зубів без втрати твердих тканин. Смоляна інфільтрація заснована на ерозії поверхні ураження соляною кислотою і проникнення смоли з низькою в’язкістю в мікропористі ділянки емалі. Ефект маскування заснований на зміні показника заломлення. Оптичні характеристики ураженої емалі змінюються, і вона виглядає як навколишня здорова емаль. Якщо естетичний результат застосування малоінвазивних методів лікування не задовольняє пацієнта чи в нього тяжка форма флюорозу зубів, проводять реставрацію зубів, а після завершення формування кореня показане покриття зубів вінірами або коронками. Отже, у випадках естетичних змін унаслідок флюорозу перед інвазивними реставраційними процедурами слід розглянути малоінвазивні реставраційні підходи, що зберігають тверді тканини, такі як мікроабразія, зовнішнє вибілювання або інфільтрація смолою. Якщо результати залишаються незадовільними, можна розглянути інвазивніші методи лікування.
 • Документ
  Емоційно-психологічна складова навчання здобувачів освіти в сучасних умовах
  (2023-06) Павленко, Світлана Анатоліївна; Павленкова, Олена Вікторівна; Сидорова, Алла Іванівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Pavlenko, S. A.; Pavlenkova, O. V.; Sydorova, A. I.; Tkachenko, I. M.
  Емоційні стани, які ми переживаємо під час війни, ‒ це нормальна реакція на ненормальні події. Враховуючи обставини та реалії сьогодення, постійний моніторинг новин в соціальних мережах, викликає у людини появу ілюзії контролю та впевненості в тому, що поки відслідковуєш останні новини, погані події не можуть застати зненацька. Думскролінг ‒ це схильність до перегляду і прочитання поганих новин, не дивлячись на те, що вони пригнічують, засмучують і деморалізують людину. Вона не може впливати на події, але може їх усвідомити, прийняти але по своєму реагувати на обставини і виходити зі стресового стану по різному. Намагаючись адаптуватися до нових реалій та умов життя наш організм проходить певні стадії стресу, які залежать від рівня резистентності організму; тривалості дії стресору; особистого сприйняття фактору стресу; адаптаційної гнучкості. Виокремлюють три стадії розвитку стресу: тривоги, підвищення загальної резистентності (опірності) та виснаження, які мають свою прояви та характеристики. Загрозлива ситуація або навіть очікування розвитку такої, викликає негативні емоції, а усвідомлення загрози потребує від людини мобілізації усіх своїх сил на подолання стресового фактора, який спровокований думскролінгом. Враховуючи вище викладене, хочеться звернути увагу науково-педагогічних працівників на емоційний стан здобувачів освіти під час навчання в умовах військового стану, а також на роль викладачів в процесі навчання та спілкування зі здобувачами освіти в сучасних реаліях, в умовах війни. Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти повинні враховувати те, що здобувачі освіти, адаптуючись до нових соціальних і політичних реалій сьогодення, можуть відчувати себе емоційно нестабільно. Викладач має давати надію і говорити про цінності: власні, сімейні, життєві. Спілкуватися зі здобувачем з точки зору того, що надія – це про Світло, яке перемагає темряву, попри біль та втрати. І розуміння цього має бути мотивацією для здобувача освіти в бажанні вчитися, рухатися вперед і перемагати свої страхи, хвилювання та негаразди.