Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

Застосування педагогічних інновацій у викладанні та інновацій у навчанні студентів підвищить якість професійної підготовки студентів. Викладач має бути інформаційно компетентним у своїй галузі, має постійно самовдосконалюватись, виявляти цікавість до засвоєння нової інформації з дисципліни, підвищувати якість навчання студентів; Использование педагогических инноваций в преподаваниии и инноваций в обучении студентов повысит качество професиональной подготовки студентов. Преподаватель должен быть информационно компетентным в своей области, должен постоянно самосовершенствоваться, проявлять интерес к усвоению новой информации по предмету, повышать качество обучения студентов; Use of pedagogical innovations in teaching process and innovations in training of students will raise quality of proffesional preparation of students. The teacher should be is information competent in him areas, should constantly improved himself, show the interest to mastering of the new information in a subject, raise quality of training of students.

Опис

Ключові слова

інновації, освітні технології, гістологія, цитологія, ембріологія, инновации, образовательные, технологии гистология, цитология, эмбриология, innovations, educational technologies, histology, cytology, embryology

Бібліографічний опис

Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2010. – № 3. – С. 143–145.