Наукові праці. Кафедра біології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 472
 • Документ
  Морфометричні параметри дифузної лімфоїдної тканини легень щурів на ранніх стадіях експерименту під дією комплексу харчових добавок
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Донець, Ілона Миколаївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Солод, А. В.
  Стан дифузної лімфоїдної тканини легень щурів на ранніх стадіях експерименту під дією комплексу харчових добавок, відображає реакцію елементів місцевого захисного бар'єру, на ендогенну дію складових комплексу, та розвитком неспецифічного запалення.
 • Документ
  Аналіз морфометричних показників респіраторного відділу легень на ранніх етапах експерименту при вживанні глутамату натрію, нітриту натрію та понсо- 4r
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Донець, Ілона Миколаївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Солод, А. В.
  Вживання комплексу харчових добавок глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо- 4R призводить до змін морфометричних показників альвеолярного апарату легень щурів на ранніх стадіях експерименту, внаслідок ендогенної дії комплексу харчових добавок, що супроводжувалось розвитком інтерстиційного і внутрішньоальвеолярного набряків.
 • Документ
  Лікарські рослини водної флори м. Полтави та околиць
  (Полтавський нацiональний педагогiчний університет iменi В. Г. Короленка, 2022) Клепець, Олена Вікторівна; Klepets, O. V.
  Стаття присвячена узагальненню літературних даних про лікарські властивості рослин водної флори території м. Полтави та околиць, вивченої в ході оригінальних досліджень. Зі складеного флористичного списку було виділено спектр лікарських рослин, проаналізовано їх ступінь впровадження у лікувальну практику, приналежність до охоронних списків, частоту трапляння у районі досліджень. Встановлено, що із 58 видів судинних рослин лікарські властивості виявляють 45 (78%) видів, у т.ч. 4 види – офіцинальні, 18 видів – рослини народної медицини (неофіцинальні), 23 види – перспективні для використання у фармації. Для кожного виду складено анотацію його лікарських властивостей, де зазначено тип лікарської сировини та лікарські форми, хімічний склад, напрямки та механізми фізіологічної дії на організм людини, показання для застосування лікарських препаратів. З’ясовано, що, попри високу участь лікарських рослин у складі водної флори м. Полтави та околиць, їх заготівля у районі досліджень із різних причин не є доцільною: офіцинальних видів (Acorus calamus, Iris pseudacorus, Nuphar lutea, Nymphaea alba) – через їх обмежене поширення, приналежність до різних охоронних списків тощо, а масових антропотолерантних видів, перспективних для використання у фармації (зокрема, Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia), – через здатність до накопичення шкідливих речовин із забруднених місцезростань на урботериторії.Компромісними рішеннями щодо заготівлі цінних видів лікарських рослин, які мають обмежене поширення у природі або зростають у забруднених екотопах, можуть бути інтродукція (штучне культивування рослин ex situ) та біотехнологія (вирощування ізольованих від рослини клітин, тканин та органів на штучних живильних середовищах in vitro, які дозволяють отримувати певний цільовий продукт).
 • Документ
  По слідах життя і наукової спадщини Сергія Іллічевського
  (Полтавський нацiональний педагогiчний університет iменi В. Г. Короленка, 2022) Клепець, Олена Вікторівна
  Мабуть, немає жодного ботаніка в Україні, хто б не знав імені Сергія Іллічевського. Флорист, геоботанік, фенолог, піонер заповідної справи, він збагатив своїми здобутками скарбницю вітчизняної та світової науки. Однак мало хто знає, що за особистістю був цей учений, за яких обставин йому доводилося працювати та скільки таємниць приховує його земний шлях.
 • Документ
  Склад і структура угруповань гідрофітів різнотипних водних об`єктів
  (Полтавський нацiональний педагогiчний університет iменi В. Г. Короленка, 2023) Клепець, Олена Вікторівна; Klepets, O. V.
  Стаття висвітлює результати вивчення складу і структури угруповань справжніх водних рослин у різнотипних водних об’єктах міста Полтави (штучні та природні водойми, міський відрізок середньої річки Ворскла), де відповідно до еколого-флористичної класифікації було ідентифіковано 21 асоціацію (у т.ч. 8 субасоціацій) із восьми союзів, трьох порядків та двох класів. Серед них найбільш типовою на урботериторії є асоціація Ceratophylletum demersi. Відносно вищим ценотичним різноманіттям відрізняється клас POTAMETEA (13 асоціацій), а нижчим – клас LEMNETEA (8 асоціацій). Загалом виявлені рослинні асоціації водних об’єктів урботериторії мають досить низьке видове багатство і репрезентують здебільшого спрощені варіанти вихідних природних угруповань. Особливо збідненими є угруповання із класу POTAMETEA (1–3 види в описах), відмічені на міських водоймах. Спостерігається загальна тенденція до посилення ценотичної активності флористичних елементів, толерантних до антропогенного навантаження та евтрофування. На урбанізованих водних об’єктах непроточного типу зареєстровано 18 угруповань рангу асоціації, а на міському відрізку середньої річки – 9. Більшість виявлених асоціацій (12) приурочено виключно до міських водойм, специфічними ж для міського відрізку річки є лише 3 асоціації. З тих шести асоціацій, що зустрічаються як на міських водоймах, так і на міському відрізку середньої річки, саме річкові ценози є більш різноманітними і повночленними. В умовах урбанізованого середовища вищу стійкість до антропогенного впливу виявляють екосистеми середньої річки порівняно із екосистемами штучних міських водойм, про що, зокрема, свідчить складніша ценотична структура спільних асоціацій, а також наявність созологічно цінних угруповань саме у річкових гідроекотопах.
 • Документ
  Методичні підходи до формування клінічного мислення при викладанні медичної біології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Ваценко, Анжела Володимирівна; Передерій, Ніна Олександрівна; Григоренко, Альона Сергіївна
  Підготовка фахівця високого рівня, спроможного самостійно вирішувати складні професійні задачі є головною метою освітнього процесу на кафедрах медико-біологічного спрямування. Важливо починаючи з першого курсу формувати у студентів здатність аналізувати і систематизувати отримані знання, вирішувати ситуаційні задачі, тобто сприяти створенню основ клінічного мислення у майбутніх фахівців.
 • Документ
  Роль медико-біологічних дисциплін в професійній підготовці майбутніх медиків
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна
  Отримані на морфологічних кафедрах знання мікро- та макроструктур організму людини необхідні здобувачам освіти для подальшого їх навчання на кафедрах клінічного профілю.
 • Документ
  Використання інноваційного підходу до навчання та організації освітнього процесу при підготовці здобувачів вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шарлай, Наталія Миколаївна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна; Павленко, Ганна Петрівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Григоренко, Альона Сергіївна; Тончева, Катерина Дмитрівна
  Використання сучасних методів навчання відіграє вагому роль у забезпеченні якості освітнього процесу при підготовці здобувачів освіти, оскільки робить процес навчання більш інтерактивним, фокусує майбутніх фахівців на навчальному процесі та сприяє зростанню їх зацікавленості у вивченні дисциплін. Інноваційні методи навчання виступають передумовою підвищення активності здобувачів вищої освіти під час навчальних занять.
 • Документ
  Актуальні проблеми викладання медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна; Клепець, Олена Вікторівна; Рябушко, Олена Борисівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Передерій, Ніна Олександрівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Солод, Анатолій Вікторович; Шарлай, Наталія Миколаївна
  У статті наведено досвід удосконалення навчального процесу на кафедрі біології Полтавського державного медичного університету. Обговорюються питання щодо підвищення якості викладання медикобіологічних дисциплін здобувачам освіти різних курсів навчання та факультетів з використанням сучасних технологій та методів навчання та контролю знань.
 • Документ
  Актуальні проблеми, з якими стикаються науково-педагогічні працівники в процесі підготовки студентів-першокурсників
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Передерій, Ніна Олександрівна; Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Григоренко, Альона Сергіївна
  Висвітлено актуальні проблеми, з якими стикаються науково-педагогічні працівники в процесі підготовки студентів-першокурсників: дидактичні, професійні, емоційно-психологічні, розв’язання яких потребує педагогічного досвіду й розуміння, що перший рік навчання в ЗВО – це переломний і ключовий етап студентського життя.
 • Документ
  Формування самостійності як запорука підвищення професійної компетентності майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Рябушко, Олена Борисівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Клепець, Олена Вікторівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
  У статті актуалізується важливість формування здатності студентів медичного профілю до самостійної роботи зі здобуття й удосконалення професійних знань, умінь і навичок; зазначаються шляхи й засоби розвитку цього комплексу якостей особистості в медичному ЗВО.
 • Документ
  Restructuring of the lung alveolar apparatus under the impact of the complex of food additives
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Shevchenko, K. V.; Yeroshenko, G. A.; Donets, І. M.; Grygorenko, А. S.; Klepets, О. V.; Sokolenko, V. M.; Sharlay, N. М.; Шевченко, Костянтин Васильович; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Донець, Ілона Миколаївна; Григоренко, Андрій Анатолійович; Клепець, Олена Вікторівна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Шарлай, Наталія Миколаївна
  The work presents the results of a morphometric and morphological study of the respiratory department of the lungs of rats under the complex action of food additives. It was established that the use of a complex of food additives sodium glutamate, sodium nitrite and Ponceau-4R leads to changes in the morphometric parameters of the alveolar apparatus of the rats’ lungs and toviolations of the structural organization of the components of the respiratory department of the lungs, which are characterized by dystrophic-destructive changes in type I and II alveolocytes, an increase the number of alveolar macrophages, accompanied by the development of interstitial and alveolar edema with the subsequent development of an allergic reaction. Restoration of morphometric indicators due to compensatory-restorative reactions does not occur.
 • Документ
  Changes in the CD68+ expression of the interstitial endocrine cells during central blockage of the hypothalamus with triptorellin and the addition of quercetin in rats' testes
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Boruta, N. V.; Rud, M. V.; Sokolenko, V. M.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Рудь, Марія Володимирівна; Соколенко, Валентина Миколаївна
  The purpose of the study was to establish quantitative changes in the expression of CD68+ cells in the interstitial space and vessels of the testes under conditions of central blockade of luteinizing hormone synthesis by triptorelin with the addition of quercetin to the diet. The study was conducted on 35 sexually mature white male rats. The experimental group's animals were injected with a solution of triptorelin acetate at a rate of 0.3 mg of the active substance per kg of animal weight to simulate the central deprivation of the luteinizing hormone synthesis with the addition of quercetin. The central effect of blocking the synthesis of luteinizing hormone by triptorelin in the hypothalamus leads to an increasing increase in the distribution of the CD68 receptor in the interstitial space and in the vessels of the testis from the 30th to the 180th day of the experiment with a gradual decrease to the control indicators on the 365th day of observation. Adding the riboflavonoid quercetin to the diet significantly reduces oxidation processes and reduces triptorelin's negative impact on testicular tissue.
 • Документ
  Impact of 1 % methacrylic acid methyl ester on lectinochemical Characteristics of the glandular area of the rat hard palate in helix pomatia lectin probing
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Yeroshenko, G. А.; Tymoshenko, Yu. V; Hasiuk, N. V.; Udaltsova, K. A; Ulanovska-Tsyba, N. A.; Shevchenko, K. V.; Haletka, Ye. І.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Гасюк, Наталія Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Галетка, Є. І.
  The findings of the study have established that the effect of 1 % methacrylic acid methyl ester led to enhanced expression of receptors of the corneal layer of the epithelium throughout the entire experimental period, indicating the irritating effect of the ester, whereas the receptors of the granular, spinous and basal layers of the epithelium increased to the normal values only by day 14, demonstrating a compensatory adaptation mechanism to the action of methacrylate on the structural components of the epithelium of the glandular area of the rat hard palate. The lamina propria showed changes in fibroblasts and collagen fibers, characterized by an increased degree of conjugation with receptors to Helix pomatia lectin.
 • Документ
  Influence of ammonium pyrrolidinedithiocarbamate administration on the development of oxidative stress in rat heart on the background of metabolic syndrome modeling
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Akimov, O. Y.; Mykytenko, A. O; Kostenko, V. O; Yeroshenko, G. A.; Акімов, Олег Євгенович; Микитенко, Андрій Олегович; Костенко, Віталій Олександрович; Єрошенко, Галина Анатоліївна
  Metabolic syndrome, despite being a disease of non-infectious origin, is often accompanied by inflammation induced by metabolic disorders (meta-inflammation). The purpose of this work is to determine the activity of antioxidant enzymes, the production of superoxide anion radical, the content of oxidatively modified proteins and the concentration of malondialdehyde in the heart of rats under conditions of experimental metabolic syndrome and ammonium pyrrolidine dithiocarbamate administration. The study was conducted on 24 mature male Wistar rats weighing 200-260 g. The animals were divided into 4 groups of 6 animals each: control group; metabolic syndrome group (metabolic syndrome was reproduced by using a 20 % fructose solution as the only source of water for 60 days); ammonium pyrrolidinedithiocarbamate administration group (i.p. 76 mg/kg thrice a week for 60 days), and group of ammonium pyrrolidinedithiocarbamate administration on the background of metabolic syndrome modeling. Metabolic syndrome leads to development of oxidative stress in rat heart, which is characterized by excessive production of reactive oxygen species and insufficiency of antioxidant defense. Ammonium pyrrolidine dithiocarbamate administration decreased superoxide production by 55.44 %, increased superoxide dismutase and catalase activity by 156.32 % and 111.44 %, respectively, and decreased concentration of malondialdehyde by 22.41 %. Administration of blocker of NF-κB activation (ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) during modeling of metabolic syndrome limits excessive production of reactive oxygen species and intensity of lipid peroxidation, while increasing antioxidant defense of rat heart.
 • Документ
  Основні принципи й особливості навчання студентів-медиків
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Передерій, Ніна Олександрівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
  Особливості навчання студентів-медиків зумовлені насамперед усвідомленням сенсу навчання, яке проявляється в потребі розвитку навичок, необхідних для особистої ефективності та професійного розвитку. Імідж студента-медика складається з його компетентностей, комунікативних умінь, навичок і особистих якостей.
 • Документ
  Особливості формування культури здорового способу життя в майбутніх лікарів на кафедрі біології ПДМУ
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Клепець, Олена Вікторівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Рябушко, Олена Борисівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
  Стаття висвітлює систему підходів до формування культури здорового способу життя в студентів-медиків на кафедрі біології Полтавського державного медичного університету в розрізі проведення різних видів освітньої роботи
 • Документ
  Реалізація навчальної технології задач-ситуацій у викладанні освітнього компонента «Медична біологія» здобувачам другого (магістерського) рівня вищої медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Ваценко, Анжела Володимирівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна
  У формуванні медико-біологічної компетентності здобувачів освіти при викладанні медичної біології актуальною є реалізація технології задач-ситуацій, які створюють зміст і структуру майбутньої професійної діяльності, сприяють зацікавленості та мотивації студентів-першокурсників
 • Документ
  Значення креативності мотивації та аксіологічних аспектів у формуванні особистості майбутнього лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шарлай, Наталія Миколаївна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Шевченко, Костянтин Васильович
  Взаємозв'язок особистісних психологічних структур студента-медика і розвитку критичного мислення як показника особистісного становлення майбутнього лікаря до практичної діяльності проявляється в тісному взаємозв'язку їхніх компонентів. Критичне мислення створює всі необхідні умови для оволодіння студентами своєю майбутньою професією.
 • Документ
  Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів закладу вищої освіти
  (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2024) Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна; Шарлай, Наталія Миколаївна; Шевченко, Костянтин Васильович
  Професія викладача вищого навчального закладу - одна з найбільш творчих і складних професій, у якій поєднані наука та мистецтво. Ця професія споріднена з працею письменника (творчість у підготовці матеріалу), режисера й постановника (створення задуму та його реалізація), актора (у педагогічній діяльності інструментом є особистість викладача), педагога, психолога та науковця.Отже, постійне самовдосконалення є важливим засобом професійного розвитку викладача вищого навчального закладу, підвищення ефективності його педагогічної діяльності та навчально-виховного процесу у ВНЗ, фактором активізації і розширення самосвідомості особистості та показником досягнення фахівцем свого педагогічного ідеалу.