Роль організації та методичні основи контролю знань для вдосконалення якості підготовки cтудентів-іноземців

Анотація

Організація навчального процесу в сучасних умовах вимагає впровадження нових педагогічних технологій, які передбачають застосування методів активного навчання і контролю знань студентів. Результати контролю знань, зокрема проведення тестування, слугують основними показниками оцінювання роботи студентів під час засвоєння матеріалу з предметаі є важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів.; Организация учебного процесса в современных условиях требует внедрения новых педагогических технологий, которые будут способствовать применению методов активного обучения и контроля знаний студентов. Результаты контроля знаний, включая проведение тестирования, служат основными показателями оценки работы студентов-иностранцев во время усвоения материала по предмету и являются важным условием повышения качества подготовки специалистов.; Оrganization of the contemporary educational process requires the introduction of new pedagogical technologies that will promote the use of active learning and methods of control in student knowledge. The results of control in knowledge, including testing, play role the main indicators for evaluating the acquisition of material from the discipline by foreign students and they are an important condition for improving the quality of the training of specialists.

Опис

Ключові слова

навчальний процес, контроль знань, тестові завдання, якість навчання, студенти-іноземці, учебный процесс, контроль знаний, тестовые задачи, качество обучения, студенты-иностранцы, educational process,, control in knowledge, test tasks, quality of training, foreign students

Бібліографічний опис

Роль організації та методичні основи контролю знань для вдосконалення якості підготовки cтудентів-іноземців / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, О. О. Кулай, І. Ю. Ващенко // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : збірник статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 43–45.