Педагогічна майстерність викладача вищої школи як мотиваційний фактор вивчення дисципліни

Анотація

Сучасні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи базуються на структурних компонентах педагогічної майстерності: педагогічна здібність, педагогічна компетентність, педагогічна техніка викладання дисципліни. Відношення педагога до своєї професії визначає його відношення до себе та відображає ставлення до здобувачів вищої освіти. Вміння донести інформацію до здобувача освіти базується на умінні викладача володіти аудиторією, знанні своєї дисципліни. Комунікативні навички викладача дозволяють вибудовувати повноцінний діалог зі здобувачем та мотивувати його до вивчення дисципліни.
Modern approaches to the development of the pedagogical skill of a higher school teacher are based on the structural components of pedagogical skill: pedagogical ability, pedagogical competence, pedagogical technique of teaching a discipline. A teacher's attitude to his profession determines his attitude to himself and reflects his attitude to higher education students. The ability to convey information to the learner is based on the ability of the teacher to control the audience, knowledge of his discipline. The teacher's communication skills allow you to build a full-fledged dialogue with the applicant and motivate him to study the discipline.

Опис

Ключові слова

педагогічна майстерність, комунікація, викладач вищої щколи, здобувач освіти, pedagogical skill, communication, teacher of a higher school, student of education

Бібліографічний опис

Педагогічна майстерність викладача вищої школи як мотиваційний фактор вивчення дисципліни / С. А. Павленко, О. В. Павленкова, А. І. Сидорова, І. М. Ткаченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 298–300.